SAMRS/2022/D/1 - SlovakAid

SAMRS/2022/D/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2022/D/1 – vyslania dobrovoľníkov a expertov do partnerskej krajiny na rok 2022, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 07.06.2022, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 24.05.2022.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY VYSIELANIA DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV-DOBROVOĽNÍKOV DO ROZVOJOVÝCH KRAJÍN NA ROK 2022

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška schválenej dotácie v EURBodové hodnotenie SAMRS (podklad pre Komisiu MZVEZ SR)Stanovisko príslušného ZÚ SR (podklad pre Komisiu MZVEZ SR)
1.SAMRS/2022/D/1/32Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o.Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v KibehoRwanda9 800 €91/100áno
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/dobrovoľníčku do hostiteľskej organizácie Missionary Sisters of the Catholic Apostolate (Pallottine Sisters), ktorá prevádzkuje antimalnutričné centrum v Kibeho ako jedno zo siete centier, ktoré prevádzkujú pre najchudobnejších ľudí v Rwande. Vyslanie je naplánované na 7 mesiacov. Dobrovoľník/čka sa bude podieľať na jednotlivých logistických činnostiach projektu. Konkrétne sa bude podieľať na činnosti Asociácie miestnych žien zameranej na podporu ich ekonomickej samostatnosti formou výroby textilných a ozdobných produktov a ich následného predaja na miestnom trhu, administrácii a implementácii aktivít malnutričného centra v meste Kibeho, implementácii nutričných aktivít podľa parametrov WHO, edukácii zameranej na prevenciu šírenia infekčných ochorení s dôrazom na COVID-19 a ďalším činnostiam.
2.SAMRS/2022/D/1/11Dvojfarebný svetZdravotná pomoc pre miestnu komunitu v okolí Tikit Hospital I.Keňa9 000 €91/100áno
POPIS PROJEKTU: Vyslanie sa zameriava na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v miestnej nemocnici v Kenskom Tikit, na zdravotné výjazdy do komunity a vzdelávanie kenského zdravotného personálu v štandardoch WHO. Vyslanie je naplánované na 6 mesiacov. Úlohou dobrovoľníka/čky bude zdravotná a vzdelávacia činnosť. Dobrovoľník/čka bude taktiež súčasťou výjazdovej jednotky, ktorá dvakrát do mesiaca realizuje výjazdy do vzdialenejších oblastí s cieľom „doviesť“ zdravotnú starostlivosť aj na miesta, odkiaľ sa pacienti do nemocnice bežne nedostanú. Dobrovoľník/čka bude zároveň vzdelávať zamestnancov zdravotného strediska, prípadne ďalších okolitých stredísk v tzv. správnej praxi pri diagnostike a liečbe pacientov.
3.SAMRS/2022/D/1/14Dvojfarebný svetDobrovoľník v House of Family Phnom Penh 2022Kambodža9 000 €87/100áno
POPIS PROJEKTU: House of Family je súčasťou siete slovenských detských domovov v Kambodži. Ide o detský domov pre HIV pozitívne siroty v Kambodži. Od roku 2014 slúži projekt aj ako tréningové miesto pre dobrovoľníkov vzhľadom na jeho bezpečnosť, udržateľnosť a dlhoročné etablovanie. Vyslanie je plánované na 6 mesiacov. Úloha dobrovoľníka/čky je práca v teréne, inklúzia detí do rodín a follow-up. V projekte House of Family bude vypĺňať voľný čas detí, organizovať spoločné aktivity a propagovať projekt na lokálnej aj zahraničnej úrovni. Úlohou dobrovoľníka/čky bude zároveň zabezpečovať kontakty s organizáciami, ktoré pôsobia v Kambodži a miniprojekty súvisiace s fungovaním House of Family.
4.SAMRS/2022/D/1/24Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o.Dobrovoľník 1 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha BuasonoLesotho18 000 €86/100áno
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/čku do sirotinca v Ha Buasono pri Maseru, ktorý je poskytovateľom zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre siroty v Lesothe. Sirotinec poskytuje starostlivosť HIV pozitívnym aj HIV negatívnym deťom vo veku od 5 – 17 rokov. Vyslanie je naplánované na 12 mesiacov. Úloha dobrovoľníka/čky je zameraná na participáciu na logistike chodu sirotinca, školských a mimoškolských aktivitách pre deti, výchove lokálnych sociálnych pracovníkov, vytváranie dlhodobých partnerstiev medzi komunitami, komunikáciu s miestnymi úradmi, plánovanie aktivít v ročnom horizonte.
