SAMRS/2022/KE/1 - SlovakAid

SAMRS/2022/KE/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2022/KE/1 -  podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1. júla 2022, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 7. júna 2022.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

 

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/KE/1/4Dvojfarebný svet, o.z.Urgentná medicína s programom pre matky a deti v provincii West PokotKeňa83,17/100100 000 €
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov provincie West Pokot s osobitným dôraz na deti a matky prostredníctvom sprístupnenia kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti. Pacientom by mala byť poskytnutá dostupnosť urgentnej medicíny, transporty sanitkou a 24-hodinová urgentná starostlivosť. V rámci budovania kapacít sa plánuje vyškoliť šesť zamestnancov v urgentnej medicíne v Červenom kríži a zaškoliť zdravotnícky personál v používaní digitálnych technológií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v teréne. Vytvoria sa opatrenia na digitalizáciu zdravotnej pomoci a zvyšovať sa bude aj povedomie o ochrane životného prostredia.
CELKOM: 1 PROJEKT1 ŽIADATEĽSpolu100 000 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/KE/1/1Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyPôrodná a pediatrická starostlivosť pre obyvateľov regiónu MachakosKeňa77,83/100N/A
Primárnym zámerom projektu je zlepšiť zdravotnú infraštruktúru a podmienky pre poskytovanie kvalitnej pôrodnej, novorodeneckej, pediatrickej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti pre viac ako 5000 obyvateľov lokálnej komunity v Joske. V rámci projektu bude vybudovaná nadstavba zdravotníckeho strediska, ktorej súčasťou budú 2 pôrodnícke sály, lôžková časť pediatrie a špecializované odborné ambulancie (oftmatologická, gynekologická a sonografia). Zároveň bude prebiehať edukácia rodičov o princípoch zdravého tehotenstva a pôrodu. Súčasťou projektu bude aj outreachový program s využitím prístrojov S-CASE s cieľom zabezpečenia prístupu k zdravotným konzultáciám a liečbe na diaľku prostredníctvom telemedicíny.
2.SAMRS/2022/KE/1/8Medicínska alternatíva, n.o.Vybudovanie zariadenia na produkciu múčnych červov (Tenebrio molitor) pre potravinárske a krmovinárske účelyKeňa73,83/100N/A
Cieľom projektu je ďalší rozvoj masového chovu jedlého hmyzu v Keni a rozšírenie produkčného portfólia spoločnosti InsectiPro ltd. o potravinársky využiteľný druh múčiara obyčajného. Hlavnými ukazovateľmi projektu bude vybudované zariadenie kontajnerového typu na produkciu hmyzu, technológia na jeho chov a spracovanie biomasy, rozšírená produkcia už chovaných druhov a vývoj inovatívnych produktov na báze hmyzu. Prebehne niekoľko školení pre lokálnych partnerov a vypracovaná bude aj metodika chovu na alternatívnych substrátoch. Spoločnosť InsectiPro by mala na konci projektu zvýšiť produkciu hmyzu z 1 na 15 ton biomasy mesačne.
3.SAMRS/2022/KE/1/2SAVIO, o.z.Budovanie pokročilých automechanických zručností s použitím moderných technológiíKeňa66/100N/A
Prispieť k zníženiu nezamestnanosti mladých ľudí v Keni prostredníctvom rozvoja pokročilých automechanických zručností je cieľom tohto projektu. V rámci projektu bude vybudovaná moderná automechanická dielňa a zriadená nová, kompletne vybavená počítačová učebňa s 15 počítačmi. Celkovo 30 študentov bude mať možnosť absolvovať kurz pokročilých automechanických zručností. Študenti budú mať k dispozícii aj kurz informatiky či mäkkých zručností a budú prepájaní s potencionálnymi zamestnávateľmi. V rámci praxe budú študenti poskytovať automechanické služby a opravy pre verejnosť.
