SAMRS/2021/RV/1 - SlovakAid

SAMRS/2021/RV/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2021/RV/1  - podpora globálneho a rozvojového vzdelávania, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 14.05.2021, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 28.04.2021.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/RV/1/11
Človek v ohrození, n.o.Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov a verejnosť29 966 €83,25/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predloženého projektu je rozšíriť povedomie verejnosti o témach GRV zvýšením kvality a kvantity vzdelávania (budúcich) novinárov/novináriek a sprievodnými aktivitami neformálneho vzdelávania. Medzi špecifické ciele patrí rozvíjať GRV témy vo vzdelávaní budúcich novinárov na 2 VŠ (UKF NR a UK BA) prostredníctvom 2 predmetov a 8 workshopov, ako aj vytvorenie 1 prepracovaného akademického online kurzu. V rámci projektu bude žiadateľ pokračovať v neformálnom vzdelávaní novinárov v 2 redakciách (Digital Media Campus a Hospodárske noviny), prostredníctvom workshopov a sériou 5 exkluzívnejších webinárov. Finálne sa projekt zameriava aj na zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a GRV témach prostredníctvom popularizačného (MOOC) online kurzu Globálne výzvy, 15 videí, vyše 200 článkov v HN Globálne, 12 podcastov a 2 diskusií na festivale. Projekt je pokračovaním a inováciou iniciatívy Svet medzi riadkami zameranej na systematické vzdelávanie novinárov a podporu verejnej informovanosti o GRV témach.
2.SAMRS/2021/RV/1/10
Rada mládeže SlovenskaPorozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku29 928,60 €79,75/100
OPIS PROJEKTU: Predložený projekt je zameraný na zvýšenie informovanosti verejnosti o rozvojovej spolupráci SR, prehĺbenie jej povedomia o globálnom rozvoji a zvýšenie angažovanosti mladých ľudí pri riešení globálnych problémov na lokálnej úrovni. V rámci projektu bude realizovaný kvalitatívny a kvalitatívny výskum za účelom porovnania trendov v postojoch mladých ľudí k ochrane ŽP a zmeny klímy za roky 2018 – 2022, s cieľom lepšie porozumieť ich záujmom a prispôsobiť tak ponuky možností angažovania sa. Vytvorí sa digitálna platforma pre občiansku angažovanosť, ktorá poskytne konkrétne návody pre advokačné aktivity pri riešení environmentálnych výziev na lokálnej úrovni, ako aj príklady už realizovaných úspešných aktivít v ich okolí. Zrealizovaná bude aj osvetová kampaň ku Dňu informovanosti o rozvojovej spolupráci, ako aj podcasty a články k rozvojovým témam.
3.SAMRS/2021/RV/1/15
Impact GamesEduhra: Dievčatá vs. Chudoba29 916 €79,25/100
OPIS PROJEKTU: Projekt sa sústreďuje na zvyšovanie povedomia o rozvojovej spolupráci SR pod značkou SlovakAid, s cieľom čo najefektívnejšie replikovať zložitosť situácie mladých ľudí v prostredí chudoby za cestou do sveta technologických inovácii. Na tento účel sa v rámci jeho aktivít vyvinie mobilná digitálna hra v kontexte kenského inovačného akcelerátora SOTE HUB. Projekt využíva edukačný potenciál mobilných hier a hra vyvinutá v rámci jeho aktivít bude mimo kampaň využívaná aj na účely GRV. Žiadateľ s pomocou edu-balíčka distribuuje hru na školy spoločne s metodikou a digitálnym pracovným listom a zorganizuje aj 3 regionálne školenia pre učiteľov. Zdieľanie dobrej praxe v oblasti spolupráce s partnermi zo súkromného sektora a tvorby a vývoja mobilného softvéru (hier a aplikácií) je takisto jedným z plánovaných výstupov projektu. Online kampaň k mobilnej hre bude prebiehať na sociálnych sieťach.
4.SAMRS/2021/RV/1/5
Slovenská nadácia pre UNICEFPomoc včera a dnes29 990 €79/100
OPIS PROJEKTU: Zámerom predloženej projektovej žiadosti je podporiť začleňovanie tém GRV do celoživotného vzdelávania ako aj zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci prostredníctvom vzdelávacieho programu „Pomoc včera a dnes“. Ten zahŕňa tvorbu video-príbehov, krátkych videí, elektronického obsahu pre e-book, spracovanie historických a súčasných príbehov do krátkeho filmu, ako aj konferenciu a prezentácie na školách. Všetky aktivity a ich výstupy prinesú historický prehľad pomoci: od pomoci na Slovensku po 2. svetovej vojne cez rôzne podoby rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci dnes. Súčasťou projektových výstupov bude aj analýza reakcie slovenskej verejnosti na jednotlivé formy pomoci vypracovaná na základe testovania metódou „eye tracking“ v spolupráci s firmou SAMO Europe (vedecké laboratórium fungujúce pri FEM SPU v Nitre).