5.SAMRS/2022/D/1/36ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – občianske združenieDobrovoľníctvo v BelehradeSrbsko13 830 €85/100áno
POPIS PROJEKTU: Cieľom vyslania je posilniť kapacity hostiteľskej organizácie ADRA Serbia a to konkrétne v 3 oblastiach: projektový manažment, organizačný rozvoj, PR a komunikácia. Z programových oblastí ADRA Srbsko sa vyslanie bude zameriavať predovšetkým na tieto oblasti: 1. WASH sektor (cieľová skupina: ľudia bez domova), 2. inklúzia rómov so zameraním na zamestnateľnosť dospelých a podporu vzdelávania detí, 3. podpora utečencov z Ukrajiny tranzitujúcich/uchádzajúcich sa o azyl. Vyslanie je naplánované na 12 mesiacov.
6.SAMRS/2022/D/1/29Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o.Dobrovoľník pre Nairobi - ST.PHILIP NERI PRIMARY SCHOOLKeňa9 800 €84/100áno
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/čku do hostiteľskej organizácie ST.PHILIP NERI PRIMARY SCHOOL, ktorá je základnou internátnou školou poskytujúcou vzdelávanie pre všetky deti vrátane marginalizovaných skupín detí, detí so zdravotným a telesným postihnutím a detí so špeciálnymi potrebami. Vyslanie je naplánované na 7 mesiacov. Aktivity dobrovoľníka/čky sú zamerané najmä na participáciu v edukačnom projekte a v sociálnom projekte. V rámci edukačného projektu sa bude dobrovoľník/čka podieľať na výučbe v škole, bude sa venovať aj voľnočasovým aktivitám pre deti. V rámci sociálneho projektu bude dobrovoľník/čka participovať aj na projekte podpory vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
7.SAMRS/2022/D/1/18Človek v ohrození, n. o.Expert-dobrovoľník/expertka-dobrovoľníčka pre rozvoj farmárskych kooperatív v Keni s dôrazom na ženy farmárkyKeňa5 700 €82/100áno
POPIS PROJEKTU: Úlohou expertky dobrovoľníčky bude podpora pri vytváraní organizovanej kooperácie slepačích farmárok a farmárov, prepájanie s trhom, expertíza marketingu, posilnenie štruktúr trhu pre farmárov, podpora budovania kapacít miestnej organizácie v oblasti manažmentu ľudských zdrojov pri práci s členmi kooperácie, spolupráca s manažérskym tímom na vytváraní marketingového potenciálu pre produkty členiek a členov kooperácie, spolupráca s manažérskym tímom na strategickom plánovaní a pri hľadaní nových možností financovania projektu, vytváranie analýz potrieb miestnych komunít, plánovanie budúcich aktivít a analýza potenciálu širších a komplexnejších intervencií, analýza možnosti tvorby nových partnerstiev v oblasti poľnohospodárskych aktivít v Keni, podpora zviditeľnenia organizácie a budovania povedomia o jej činnosti. Vyslanie je plánované na 3 mesiace. Hostiteľskou organizáciou je People in Need Kenya.
8.SAMRS/2022/D/1/30Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o.Dobrovoľník 1 pre Ugandu - BuikweUganda18 000 €79/100áno
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/čku do hostiteľskej organizácie HEALTH INITIATIVES ASSOCIATION, ktorá v spolupráci so žiadateľom prevádzkuje centrum v Buikwe zamerané na liečbu HIV, malnutrície a edukácie populácie. Centrum je súčasťou siete antimalnutričných a HIV ambulancii v Ugande. Vyslanie je naplánované na 12 mesiacov. Dobrovoľník/čka sa bude podieľať na jednotlivých logistických činnostiach projektu. Dobrovoľníci sa podľa zaradenia zúčastňujú buď na dennom chode kliniky a centra a realizácii sociálneho programu, kde realizujú supervízie pacientov a klientov, ktorí prichádzajú na ošetrenie, robia neformálne vzdelávanie, organizujú hry pre detských pacientov/klientov, participujú na projektovom manažmente, plánovaní, alebo pripravujú tzv. health talks, t. j. diskusie, športové podujatia a tvorivé stretnutia. Dobrovoľníci sa zúčastňujú aj na kreovaní PR materiálov, umeleckých diel vytváraných klientmi programu pre miestnu komunitu, edukácii zameranej na prevenciu šírenia infekčných ochorení s dôrazom na COVID-19, participujú na tzv. outreachoch (výjazdoch do ťažko prístupných oblastí) ako aj do škôl v ktorých sú umiestnené siroty a deti sponzorované z programu adopcia na diaľku.
