Správa o ODA SR za rok 2014 - SlovakAid

Správa o ODA SR za rok 2014

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 332 z 2. apríla 2002 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky každoročne predkladá na rokovanie vlády informáciu o poskytovanej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

Predkladaný materiál poskytuje  informácie o celkových výdavkoch na oficiálnu rozvojovú pomoc Slovenskej republiky v roku 2014, o štruktúre jej bilaterálnej i multilaterálnej časti, o smerovaní pomoci z teritoriálneho hľadiska, o jej objemoch a účele jej poskytnutia jednotlivými ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími inštitúciami, o štruktúre humanitárnej pomoci a ďalšie užitočné dáta. Materiál taktiež obsahuje prehľad kľúčových momentov z pohľadu oficiálnej rozvojovej pomoci, ktoré sa udiali v roku 2014.

V roku 2014 poskytla SR ODA v objeme 61,3 mil. EUR, z toho bilaterálna ODA predstavovala 13 mil. EUR a multilaterálna ODA 48,3 mil. EUR. Z prioritných krajín najviac ODA SR smerovalo do Kene, následne na Ukrajinu a do Afganistanu. Napriek nárastu
bilaterálnej ODA o takmer 7 % došlo v porovnaní s rokom 2013 k poklesu celkového objemu ODA SR o 5 %. Dôvodom je úhrada povinných členských príspevkov SR do niektorých medzinárodných organizácií za rok 2014 v predstihu, v roku 2013. V podiele ODA na hrubom národnom dôchodku (HND), ktorý za rok 2014 dosiahol hodnotu 0,084 %, SR dlhodobo zaostáva za plnením cieľov, ku ktorým sa zaviazala po vstupe do EÚ (dosiahnuť podiel ODA na HND do roku 2010 na úrovni 0,17 % a podiel 0,33 % do roku 2015). V rovnakej situácii sa nachádzajú všetky ostatné nové členské krajiny EÚ. Pokles ODA/HND v minulom roku bol čiastočne spôsobený zmenou metodiky výpočtu HND a lepšou výkonnosťou slovenskej ekonomiky.

Materiál predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky je informatívny a nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ale jeho obsah bol konzultovaný so všetkými dotknutými rezortmi a inštitúciami. Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.