4.SAMRS/2022/KE/1/6Človek v ohrození, n.o.Podpora udržateľnej potravinovej bezpečnosti v regióne Molo prostredníctvom posilnenia produkcie miestnych farmárov, vytvorenia komunitnej organizácie a inovatívneho slepačieho chovného hubuKeňa65,5/100N/A
Projekt je zameraný na podporu potravinovej bezpečnosti, integráciu farmárov do hodnotových reťazcov a prenos slovenskej expertízy v oblasti bakteriologických hnojív do regiónu Molo v Keni. Existujúca farma sliepok bude slúžiť ako slepačí chovný hub pre novo-založenú komunitnú organizáciu farmárov, ktorá zavádza inovatívne postupy pri chove hydiny. Hub bude slúžiť ako praktické vzdelávacie centrum a zároveň zabezpečí aj logistiku (nákup, distribúcia) a priamu integráciu farmárov do hodnotového reťazca. Zámerom je vyškoliť 100 farmárov v oblasti fungovania komunitnej organizácie či podnikateľských a iných praktických zručností pre chov sliepok a 20 farmárov v manažmente komunitnej organizácie a líderských zručnostiach. Všetci zároveň dostanú štartovacie balíčky na rozbehnutie vlastného chovu.
5.SAMRS/2022/KE/1/5Univerzita Komenského v BratislavePodpora sociálno-ekonomického rozvoja komunít v oblasti Viktóriinho jazera prostredníctvom zlepšenia monitoringu a predpovede meteorologických parametrovKeňa62,5/100N/A
Hlavným cieľom projektu je podpora sociálno-ekonomického rozvoja a posilnenie potravinovej bezpečnosti, udržateľného poľnohospodárstva a rybolovu regiónov Kene v oblasti Viktóriinho jazera prostredníctvom zvýšenia bezpečnosti a odolnosti komunít voči náhlym zmenám a dopadom počasia a posilňovania schopnosti ich adaptácie na zmenu klímy. Hlavnými aktivitami projektu by mala byť inštalácia meteorologického radaru a zaškolenie odborných pracovníkov na prácu so zariadením a s údajmi. Prispieť by to malo k lepšiemu monitoringu stavu atmosféry a skvalitneniu vytvárania krátkodobých predpovedí, ktoré by mohli byť vo forme výstrah distribuované obyvateľom. Meteorologický radar by mal byť nainštalovaný na medzinárodnom letisku Kisumu.
6.SAMRS/2022/KE/1/3Trnavská univerzita v TrnaveBudovanie odborných a materiálnych kapacít komunitnej organizácie pre zníženie nezamestnanosti mladých z patologického prostredia v regióne KwaleKeňa55,17/100N/A
Zámerom projektu je znížiť nezamestnanosť mladých vo vysoko rizikovom prostredí lokality Kombani v provincii Kwale, prostredníctvom zvýšenia školskej dochádzky. To by sa malo docieliť budovaním odborných kapacít 60 miestnych komunitných sociálnych, zdravotníckych, technických a dobrovoľníckych pracovníkov (sociálno-psychologické poradenstvo; budovanie mieru), zavedením programov sociálnej práce, vybudovaním IKT miestnosti a knižnice miestnej komunitnej organizácie. Do projektových aktivít by malo byť zapojených 20 tis. detí a mladých, 25 ZŠ a SŠ a viac ako 100 komunitných lídrov.
7.SAMRS/2022/KE/1/7LIONS CLUB NITRARozvoj a obnova Zdravotníckeho centra Sv. Cyrila a Metoda Mukuyu-ini Keňa - fáza 4KeňaN/A*N/A
Cieľom projektu je dobudovanie zdravotníckeho strediska spolu s čakárňou pre pacientov. Pristavená bude malá pôrodná sála a priestor pre pacientov na preventívne prehliadky.
CELKOM:7 PROJEKTOV7 ŽIADATEĽOV

* Projektová žiadosť nesplnila podmienky výzvy č. SAMRS/2022/KE/1. Žiadosť nebola predložená riadne, včas a v určenej forme, a preto SAMRS zastavila posudzovanie žiadosti.