9.SAMRS/2022/D/1/38ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenieDobrovoľníctvo v TiraneAlbánsko14 110 €78/100áno
POPIS PROJEKTU: Vyslanie sa zameriava na spoločenskú a ekonomickú inklúziu zraniteľných skupín v Albánsku, ktorým sa hosťujúca organizácia ADRA Albánsko venuje niekoľko rokov. Hlavnými cieľmi projektu sú podpora napĺňania cieľov udržateľného rozvoja Albánska, posilnenie kapacít miestnej organizácie a miestnych zraniteľných komunít, posilnenie dlhodobého partnerstva ADRA Slovensko s ADRA Albánsko, podpora rozvojovej spolupráce medzi Albánskom a Slovenskom, budovanie kapacít slovenských občanov v oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce, zvýšenie informovanosti slovenskej verejnosti o situácii v Albánsku. Vyslanie je naplánované na 12 mesiacov. Úlohou dobrovoľníka/čky bude najmä budovanie kapacít organizácie v oblasti organizačného rozvoja, posilňovanie interných kapacít tímu, účasť na monitorovacích návštevách v miestnych komunitách, asistencia pri organizovaní podujatí, školení, kampaní, interakcia s miestnou komunitou, príprava naratívnych správ po výjazdoch a iné.
10.SAMRS/2022/D/1/26Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o.Dobrovoľník 1 pre MalindiKeňa18 000 €78/100áno
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/čku do USHIRIKIANO centra v Malindi. USHIRIKIANO CENTRUM (Malindi, Keňa) St. Mary´s Catholic Dispensary in MSABAHA je projekt, ktorý poskytuje vzdelávaciu, sociálnu a nutričnú podporu pre ľudí v núdzi a komplexnú starostlivosť pre ľudí nakazených HIV vírusom. Vyslanie je plánované na 12 mesiacov. Úloha dobrovoľníka/čky bude spočívať v participácii na edukačnom projekte, konkrétne na formálnom aj neformálnom vzdelávaní a taktiež v participácii na sociálnom projekte, malnutričnom projekte a HIV mobilnej jednotke.
11.SAMRS/2022/D/1/19Človek v ohrození, n. o.Dobrovoľník/čka pre podporu včelárstva v LibanoneLibanon18 000 €76/100áno
POPIS PROJEKTU: Vyslanie je zamerané na podporu včelárskej produkcie a s tým spojenej potravinovej sieti výroby a distribúcie medu najzraniteľnejším skupinám z libanonských a utečeneckých komunít. Úlohou dobrovoľníka/čky bude koordinovať kooperatívu/združenie žien – včelárok a podporovať budovanie kapacít a organizovanie špecializovaných tréningov pre tieto podnikateľky. Dobrovoľník/čka bude zároveň rozvíjať sieť kontaktov, partnerských a donorských organizácií zameraných na podporu živobytia, potravinovej sebestačnosti a ekologického poľnohospodárstva. Vyslanie je plánované na 12 mesiacov.
