SAMRS/2022/RV/1 - SlovakAid

SAMRS/2022/RV/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2022/RV/1  - podpora rozvojového vzdelávania, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 07.06.2022, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 24.05.2022.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2022/RV/1

Hekima, o.z.Dnes študenti a študentky, zajtra lídri a líderky zodpovedného a udržateľného podnikania29 613,40 €92/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je integrovať témy rozvojového vzdelávania do povinného vzdelávania na stredných školách a zvýšiť povedomie verejnosti o rozvojovej spolupráci SR. Projekt by sa mal realizovať na 180 stredných odborných školách na Slovensku, ktoré vyučujú predmet „Cvičná firma“. V rámci predmetu sa vytvoria učebné osnovy a metodické materiály, implementujú témy rozvojového vzdelávania, vybudujú kapacity (učitelia ako ambasádori) a študenti ako „intrapreneurs“ budú reflektovať na tieto témy pri zakladaní si svojich cvičných firiem. Partnerom žiadateľa je Štátny inštitút odborného vzdelávania SR (priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR) a integrácia týchto tém bude v súlade so štátnym vzdelávacím programom, pričom plánovaný dosah je na viac ako 10 tis. mladých ľudí a 180 učiteľov/iek.
2.SAMRS/2022/RV/1
Dvojfarebný svet, o.z.Globálny pohľad na svet na stredných školách28 041 €80/100
OPIS PROJEKTU: Predložený projekt je zameraný na integráciu rozvojového vzdelávania do výučby na stredných školách. Oslovených by malo byť 50 SŠ, ktorým bude poskytnutý dokumentárny film „Tri životy“ (verzia 52 min). Na prácu s filmom bude vytvorená metodická príručka a 50 pedagógov absolvuje aj online školenie. Benefitovať by malo celkovo 1000-1500 študentov, ktorí budú intenzívne zapojení do výučby a budú sa môcť zapojiť aj do súťaže o esej na tému „Rozdielnosť životných podmienok a šanca ľudí na svete a náš prínos k zmene“. Súčasťou diskusií vo výučbovom bloku bude aj téma rozvojovej spolupráce SR pod značkou SlovakAid.
CELKOM:2 PROJEKTY2 ŽIADATELIASpolu57 654,40 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2022/RV/1/3Človek v ohrození, n.o.Výzvy globálneho rozvojového vzdelávaniaN/A73/100
OPIS PROJEKTU: Projekt si dáva za cieľ zlepšenie kvality GRV a jeho ukotvenie na školách prostredníctvom rozvoja kompetencií odborného pedagogického personálu na Slovensku. Aktivity zahŕňajú identifikáciu potrieb (prekážky vo výučbe GRV), vytvorenie manuálu s 15 prípadovými štúdiami a ich spracovanie do infografík, webináre pre pedagógov a ku koncu projektu aj evaluáciu prínosu manuálu a vytvorenie odporúčaní k ďalšiemu vzdelávaniu.
2.SAMRS/2022/RV/1/2Ženský algoritmus, o.z.Inkluzívne pracoviskoN/A67,3/100
OPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na podporu integrácie zamestnancov so znevýhodnením na pracovisku prostredníctvom vzdelávania. Cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti v oblasti inklúzie a diverzity a rovnosti mužov a žien. V rámci projektu by sa mali aktualizovať a rozšíriť vzdelávacie materiály (prezentácie, príručky, e-learningové moduly) a uskutočniť dva 6-týždňové vzdelávacie online cykly pre súkromný sektor. Pripraví sa aj prípadová štúdia na tému integrácie migrantov a zorganizujú sa aj dve panelové diskusie. Celkovo by sa malo vyškoliť minimálne 140 účastníkov.
CELKOM:2 PROJEKTY2 ŽIADATELIASpoluN/A