SAMRS/2023/D/1 - SlovakAid

SAMRS/2023/D/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2023/D/1 – projekt vyslania dobrovoľníčky/dobrovoľníka alebo
expertky-dobrovoľníčky/experta-dobrovoľníka do partnerskej krajiny na rok 2023
, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené alebo neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 26.05.2023, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 26.04.2023.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY VYSIELANIA DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV-DOBROVOĽNÍKOV DO ROZVOJOVÝCH KRAJÍN NA ROK 2023

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/D/1/2Dvojfarebný svetExpert na digitalizáciu nemocničných záznamov v nemocnici TIKIT, KeňaKeňa97.61 900 €
POPIS PROJEKTU: Expert bude vyslaný na projekt podporovaný SlovakAid SAMRS/2021/KE/1/2 Kvalitná zdravotná starostlivosť s dôrazom na matky a deti v oblasti Masol a SAMRS/2022/KE/1 a Urgentná medicína s programom pre matky a deti v provincií West Pokot. Jedná sa o projekt revitalizácie vidieckej nemocnice v dedine Tikit, v provincii West Pokot. Hlavné úlohy na projekte:
- Rozvoj digitalizácie nemocnice
- Zdravotná činnosť
- Zber a analýza dát od pacientov (bude slúžiť ako podklad pre poisťovňu NHIF, partnerov atď)
- Školenia a kurzy pre zdravotníckych zamestnancov nemocnice
2.SAMRS/2023/D/1/12EMA – Development and Mobility AgencyExpert dobrovoľníčka na budovanie kapacít a posilnenie spolupráce IKT sektorov medzi Slovenskom a Ukrajinou, s dôrazom na ženy v IKTUkrajina95.65 700 €
POPIS PROJEKTU: Projekt, na ktorom bude expertná dobrovoľníčka participovať posilňuje kvalitné vzdelávanie zodpovedné potrebám IKT sektora na Ukrajine. Prostredníctvom Akadémie kybernetickej bezpečnosti projekt rozvíja mäkké a tvrdé zručností študentov a študentiek, pričom najlepším 5 študentkám poskytne stáž na Slovensku.
3.SAMRS/2023/D/1/9eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíDobrovoľník pre posilnenie aktivít verejného zdravia v okrese Mukono, Uganda.Uganda93.817 185 €
POPIS PROJEKTU: Nezisková organizácia Vision for Empowerment Center and Capacity Building Organisation prevádzkuje zdravotnícku kliniku v meste Kyabakadde. Popri poskytovaní základnej zdravotnej starostlivosti ponúka komunite v okrese Mukono vzdelávacie a osvetové aktivity na témy: reprodukčné zdravie, pohlavné prenosné choroby, prenatálna starostlivosť a stravovanie tehotných matiek, podvýživa u detí, hygiena a sanitácia, prevencia malárie. Okrem vzdelávacích aktivít vykonáva pravidelné očkovacie kampane ako aj mobilné testovanie na maláriu či hodnotenie podvýživy u detí v chudobných oblastiach okresu.
4.SAMRS/2023/D/1/8eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíZvyšovanie kvality práce s deťmi so špeciálnymi potrebami v centrálnej Ugande.Uganda93.68 975 €
POPIS PROJEKTU: Centrum Providence Home sa zameriava na podporu detí a mladých so špeciálnymi potrebami, ktoré sú aj dnes na okraji spoločnosti, nakoľko do značnej miery je v Ugande stále prítomná stigma negatívneho vnímania fyzického postihnutia. So snahou o vzdelávanie a osvetovú činnosť v spoločnosti pomáhajú miestnemu partnerovi vo veľkej miere aj dobrovoľníci zo zahraničia vrátane Slovenska. Práve oni prinášajú nové pohľady a uhol nazerania na túto tému. Dobrovoľník/čka bude počas 6 mesiacov svojho pobytu úzko spolupracovať so sociálnym pracovníkom ako aj miestnym fyzioterapeutom a pracovným terapeutom na hodnotení jednotlivých klientov, príprave individuálnych plánov, ich realizácii ako aj práce s ich rodičmi či opatrovateľmi. Spoločne identifikujú oblasti, kde by sa dali ponúkané služby skvalitniť, či už prostredníctvom nových postupov, techník či zakúpením nového vybavenia pre centrum.