12.SAMRS/2022/D/1/37ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenieDobrovoľníctvo v Novom PazareSrbsko6 780 €74/100áno
POPIS PROJEKTU: Vyslanie je zamerané na organizačnú podporu tímu hostiteľskej organizácie Muslim Humanitarian Organization Merhamet Sandzak (ďalej len HO), konkrétne na budovanie kapacít tímu vo fundraisingových a grantových oblastiach s cieľom zabezpečiť HO zdroje k realizácii inkluzívnych intervencií v miestnych komunitách. Segmenty, ktorým sa HO venuje a v rámci ktorých bude dobrovoľník/čka pôsobiť sú: 1. Zlepšovanie kvality života marginalizovaných skupín v mestských a vidieckych oblastiach cez vzdelávanie, rozvoj návykov, zručností, 2. podpora cez budovanie infraštruktúry na zlepšenie životných podmienok týchto skupín, 3. podpora v oblasti pracovných príležitostí ťažko zamestnateľných jednotlivcov, 4. podpora sociálneho podnikania, 5. budovanie dôvery medzi komunitami a lokálnymi stakeholdermi na regionálnej úrovni. Vyslanie je naplánované na 6 mesiacov.
13.SAMRS/2022/D/1/22eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíPráca s deťmi so špeciálnymi potrebami zo slumov Mukuru v NairobiKeňa8 005 €65/100áno
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/čku do hostiteľskej organizácie Songa Mbele na Masomo Children Centre. Ide o detské centrum, ktoré sa zameriava na sociálnu inklúziu a vzdelávacie programy pre deti so špeciálnymi potrebami pochádzajúce zo slumov Mukuru v Nairobi. Centrum ponúka deťom s rôznymi diagnózami (napr. autizmus, detská mozgová obrna, hydrocefalus, rečové ťažkosti, ichtyózu, Downov syndróm a poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou (ADHD)) každodennú starostlivosť, terapie, základné vzdelávanie a osobnú hygienu. Vyslanie je naplánované na 6 mesiacov.
CELKOM:13 PROJEKTOV5 ŽIADATEĽOVSPOLU158 025 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY VYSIELANIA DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV-DOBROVOĽNÍKOV DO ROZVOJOVÝCH KRAJÍN NA ROK 2022

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška neschválenej dotácie v EURBodové hodnotenie SAMRS (podklad pre Komisiu MZVEZ SR)Stanovisko príslušného ZÚ SR (podklad pre Komisiu MZVEZ SR)
1.SAMRS/2022/D/1/25Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o.Dobrovoľník 2 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha BuasonoLesotho9 800 €74/100áno
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/čku do sirotinca v Ha Buasono pri Maseru, ktorý je poskytovateľom zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre siroty v Lesothe. Sirotinec poskytuje starostlivosť HIV pozitívnym aj HIV negatívnym deťom vo veku od 5 – 17 rokov. Úloha dobrovoľníka/čky je zameraná na participáciu na logistike chodu sirotinca, školských a mimoškolských aktivitách pre deti, výchove lokálnych sociálnych pracovníkov, vytváranie dlhodobých partnerstiev medzi komunitami, komunikácia s miestnymi úradmi, plánovanie aktivít v ročnom horizonte.
2SAMRS/2022/D/1/34ONE TRIBE foundation n. o.Clean NigeriaNigéria10 860 €74/100áno
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/čku do hostiteľskej organizácie TOPZY RECYCLING limited, ktorá sa venuje konceptu udržateľného rozvoja, zberu plastov, vzdelávaniu detí a ich motivácii rôznymi súťažami. Aktivity dobrovoľníka/čky sa zameriavajú na prácu a aktivity v základných, stredných a vysokých školách, prácu s deťmi a mladými ľuďmi, študentmi, ale aj nezamestnanými v rámci miestnych komunít a organizáciu aktivít smerujúcich k podpore činnosti už vytvoreného CoSpotu (collection spot), ktorý vznikol spoluprácou partnerskej firmy DUKATY property s. r. o. a miestnej firmy TOPZY recycling.
3SAMRS/2022/D/1/15Dvojfarebný svetZo slumu na vysokú školu_projekt vzdelávania cez House of FamilyKambodža13 000 €73/100áno
POPIS PROJEKTU: Vyslanie je zamerané na pomoc pri projekte vysokoškolského štúdia pre HIV siroty. Hostiteľskou organizáciou je House of Family. Ide o detský domov pre deti s HIV. Aktivity dobrovoľníka/čky spočívajú v asistencii detí pri ich štarte do nového života, poskytnutí potrebnej pomoci, pomoci získať štipendiá, sponzorov, zapojení do bezplatných vzdelávacích štruktúr, pomoci nájsť bývanie, či brigádu popri práci. Úlohou dobrovoľníka/čky by bolo taktiež vytipovať ďalších potenciálnych vysokoškolákov z projektu a pomôcť im pripraviť sa na prijímacie skúšky.
