SAMRS/2022/GE/1 - SlovakAid

SAMRS/2022/GE/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2022/GE/1 - podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1. júla 2022, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu z 31. mája 2022.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/GE/1/5
SOSNA
Pilotné riešenia pre trvalo udržateľné hospodárenie s odpadovými vodami v gruzínskom regióne RachaGruzínsko89,67/100200 000 €
POPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na vývoj pilotných riešení trvalo udržateľného nakladania s odpadovými vodami, ktoré pozitívne ovplyvňujú ochranu zdrojov povrchových a podzemných vôd, poskytovanie pitnej vody pre mestá a dediny v okolí rieky Rioni. V rámci projektu budú skúmané moderné technológie a zariadenia na nakladanie s odpadovými vodami, aby vyhovovali miestnym podmienkam a budú inštalované pre verejnú správu, samosprávu a miestnu spoločnosť obce Oni v gruzínskom regióne Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti. Výsledkom projektu bude posilnenie kapacít miestnych zainteresovaných subjektov v nakladaní s odpadovými vodami a po zhodnotení environmentálnej a sociálno-ekonomickej situácie v obci bude inštalovaná infraštruktúra na čistenie odpadových vôd v takzvaných „hot spot“ oblastiach okolo významných vodných útvarov. Súbežne s tým bude zakúpené asanazačné / fekálne vozidlo pre miestnu samosprávu na zabezpečenie správneho nakladania s kalmi z čistenia odpadových vôd.
2.SAMRS/2022/GE/1/2Slovenská technická univerzita v Bratislave
Podpora využitia obnoviteľných zdrojov energie a budovanie kapacít v oblasti ochrany životného prostredia na Gruzínskej Technickej UniverziteGruzínsko89,5/100164 073 €
POPIS PROJEKTU: Projekt bude prispievať k budovaniu infraštruktúry a trvalo udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov v Gruzínsku zlepšením kvality života a zdravia obyvateľov prostredníctvom efektívneho a trvalo udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie a ochrany životného prostredia, zvyšovaniu povedomia občanov v boji proti klimatickým zmenám a rozvoju obchodných vzťahov medzi Gruzínskom a SR. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie a budovanie kapacít v oblasti ochrany životného prostredia v Gruzínsku prostredníctvom rozvoja udržateľnej technickej infraštruktúry v oblasti energetiky, podpory verejnej vysokej školy pri budovaní kapacít, budovania a nadväzovania spolupráce slovenských a gruzínskych inštitúcií a transferu poznatkov a know-how z oblasti ochrany životného prostredia zo Slovenska. Tento projekt prispeje k riešeniu uvedených problémov inštaláciou moderných solárnych systémov na výrobu elektrickej energie a na výrobu teplej úžitkovej vody, ktoré budú zároveň slúžiť na vzdelávacie, demonštračné a tréningové účely. Okrem inštalácie technológie projekt počíta aj s vzdelávacími a tréningovými aktivitami.
3.SAMRS/2022/GE/1/4Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Podpora zeleného cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia komplexného turistického produktu v mikrozónach Tvishi a KhvanchkaraGruzínsko84,83/10082 930 €
POPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na vývoj nového, komplexného produktu ekoturistiky, na podporu zeleného cestovného ruchu, s cieľom posilňovať ekonomickú odolnosť obyvateľstva, udržanie mladých ľudí v mikrozónach Tvishi a Khvanchkara, s rozvojom jedinečných a komplexných turistických produktov. Dôležité je odovzdať vedomosti a zručnosti pre sprievodcov mladým ľuďom, aby mali motiváciu zostať v regióne a zamestnať sa. Projekt má za cieľ vypracovať architektonický plán pre organizáciu ekoturistických náučných chodníkov.#colspan#;
4.SAMRS/2022/GE/1/8TENENET, o.z.
Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku II.Gruzínsko80/10092 735 €
Projekt sa zameriava na scitlivovanie verejnej mienky prostredníctvom národnej kampane, ktorá prezentuje benefity zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Zároveň má ambíciu posilniť postavenie ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce prostredníctvom vytvorenia nových pracovných miest cez sociálnych zamestnávateľov. Hlavnou aktivitou bude zefektívnenie komunikácie hlavných aktérov politiky zamestnanosti a sfunkčnenie existujúcich poradných orgánov na regionálnych úrovniach.
CELKOM:4 PROJEKTY4 ŽIADATELIASpolu539 738 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/GE/1/7Slovenská agentúra životného prostrediaPilotný projekt na zlepšenie triedeného zberu odpadov z obalov a zvyšovanie povedomia o triedenom zbere odpadov z obalovGruzínsko64,5/100N/A
POPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na zlepšenie obecného odpadového hospodárstva v samospráve Chašuri, mestečku Surami a jeho hlavným cieľom je zavedenie triedeného zberu odpadov z obalov prostredníctvom farebných kontajnerov. Aktivity by boli zamerané na vytvorenie príručky o triedenom zbere odpadov z obalov, o význame triedeného zberu a recyklácie odpadov z obalov z pohľadu ochrany životného prostredia, ale aj z pohľadu ekonomických benefitov pre rozpočet sídla. Do projektu by boli zahrnutí obyvatelia formou vzdelávacích aktivít, s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu zapojenosť domácností do systému triedeného zberu. Do sídiel by boli distribuované kontajnery na triedený zber s farebným rozlíšením pre jednotlivé obalové materiály. Do domácností by boli distribuované letáky s popisom systému triedeného zberu. V rámci projektu by boli organizované informačné kampane.
