Slovensko poskytuje skúsenosti z integrácie a reforiem - SlovakAid

Slovensko poskytuje skúsenosti z integrácie a reforiem

V roku 2018 sme zabezpečili realizáciu 17 rôznych aktivít, obsahom ktorých bolo odovzdávanie slovenských skúseností a expertízy krajinám, ktoré prechádzajú transformačným alebo integračným procesom. Zdieľanie slovenských skúseností v roku 2018 sa týkalo rôznych oblastí, vrátane reforiem ekonomiky a podnikateľského prostredia, sociálneho systému, životného prostredia či vzdelávania. Celková suma technickej pomoci týchto aktivít predstavovala v 2018 čiastku 72,5 tisíc eur.

Hlavným cieľom aktivít CETIR (Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem) bola výmena skúseností pri reformách, implementácii EÚ politík a zlepšovanie dobrej správy vecí verejných prostredníctvom študijných návštev, vyslaní expertov, stáží na ministerstvách a seminárov. Aktivity sa uskutočnili najmä v krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva. Program CETIR v roku 2018 podporil napríklad návštevu vysokoškolských študentov zo Srbska na konferencii GLOBSEC, zameranú na zvyšovanie povedomia mladých ľudí v oblasti globalizácie a regionálnej bezpečnosti. Prostredníctvom CETIR sme podporili inovácie a zabezpečili výmenu skúseností mesta Košice pre Novi Sad, ktorý bude Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2021. Zrealizovali sme vyslanie expertov zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do Albánska a výmenu skúseností v oblasti vládnej politiky v agende životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo a recykláciu z pohľadu cirkulárnej ekonomiky EÚ. V Moldavsku sme poskytli legislatívnu expertízu a praktické skúsenosti pri realizácii reformy dôchodkového systému a slovenské skúsenosti v oblasti lokálneho ekonomického rozvoja. Spolupracovali sme tiež s Ukrajinou. Zabezpečili sme výmenu skúseností ukrajinských historikov a archivárov na Medzinárodnej vedeckej konferencii v Starej Lesnej a na seminári pre slovenských novinárov a publicistov v Bratislave. Organizovali sme aj odbornú konferenciu s názvom „Role of the OSCE in Managing the Crisis in Eastern Ukraine“, ktorá priniesla niekoľko expertných odporúčaní k situácii na Ukrajine pre predsedníctvo SR v OBSE.

Cieľom programu CETIR je podpora demokratizačného a reformného procesu formou zdieľania expertízy a transformačných skúseností Slovenska. V rámci aktivít CETIR Slovensko podporuje a posilňuje dialóg medzi vládou a občianskou spoločnosťou a poskytuje svoje skúsenosti z transformačného a integračného procesu našej krajiny.  

Program odovzdávania transformačných skúseností (CETIR) – v 2018 sme zrealizovali 17 podujatí v oblasti reforiem ekonomiky a podnikateľského prostredia, sociálneho systému, životného prostredia či vzdelávania najmä v krajinách Východného Partnerstva a Západného Balkánu. Naďalej budeme poskytovať slovenské skúsenosti a expertízu v krajinách, ktoré prechádzajú transformačným alebo integračným procesom.