4SAMRS/2022/D/1/12Dvojfarebný svetZdravotná pomoc pre miestnu komunitu v okolí Tikit Hospital II.Keňa9 000 €72/100áno
POPIS PROJEKTU: Vyslanie sa zameriava na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v miestnej nemocnici v Kenskom Tikit, na zdravotné výjazdy do komunity a vzdelávanie kenského zdravotného personálu v štandardoch WHO. Úlohou dobrovoľníka/čky by bola zdravotná a vzdelávacia činnosť. Dobrovoľník/čka by bol/a taktiež súčasťou výjazdovej jednotky, ktorá dvakrát do mesiaca realizuje výjazdy do vzdialenejších oblastí s cieľom „doviesť“ zdravotnú starostlivosť aj na miesta, odkiaľ sa pacienti do nemocnice bežne nedostanú. Dobrovoľník/čka by zároveň vzdelával/a zamestnancov zdravotného strediska, prípadne ďalších okolitých stredísk v tzv. správnej praxi pri diagnostike a liečbe pacientov.
5SAMRS/2022/D/1/35ONE TRIBE foundation n. o.Clean NigeriaNigéria5 610 €69/100áno
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať expertku dobrovoľníčku do hostiteľskej organizácie TOPZY RECYCLING limited, ktorá sa venuje aktivitám v rámci udržateľného života, zberu plastov, spracovaniu plastov a tiež vzdelávaniu detí a ich motivácii rôznymi súťažami. Úlohou expertky dobrovoľníčky je zamerať sa na aktivity, ktoré budú smerovať k vytvoreniu nových CoSpotov, t. j. miest zberu plastového odpadu. Prvý CoSpot vznikol v spolupráci firmy DUKATY property s. r. o. s miestnou firmou TOPZY recycling limited v roku 2021. Cieľom je vytvorenie čo najväčšieho počtu miest zberu plastového odpadu.
6SAMRS/2022/D/1/39ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenieProjektový asistent – živobytie a udržateľné poľnohospodárstvo v utečeneckom tábore Kyaka II, UgandaUganda13 000 €70/100áno
POPIS PROJEKTU: Cieľom vyslania je podpora rozvojových aktivít ADRA Slovensko a ADRA Uganda v utečeneckom tábore Kyaka II. Práca dobrovoľníka/čky spočíva v: pomáhaní projektovému manažérovi pri každodennom riadení aktivít na projektovej farme, asistovaní projektovému trénerovi pri školeniach o farmárčení, vykonávaní návštev miestnych komunít v teréne, pomáhaní projektovému manažérovi pri správe a vykazovaní projektových činností, podávaní správ o napredovaní, udržiavaní komunikácie s existujúcimi a potenciálnymi partnermi, plánovaní ďalších projektových aktivít, vyhľadávaní výziev a možností financovania, príprave foto-video dokumentácie realizovaných aktivít, propagácii slovenskej rozvojovej pomoci.
7SAMRS/2022/D/1/40ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenieUčiteľ – podpora základného vzdelávania detí v utečeneckom tábore Kyaka II, UgandaUganda13 000 €95/100nie
POPIS PROJEKTU: Cieľom vyslania je podpora rozvoja základného vzdelávania detí na škole Youth Initiative Kindergarten v utečeneckom tábore Kyaka II v Ugande. Práca dobrovoľníka/čky spočíva v poskytnutí technickej asistencie učiteľom pri výuke predmetov, asistencii učiteľov pri výuke žiakov anglického jazyka, odbornej podpore pri tvorbe učebných osnov, budovaní kapacít učiteľov v pedagogických prístupoch, najmä v oblasti prístupu k deťom s traumatickou skúsenosťou, príprave a realizácii výchovno-vzdelávacích voľnočasových aktivít pre žiakov, koordinácii programu podpory začlenenia sirôt a sociálne znevýhodnených detí do procesu vzdelávania formou adopcie na diaľku.