CELKOM: 4 PROJEKTY4 ŽIADATELIASPOLU: 119 801,10 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/RV/1/3eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detíPod jedným slnkom28 350 €78,00/100
OPIS PROJEKTU: Projekt je zameraný na prehlbovanie povedomia a angažovanosti detí, mladých ľudí a širšej verejnosti v globálnych rozvojových témach prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Nosnými aktivitami projektu sú vynovené a novo-vytvorené vzdelávacie materiály - vzdelávacia príručka s metodikou, spoločenská hra o Ugande či seriál 5 animovaných videí o živote v Ugande. Ďalej je to realizácia 10 online vzdelávacích podujatí a školiacich webinárov pre vedúcich dobrovoľníkov, zapojenie 250 skupín do kampane Detský čin pomoci a 500 obcí do koledovania Dobrej noviny, ako aj posilňovanie informovanosti verejnosti o globálnych rozvojových témach a rozvojovej spolupráci SR prostredníctvom 5 podcastov, 4 online webinárov pre širokú verejnosť a 3 článkov a taktiež prostredníctvom časopisu Rebrík.
2.SAMRS/2021/RV/1/16Nadácia IntegraVzdelávanie verejnosti o dopade zmeny klímy na environmentálnu migráciu a chudobu v Afrike30 000 €77,50/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie slovenskej verejnosti o dopade zmeny klímy na environmentálnu migráciu a chudobu v Afrike a podporiť rozvojovú spoluprácu, a to najmä prostredníctvom nového inovatívneho nástroja zážitkového vzdelávania, ktorým bude putovná interaktívna výstava s reálnym modelom chatrče z afrického slumu, ktorá návštevníkov prevedie skutočnými príbehmi žien a detí žijúcich v prvej línii klimatickej krízy. V rámci projektu bude vytvorená séria 10 článkov a fotografií a videí z pracovnej cesty do Kene, prípadová štúdia na tému dopadu zmeny klímy na enviro migráciu a chudobu v Afrike, virtuálna 3D prehliadka a edukačné pexeso. V partnerstve s inými organizáciami sa taktiež zrealizuje 12 podujatí vzdelávacieho a osvetového charakteru, zamerané na školy, univerzity, mládež, neziskový a súkromný sektor, médiá a širšiu verejnosť.
3.SAMRS/2021/RV/1/9CEEV ŽivicaGlobálne vzdelávanie nahlas29 968 €74,75/100
OPIS PROJEKTU: Zámerom predloženého projektu je začleňovanie princípov a tém GRV do celoživotného neformálneho a informálneho vzdelávania dospelých, zvyšovanie povedomia verejnosti o GRV a rozvojovej spolupráci a posilnenie výučby GRV na Sokratovom inštitúte. Hlavné aktivity projektu určené pre verejnosť tvoria: online séria troch webinárov na témy ľudských práv, dve diskusie v oblasti zmeny klímy a rovnosti príležitostí, séria 5 podcastov na vzdelávanie v oblasti GV a 2 články na portáli Čierna labuť. V rámci Sokratovho inštitútu by mal byť zavedený ucelený systém vzdelávania v témach GV v podobe 4 trojdňových workshopov a vyškolenia približne 20 mladých ľudí (18-32) ako aj kolokvium pre 40 absolventov s min. 5 aktivitami v témach GRV.
4.SAMRS/2021/RV/1/1Dvojfarebný svetGlobálne rozvojové vzdelávanie v slovenských médiách28 860 €74,50/100
OPIS PROJEKTU: Predložený projekt si dáva za cieľ systematicky zvýšiť povedomie verejnosti o rozvojovej spolupráci prostredníctvom práce s médiami a novinármi ako aj zvýšiť a skvalitniť prezentáciu tejto témy. Novinári z asi 10 redakcií budú prostredníctvom päťdielneho webináru vyškolení k správnemu zobrazovaniu tém rozvojovej spolupráce v médiách a dostanú príležitosť vycestovať do zahraničia a vytvoriť reportáže priamo zo SlovakAid projektov. Tie budú následne odvysielané pre širokú verejnosť, pričom cieľom je vytvoriť 15-20 reportáží.
5.SAMRS/2021/RV/1/7AINovaGlobálne vzdelávanie aj pre dospelých29 865 €71,50/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je rozšírenie problematiky GV v rámci celoživotného vzdelávania aj do sektora vzdelávania pre dospelých. Projekt si stanovil dva špecifické ciele: získanie prehľadu o stave a praxi GV vo vzdelávaní dospelých (VD) a otestovanie materiálov v praxi. Hlavným výsledkom by malo byť zmapované prostredie VD v témach GV a možností, kde tieto témy včleniť, ďalej testované zavedenie tém GRV do praxe a oboznámenie poskytovateľov VD o tejto tematike a možností jej výučby.