5.SAMRS/2023/D/1/11EMA – Development and Mobility AgencyExpert dobrovoľníčka pre posilnenie aktivít projektov a strategické smerovanie v rámci podpory sektora trhové prostredie v MoldavskuMoldavsko93.65 700 €
POPIS PROJEKTU: Expertná dobrovoľníčka sa bude podieľať na realizácii projektov hostiteľskej organizácie ATIC, primárne v rámci aktivít, ktoré podporujú ženy v IT – ich vzdelanie a zamestnateľnosť. ATIC poskytuje odborné školenia, mentoring a kariérnu podporu ženám v rurálnych oblastiach, pracovné poradenstvo, mini-granty, či rôzne networkingové aktivity.
6.SAMRS/2023/D/1/5ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenieProjektový asistent - rozvojové aktivity v utečeneckom tábore Kyaka II, UgandaUganda91.814 354 €
POPIS PROJEKTU: Cieľom dobrovoľníckeho vyslania je zaistenie realizácie rozvojových aktivít pre beneficientov v utečeneckom tábore Kyaka II s cieľom dosiahnutia dlhodobej udržateľnosti spoločného projektu ADRA Slovensko a ADRA Uganda nasledovne:
- Pomáhať projektovému manažérovi pri každodennom riadení tréningových aktivít na projektovej farme
- Asistovať trénerom počas školení 50 zástupcov z utečeneckých a miestnych komunít
- Vykonávať návštevy beneficientov v teréne s cieľom posúdiť ich potreby a monitorovať projektové činnosti v spolupráci s projektovým trénerom
- Pomáhať miestnemu projektovému manažérovi pri spracovaní reportov a vykazovaní projektových činností
- Pravidelne podávať ADRA Slovensko správy o napredovaní projektových aktivít
- Udržiavať komunikáciu s existujúcimi a potenciálnymi partnermi (OPM, UNHCR, miestna samospráva a iné prítomné MVO) a darcami na miestnej a národnej úrovni
7.SAMRS/2023/D/1/6ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenieSpoločenská a ekonomická inklúzia v TiraneAlbánsko87.415 464 €
POPIS PROJEKTU: Vyslanie dobrovoľníka/čky sa sústreďuje na spoločenskú a ekonomickú inklúziu zraniteľných skupín v Albánsku, ktorým sa hosťujúca organizácia ADRA Albánsko venuje niekoľko rokov. Ide predovšetkým o sociálne vylúčené rómske a tzv. egyptské komunity, navrátilcov a utečencov. Rómske a egyptské komunity sú najchudobnejšou populáciou, zatiaľ čo spoločensky ich limituje diskriminácia, nízke vzdelanie, na personálnej úrovní je to zlý zdravotný stav. V podobnej situácii sa ocitajú utečenci, či tzv. navrátilci, teda často rodiny, ktoré sa vrátili do Albánska po neúspešnej migrácii do západných krajín EÚ. Títo ľudia prakticky stratili akékoľvek väzby v krajine pôvodu, sú bez ekonomického zázemia, ich deti sa z dôvodu jazykovej bariéry nie sú schopné zaradiť sa do vzdelávacieho systému. Aktivity v oblasti sociálnej inklúzie týchto skupín spočívajú hlavne v poradenstve a asistencii pri prístupe k systému štátnej sociálnej podpory, vo forme školení a workshopov, kde si osvojujú tzv. mäkké zručnosti, ktoré im umožňujú zaradiť sa do spoločnosti.
8.SAMRS/2023/D/1/1Človek v ohrozeníDobrovoľník/-čka v oblasti energetickej efektivity v Bosne a HercegovineBosna a Hercegovina84.418 000 €
POPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/čka sa zapojí do
- rozvoja energeticky efektívnej transformácie v Bosne a Hercegovine,
- podpory skvalitňovania verejného urbánneho priestoru v meste Mostar,
- rozvoja občianskeho, kultúrneho a ekonomického života v danom meste, so špecifickým zohľadnením participácie obyvateliek mesta.