8SAMRS/2022/D/1/28Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o.Dobrovoľník pre NairobiKeňa9 800 €84/100nie
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/čku do hostiteľskej organizácie St. Kizito Boys Training Centre, ktorá realizuje v Nairobi rehabilitačný program pre deti ulice. Centrum sa špecializuje na rehabilitáciu detí ulice a na ich následné začlenenie do spoločnosti. Taktiež realizuje školské aj mimoškolské aktivity pre deti a v súčasnosti sa venuje aj 2 antimalnutričným centrám a HIV programu. Aktivity dobrovoľníka/čky by boli zamerané na toto centrum.
9SAMRS/2022/D/1/23eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíSociálne a ekonomické posilnenie žien z komunít Masajov a KikujovKeňa8 905 €81/100nie
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/čku do ženského centra Euphrasia Women Center, EWC, ktoré sa venuje službe chudobným a špeciálne ženám, dievčatám a deťom v oblasti vzdelávania, zdravia, krízových centier, socioekonomického posilňovania žien a komunít. Vyslaný/á dobrovoľník/čka by asistoval/a pri výučbe práce s PC, pri výučbe odborných predmetov šitie a kaderníctvo, organizoval/a workshopy, semináre a exkurzie pre študentky troch hlavných kurzov, podporoval/a logistické a materiálové zabezpečenie procesu výučby vrátane praktických častí, rozvíjal/a marketingovú a produktovú stratégiu predaja výrobkov centra, rozvíjal/a kvalitnú a systematickú propagáciu centra ako aj jeho výrobkov na webe a sociálnych sieťach.
10SAMRS/2022/D/1/16Človek v ohrození, n. o.Dobrovoľník/čka v oblasti sociálnej inklúzie v Bosne a HercegovineBosna a Hercegovina18 000 €80/100nie
POPIS PROJEKTU: Úloha dobrovoľníka/čky spočíva v podpore projektovej manažérky pri plánovaní a vykonávaní projektových aktivít, monitorovaní časového harmonogramu a kalendára projektu, udržiavaní kontaktov a spolupráce s partnerskými mimovládnymi organizáciami, vládnymi inštitúciami a orgánmi, organizácii návštev, stretnutí, projektových aktivít, zhromažďovaní dát a informácií, asistencii pri príprave naratívnej a finančnej správy, príprave agendy a podporných dokumentov, zabezpečení riadnej správy údajov a projektovej dokumentácie podľa interných pravidiel a systémov. Úlohou dobrovoľníka/čky by bola zároveň správa sociálnych sietí, networking, vykonávanie hodnotenia v teréne alebo sprevádzanie počas monitorovania v teréne a ďalšie administratívne úlohy.
11SAMRS/2022/D/1/21eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíRozvoj udržateľného poľnohospodárstva v polopúštnych oblastiach KeneKeňa15 020 €78/100nie
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/čku do hostiteľskej organizácie Yarumalskí misionári, s ktorou žiadateľ spolupracuje od roku 2018. Dobrovoľník/čka by bol/a súčasťou tréningových procesov aj manuálnych prác priamo v záhrade. Asistoval/a by pri príprave tréningov pre komunity a podľa potreby pôsobil/a aj na troch misiách v regióne Samburu. Išlo by o aplikáciu znalostí z modelovej farmy priamo v regióne. Spolu s miestnymi učiteľmi a komunitnými lídrami by zdieľal/a skúsenosti a metodiku práce s deťmi a mladými.
12SAMRS/2022/D/1/13Dvojfarebný svetStavebná a technická pomoc rozvoju nemocnice v KeniKeňa9 000 €74/100nie
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je do nemocnice v Tikit vyslať dobrovoľníka nelekára, ktorý by pomáhal s rekonštrukciou nemocnice, realizoval stavbu malých budov, ubytovacích kapacít pre personál, zveľaďoval životné prostredie a chránil ho. Hostiteľskou organizáciou je Dr. David Roden Tikit Mission Health Center, ktorá prevádzkuje nemocnicu od roku 2019. Dobrovoľník by v spolupráci s miestnymi stavebníkmi pomáhal so stavbou malých ubytovacích kapacít a s rekonštrukciou. V blízkosti nemocnice chce žiadateľ spolu s lokálnym partnerom budovať malé ubytovacie kapacity (tzv. lokálne tukuly) pre personál nemocnice, zahraničných expertov, dobrovoľníkov a lekárov zo Slovenska. Aktuálne sú postavené prvé dva domy aj vďaka aktuálnemu pôsobeniu SlovakAid dobrovoľníka. Dobrovoľník by mal mať zároveň dohľad nad starostlivosťou o zeleň v nemocničnom areáli, prípadne by zasadil v areáli stromy, či zeleninu podľa potreby.