6.SAMRS/2021/RV/1/4Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.Žiť zodpovedne so zmenou klímy27 153 €69,50/100
OPIS PROJEKTU: Začleňovanie tém zmeny klímy do vzdelávania na stredných odborných školách je hlavným cieľom predloženého projektu. Špecificky sa zameriava na budovanie kapacít a povedomia v nízko-emisných riešeniach a riešeniach pre adaptáciu na zmeny klímy v oblasti bývania. Projekt tak reaguje na potrebu vzdelávania učiteľov a študentov stredných odborných škôl (SOŠ) vo využívaní prírodných stavebných materiálov. Výstupom by mal byť vytvorený vzdelávací materiál pre SOŠ so zapojením minimálne 150 študentov a vyškolením minimálne 25 lektorov MVO a učiteľov, ako aj vzorový environmentálny program pre prierezové začlenenie tejto témy do školského vzdelávacieho programu pre dve SOŠ. Povedomie verejnosti o rozvojovej spolupráci bude prebiehať prostredníctvom piatich otvorených dní a troch workshopov, ako aj webinárov, online príspevkov či fotosúťaže.
7.SAMRS/2021/RV/1/8Bratislavský inštitút pre politickú analýzuANTIGEN29 080 €57,25/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným zámerom predkladaného projektu je zvýšenie povedomia o rozvojovej spolupráci v kontexte boja proti pandémiám v zmysle ich historického vývoja. Cieľom je tak priblížiť výzvy, problémy a limity, ktoré krajiny mali, majú a budú mať pri snahách o zvládnutie pandemických kríz. Kartová hra bude mať za cieľ kreatívne odkrývať hlavné problémy krajín, ktoré bojujú s pandémiou, identifikuje hlavné príčiny pri zvládaní tohto boja, ale aj následky zlyhávania (chudoba, nerovnosť, gramotnosť, neprávosť a podobne).
8.SAMRS/2021/RV/1/2EduRomaPhotovoice29 910 €52,75/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je osloviť stereotypizáciu predstaviteľov rómskej menšiny. Hlavnou aktivitou projektu je realizácia kvalitatívnej metódy využívanej v komunitnom participatívnom výskume na dokumentovanie a odrážanie reality - Photovoice. V rámci projektu bude vytvorených 10 portrétov a photobannerov predstaviteľov rómskej menšiny ich očami v ich každodennosti, ktoré budú súčasťou výstavy vo verejnom priestore. Druhou hlavnou aktivitou je zvyšovanie povedomia verejnosti o GRV prostredníctvom menšinového online magazínu Romano fórum, kde by malo byť uverejnených minimálne 5 článkov o projekte a aspoň 30 príspevkov o GRV.
9.SAMRS/2021/RV/1/13Film Klapka, o.z.Sovička Ema27 800 €46,50/100
OPIS PROJEKTU: Primárnym zámerom projektu je vytvorenie animovaného vide pre deti v predškolskom veku, ako koncept výchovno-vzdelávacieho okienka. Centrálnou postavou je sovička Ema, ktorá jednoduchým, porozumiteľným a hravým spôsobom poukazuje na celospoločenské problémy, učí tolerancii a rovnosti. Video bude obohatené o prvky angličtiny a tiež o ľahko zapamätateľnú pieseň. Na konci dokumentu budú pre deti zadané rôzne úlohy, ktoré sa budú snažiť vychovávatelia alebo rodičia praktizovať s deťmi a zavádzať ich do bežného života. Nakrútené by zároveň mali byť aj dva videorozhovory s cieľom predstaviť nielen projekt, ale aj dôležitosť tém GRV a rozvojovej spolupráce.
10.SAMRS/2021/RV/1/12Požičaná planéta pre školy, o.z.Ako žiť život?“ Osem environmentálnych video relácií pre výchovu, vzdelávanie a osvetu pre udržateľný rozvoj. Cyklus I. Odcudzenie a cyklus II. Konzum27 000 €*N/A
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu priblížiť tému udržateľného rozvoja. Program je rozdelený do piatich cyklov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. Jeho základ tvoria kľúčové témy UR, nastolené dvadsiatimi dokumentárnymi filmami a literárnymi príbehmi v 5 multimediálnych dielach. Pre lepšie pochopenie témy UR a väzby medzi globálnymi javmi a lokálnymi súvislosťami slúži viac ako 300 environmentálnych aktivít. Súčasťou programu je aj 5 cyklov vzdelávacích seminárov, dva v každom krajskom meste pre každý cyklus (celkom 80) a 5 cyklov environmentálnych video relácií „Požičaná planéta – Ako žiť život?“, (jeden cyklus 4 relácie, celkom 20), ktoré približujú danú tematiku.
CELKOM: 10 PROJEKTOV10 ŽIADATEĽOVSPOLU: 287 982,80 €

*Projektová žiadosť nesplnila podmienky výzvy č. SAMRS/2021/RV/1. Žiadosť nebola predložená riadne, včas a v určenej forme, a preto SAMRS zastavila posudzovanie žiadosti.