9.SAMRS/2023/D/1/3Dvojfarebný svetDobrovoľník v House of Family Phnom PenhKambodža82.49 000 €
POPIS PROJEKTU: Projekt House of Family v Phnom Penh bol založený v roku 2003. Jeho zakladateľmi a koordinátormi sú Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.; a občianske združenie Dvojfarebný svet. V projekte aktuálne žije 45 detí, väčšina z nich sa lieči na vírus HIV. Spolupracujúca organizácia House of Family má sídlo v Kambodži a bola založená v apríli 2003. Projekt od roku 2014 slúži aj ako tréningové miesto pre dobrovoľníkov vzhľadom na jeho bezpečnosť, udržateľnosť, dlhoročné etablovanie. Úloha dobrovoľníka: Dobrovoľník a jeho aktivity budú prínosom k Agende 2030, ku ktorej sa zaviazalo Slovensko a to v oblasti znižovanie chudoby a sociálna inklúzia. Jeho aktivity sú zamerané na prierezovú tému: ľudské práva a ľudská dôstojnosť. Úlohou dobrovoľníka bude najmä logisticko-administratívna činnosť, aktivity a deťmi na projekte a sociálna práca. Priamo v projekte House of Family bude vypĺňať voľný čas detí, organizovať pre ne spoločné aktivity a pomáhať v propagácii projektu na lokálnej aj zahraničnej úrovni. Jeho úlohou bude aj zabezpečovať kontakty s organizáciami, ktoré pôsobia v Kambodži a miniprojekty, ktoré súvisia s fungovaním House of Family.
10.SAMRS/2023/D/1/4Dvojfarebný svetZo slumu na vysokú školu.Kambodža7612 555 €
POPIS PROJEKTU: Dobrovoľník bude spolupracovať s partnerskou organizáciou House of Family v Kambodži na projekte vysokoškolského štúdia a rozbehu podnikania pre chránencov tohto slovenského Detského domova pre HIV siroty. Úlohou dobrovoľníka bude poskytnúť im potrebnú pomoc, pomôcť získať štipendiá, sponzorov, zapojiť ich do bezplatných vzdelávacích štruktúr, pomôcť nájsť bývanie, či brigádu popri práci. Ďalšou úlohou bude vytipovať ďalších potenciálnych vysokoškolákov z projektu a pomôcť im pripraviť sa na prijímacie skúšky. Jeho práca vyžaduje deväť mesačný pobyt.
- Mesiace 1-3 na projekte: orientácia na projekte, vyhľadávanie študentov, asistencia pri doučovaní, štipendiá pre vysokoškolákov, ubytovanie, pomoc so zriadením podnikania.
- Mesiace 3-6 Vyhľadávanie kontaktov na asistenciu vysokoškolákom, pomoc s písaním projektov, pomoc s vybavením štipendií.
- Mesiace 6-9 Asistencia pri prijímacích skúškach, pomoc s prihláškami na školu, asistencia s ubytovaním, pomoc vyhľadať zdroje príjmu-brigády, drobné zamestnania, vybavenie do školy a podobne.
Celkom:10 PROJEKTOV5 ŽIADATEĽOVSpolu108 833 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY VYSIELANIA DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV-DOBROVOĽNÍKOV DO ROZVOJOVÝCH KRAJÍN NA ROK 2023

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/D/1/10EMA – Development and Mobility AgencyExpert dobrovoľníčka na budovanie kapacít a rozvoj trhového prostredia v TbilisiGruzínsko66N/A
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom vyslania expertnej dobrovoľníčky je posilnenie kapacity lokálneho partnera prostredníctvom transferu vedomostí a skúseností a upevnenie inštitucionálnych vzťahov s hostiteľskou organizáciou na vytvorenie dlhodobej rozvojovej spolupráce. Projekt reaguje na miestne potreby v oblasti zlepšovania príležitostí pre mladú pracovnú silu, a špeciálne pre ženy, v rámci IKT sektora.
2.SAMRS/2023/D/1/7LEAPPodpora rozvojovej spolupráce a posilnenie personálnych kapacít ukrajinských partnerov - Dobrovoľník1, 2 a 3UkrajinaN/AN/A
POPIS PROJEKTU: Vyslanie dobrovoľníka do ukrajinského Užhorod na obdobie 7 mesiacov, kde sa bude podieľať na poskytovaní humanitárnej pomoci a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne miestneho obyvateľstva.
Celkom:2 PROJEKTY2 ŽIADATELIASpolu:N/A

*N/A znamená, že žiadosť nesplnila podmienky výzvy. Žiadosť nebola predložená riadne, včas a/alebo v určenej forme a preto SAMRS zastavila posudzovanie žiadosti.