13SAMRS/2022/D/1/33Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o.Dobrovoľník 2 pre Antimalnutričné centrum v KibehoRwanda9 800 €74/100nie
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/čku do hostiteľskej organizácie Missionary Sisters of the Catholic Apostolate (Pallottine Sisters), ktorá prevádzkuje antimalnutričné centrum v Kibeho ako jedno zo siete centier, ktoré prevádzkujú pre najchudobnejších ľudí v Rwande. Dobrovoľník/čka sa by sa podieľal/a na jednotlivých logistických činnostiach projektu, konkrétne na činnosti Asociácie miestnych žien zameranej na podporu ich ekonomickej samostatnosti formou výroby textilných a ozdobných produktov a ich následného predaja na miestnom trhu, administrácii a implementácii aktivít malnutričného centra v meste Kibeho, implementácii nutričných aktivít podľa parametrov WHO, edukácii zameranej na prevenciu šírenia infekčných ochorení s dôrazom na COVID-19 a ďalších činnostiach.
14SAMRS/2022/D/1/17Človek v ohrození, n. o.Dobrovoľník/čka na podporu začínajúcich miestnych farmárok a farmárov s dôrazom na ženské skupiny v oblasti MoloKeňa10 500 €73/100nie
POPIS PROJEKTU: Vyslanie sa zameriava na aktivity hostiteľskej organizácie People in Need Kenya (PINK) v spolupráci s partnerskou organizáciou NECOFA (Network for Ecofarming in Africa) zamerané na podporu obživy komunít v regióne Molo. Úlohou dobrovoľníka/čky je konkrétne pomoc pri organizácii procesov a aktivít na slepačej farme, pomoc s marketingom produktov slepačích farmárok a farmárov, asistencia koordinátorovi projektu pri zásobovaní slepačej farmy, pomoc pri organizovaní školení, podpora pri prieskume trhu a hľadaní nových produktov pre farmárov a farmárky, asistencia pri nastavení operačných prvkov a logistiky pri odovzdávaní zvierat a sadeníc, ďalšie administratívne, organizačné a prezentačné činnosti podľa potreby.
15SAMRS/2022/D/1/20Človek v ohrození, n. o.Expertný/-á dobrovoľník/-čka pre budovanie kapacít a organizačný rozvoj v TripoliseLibanon5 700 €73/100nie
POPIS PROJEKTU: Cieľom vyslania je budovanie kapacít hostiteľskej organizácie People in Need Lebanon v snahe posilniť jej prítomnosť v severnom Libanone, rozvíjať jej činnosť v podpore živobytia a ekologického poľnohospodárstva a poskytovať adresnú a efektívnu pomoc. Aktivity expertky dobrovoľníčky sú zamerané na podporu rozvoja organizácie a jej profesionalizáciu v manažmente znalostí, podporu organizácie vo vyhodnocovaní dát, monitorovaní a vyhodnotení aktivít, spoluprácu s manažérskym tímom pri zisťovaní a posudzovaní potrieb miestnych komunít, podporu nastavenia mechanizmov a spätnej väzby a skvalitňovanie poskytovanej pomoci, podporu budovania kapacít hostiteľskej organizácie v projektovom manažmente, podporu organizácie v príprave strategických plánov a získavaní nových možností financovania, prepájanie a koordináciu činnosti organizácie s ostatnými aktérmi pôsobiacimi v Libanone, podporu zviditeľnenia organizácie a budovanie povedomia o jej činnosti.