2.SAMRS/2022/GE/1/11Slovenská batériová alianciaCestovná mapa pre vytvorenie batériového ekosystému v GruzínskuGruzínsko60,83/100N/A
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu by bolo vytvoriť cestovnú mapu pre vytvorenie batériového ekosystému v Gruzínsku a predstaviť potenciál batériového ekosystému skupine donorov a relevantným medzinárodným finančným inštitúciám. Mali by sa vytvoriť vhodné podmienky pre efektívne vytvorenie batériového ekosystému v Gruzínsku, čo by malo priamy pozitívny dopad na udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov v podobe OZE a zmierňovania dopadov zmeny klímy. Vytvorenie takéhoto ekosystému je komplexná záležitosť, je potrebné najprv nevyhnutné identifikovať všetkých aktérov, ktorí budú zo systému benefitovať. Bolo by nevyhnutné vytvoriť aj prostredie pre zapojenie do komunikácie investorov a iných donorov.
3.SAMRS/2022/GE/1/10Legend FotoTuristická infraštruktúraGruzínsko55,75/100N/A
POPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na posilnenie kapacít miestnych aktérov (MVO, škôl, podnikateľov a samospráv) harmonizovať rozvoj vidieckeho, na miestnych zdrojoch založeného, turizmu. Projekt má za cieľ podporovať dobrú správu vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti na príklade rozvoja zeleného cestovného ruchu a trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov. Projekt by mal zabezpečiť prenos osvedčených postupov manažmentu turizmu a turistického značenia z krajín EÚ do regiónu Horné Svaneti.
4.SAMRS/2022/GE/1/6Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politikuEnergetická (ne)bezpečnosť Gruzínska a zmena klímyGruzínsko54/100N/A
POPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na podporu demokratizačného a reformného procesu formou zdieľania transformačných skúseností SR v dvoch navzájom prepojených oblastiach: energetická bezpečnosť a znižovanie závislosti na tretích krajinách, ako aj udržateľný energetický a klimatický rozvoj. Zámerom projektu by bolo dosiahnuť nasledovný dvoj-vrstvový výsledok:
Prenos skúseností a odporúčaní Slovenskej republiky z reformných procesov a tvorby strategických dokumentov vo forme vypracovaných analýz a odporúčaní pre vládu Gruzínska ako aj pre miestne samosprávy v 3 regiónoch Gruzínska (Adžara, Guria a Kachetia) pozostávajúci z:
• na celonárodnej úrovni pôjde o spracovanie stratégie energetickej bezpečnosti zohľadňujúcu nielen geopolitickú, ale i klimatickú výzvu, ktorej čelíme, pre gruzínsku vládu za účasti širokej odbornej verejnosti;
• a na regionálnej úrovni pôjde o zjednodušenie implementácie akčného plánu udržateľného energetického a klimatického rozvoja vyplývajúceho z Dohovoru primátorov a starostov pre tri signatárske mestá (z celkovo 24 gruzínskych miest), s prihliadnutím na energetické úspory a rozvoj lokálnych zdrojov energie.
5.SAMRS/2022/GE/1/1Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, v.v.i.Integrácia stratégie prispôsobenia sa klimatickej zmene v rôznych sektoroch využitia krajiny v povodiach riek v GruzínskuGruzínsko53/100N/A
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľov prostredníctvom udržateľného rozvoja infraštruktúry, udržateľného využívania prírodných zdrojov a ochrany životného prostredia. Na uvedené ciele by boli zamerané aktivity projektu: analýza súčasného stavu adaptácie na klimatickú zmenu vo vybraných regiónoch (Racha-Lechkhumi a Kvemo Svaneti, Kvemo Kartli); spracovanie scenárov klimatickej zmeny a odhad dôsledkov klimatickej zmeny vo vybraných regiónoch; spracovanie Platformy pre riadenie dopadov klimatickej zmeny; spracovanie portfólia konkrétnych adaptačných opatrení vo vybraných regiónoch; Národný konzultačný dialóg na riešenie dôsledkov klimatickej zmeny v oblasti lesného hospodárstva a poľnohospodárstva.
6.SAMRS/2022/GE/1/9Inštitút rozvoja verejnej správyRaiSEn RustaviGruzínsko45,08/100N/A
POPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava a usiluje o zvýšenie pripravenosti mesta Rustavi na podporu miestnych sociálnych podnikateľov a podnikateliek. Cieľom by bola transformácia mesta Rustavi na mesto podporujúce sociálne podnikanie, zohľadňujúc jeho potreby, približujúc občanov viac k mestu a motivovať ich k oboznámeniu sa s potrebami mesta a spôsobmi ako sa dajú riešiť. Snahou by bolo podporiť sociálnych podnikateľov – občanov mesta Rustavi, zvýšiť ich participáciu na riešení aktuálnych problémov, ktoré by následne mali mesto pozitívne ovplyvniť.
7.SAMRS/2022/GE/1/3Občianske združenie GHS LegalZefektívnenie dobrej správy vecí verejných a zvýšenie demokratického povedomia občianskej spoločnosti v regióne Svaneti, Gruzínska republikaGruzínsko44/100N/A
POPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na zvýšenie občianskej angažovanosti (najmä žien) vo verejnom živote organizovaním aktivít na zvýšenie miery participácie občanov na tvorbe, implementácií a kontrole verejných politík. Projekt by mal za cieľ cielene podporovať prístup žien k verejným funkciám a ich účasť v rozhodovacom procesoch. Takisto kladie dôraz na odovzdávanie odborných skúseností najmä z oblasti správneho práva zameriavajúc sa na dodržiavanie základných zásad efektívnej správy vecí verejných.
CELKOM:7 PROJEKTOV7 ŽIADATEĽOV