16SAMRS/2022/D/1/27Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o.Dobrovoľník 2 pre MalindiKeňa9 800 €71/100nie
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/čku do USHIRIKIANO centra v Malindi. USHIRIKIANO CENTRUM (Malindi, Keňa) St. Mary´s Catholic Dispensary in MSABAHA je projekt, ktorý poskytuje vzdelávaciu, sociálnu a nutričnú podporu pre ľudí v núdzi a komplexnú starostlivosť pre ľudí nakazených HIV vírusom. Úloha dobrovoľníka/čky spočíva v participácii na edukačnom projekte, konkrétne na formálnom aj neformálnom vzdelávaní a taktiež v participácii na sociálnom projekte, malnutričnom projekte a HIV mobilnej jednotke. Dobrovoľník/čka by sa taktiež zoznámil/a s malnutričným projektom a HIV mobilnou jednotkou, ktorej cieľom je priblížiť odbornú HIV pomoc k obydliam pacientov.
17SAMRS/2022/D/1/31Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o.Dobrovoľník 2 pre Ugandu - BuikweUganda9 800 €68/100nie
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vyslať dobrovoľníka/čku do hostiteľskej organizácie HEALTH INITIATIVES ASSOCIATION, ktorá v spolupráci so žiadateľom prevádzkuje centrum v Buikwe zamerané na liečbu HIV, malnutrície a edukácie populácie. Centrum je súčasťou siete antimalnutričných a HIV ambulancii v Ugande. Dobrovoľník/čka by sa podieľal/a na jednotlivých logistických činnostiach projektu. Dobrovoľníci sa podľa zaradenia zúčastňujú buď na dennom chode kliniky a centra a realizácii sociálneho programu, kde realizujú supervízie pacientov a klientov, ktorí prichádzajú na ošetrenie, robia neformálne vzdelávanie, organizujú hry pre detských pacientov/klientov, participujú na projektovom manažmente, plánovaní, alebo pripravujú tzv. health talks, t. j. diskusie, športové podujatia a tvorivé stretnutia. Dobrovoľníci sa zúčastňujú aj na kreovaní PR materiálov, umeleckých diel vytváraných klientmi programu pre miestnu komunitu, edukácii zameranej na prevenciu šírenia infekčných ochorení s dôrazom na COVID-19, participujú na tzv. outreachoch (výjazdoch do ťažko prístupných oblastí) ako aj do škôl v ktorých sú umiestnené siroty a deti sponzorované z programu adopcia na diaľku.
18SAMRS/2022/D/1/41Slovenská katolícka charitaPsychologická podpora detí a miestneho personálu v UgandeUganda7 710 €N/A*N/A*
POPIS PROJEKTU: N/A
19SAMRS/2022/D/1/41Slovenská katolícka charitaInovatívne predškolské vzdelávanie v Ugande 1Uganda7 710 €N/A*N/A*
POPIS PROJEKTU: N/A
20SAMRS/2022/D/1/41Slovenská katolícka charitaRozvoj zamestnancov v charitnom centre v UgandeUganda7 710 €N/A*N/A*
POPIS PROJEKTU: N/A
21SAMRS/2022/D/1/41Slovenská katolícka charitaInovatívne predškolské vzdelávanie v Ugande 2Uganda7 710 €N/A*N/A*
POPIS PROJEKTU: N/A
22SAMRS/2022/D/1/41Slovenská katolícka charitaLokalizácia charitného centra v RwandeRwanda8 600 €N/A*N/A*
POPIS PROJEKTU: N/A
23SAMRS/2022/D/1/41Slovenská katolícka charitaPredškolská príprava v Rwande 1Rwanda8 600 €N/A*N/A*
POPIS PROJEKTU: N/A
24SAMRS/2022/D/1/41Slovenská katolícka charitaRozvoj rodičov z ekonomicky znevýhodneného prostredia v RwandeRwanda8 600 €N/A*N/A*
POPIS PROJEKTU: N/A
25SAMRS/2022/D/1/41Slovenská katolícka charitaPredškolská príprava v Rwande 2Rwanda8 600 €N/A*N/A*
POPIS PROJEKTU: N/A
CELKOM:25 PROJEKTOV7 ŽIADATEĽOVSUMA SPOLU245 835 €

*N/A znamená, že žiadosť nesplnila podmienky výzvy. Žiadosť nebola predložená riadne, včas a v určenej forme a preto SAMRS zastavila posudzovanie žiadosti.