SAMRS/2021/MD/1 - SlovakAid

SAMRS/2021/MD/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2021/MD/1 - podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 18. júna 2021, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 14. mája 2021.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/MD/1/8
Regionálna rozvojová agentúra Senec-PezinokZlepšenie kvality života obyvateľov mesta Rezina: zabezpečenie prístupu k systému kanalizácie198 200 €83,33/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom navrhovaného projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov mesta Rezina prostredníctvom lepšieho prístupu ku kanalizácii a zvyšovanie povedomia o odpadových vodách. Projekt pozostáva z dvoch komponentov: 1. Zabezpečenie kvalitnej infraštruktúry v oblasti vody a sanitácie - vybudovanie časti kanalizácie v dĺžke 3390 m pre potreby cca 225 domácností (869 ľudí) a 2. Práca s verejnosťou v meste Rezina a bezprostrednom okolí za účelom zvyšovania povedomia o odpadových vodách a o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu prostredníctvom masovej informačnej kampane.
2.SAMRS/2021/MD/1/6
Človek v ohrození, n.o.Budovanie dobrej správy vecí verejných prostredníctvom podpory transparentnosti, digitalizácie a sociálnej inklúzie na juhu Moldavska181 818 €83,00/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom navrhovaného projektu je podpora dobrej správy vecí verejných v samosprávach na juhu Moldavska prostredníctvom posilňovania transparentnosti a informatizácie samospráv a zefektívňovania sociálnych služieb poskytovaných zraniteľným skupinám obyvateľstva. V rámci prvého komponentu projektu žiadateľ plánuje zriadiť klientske centrum v Basarabeasce a zefektívniť fungovanie piatich existujúcich klientskych centier v Komrate, Ceadir - Lunge, Vulcanesti, Tvardici a Copceacu, ktoré boli v minulosti podporené zo zdrojov SlovakAid. Druhý komponent projektu je zameraný na zlepšenie poskytovania služieb pre zraniteľné skupiny obyvateľstva prostredníctvom posilňovania kapacít samospráv v angažovaní ďalších relevantných aktérov občianskej spoločnosti. Súčasťou komponentu bude aj malá grantová schéma na podporu lokálnych iniciatív v celkovej sume 30 000 eur a realizácia Programu participatívneho plánovania služieb sociálnej inklúzie (PPSI) v jednej zo samospráv Stefan Voda/Cimicslia /Causeni.
3.SAMRS/2021/MD/1/2
Slovenská katolícka charitaBudovanie funkčného a udržateľného systému odpadového hospodárstva v obci Criuleni200 000 €81,50/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom navrhovaného projektu je zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľov mesta Criuleni a dvoch priľahlých obcí Ohrincea a Zolonceni prostredníctvom budovania systému odpadového hospodárstva v súlade s miestnymi potrebami a národnými zákonnými požiadavkami. Žiadateľ plánuje vypracovať novú stratégiu odpadového hospodárstva spolu s akčným plánom pre mesto Criuleni, posilniť kapacity miestnych zainteresovaných strán v odpadovom hospodárstve prostredníctvom školení a študijných ciest, ako aj zakúpiť potrebnú techniku a infraštruktúru (odpadkové koše, kontajnery a smetiarske auto). Dôraz bude kladený aj na opatrenia zamerané na postupy biologicky rozložiteľného odpadu formou kompostovania (prostredníctvom informačných stretnutí pre občanov a zakúpenia zariadení na kompostovanie). Za účelom zvyšovania povedomia miestnej komunity o udržateľnom využívaní zdrojov a ochrane životného prostredia prebehnú upratovacie akcie, online a rozhlasová informačná kampaň, distribúcia info letákov, kampaň „Door to door“, t.j. demonštrácia separovania odpadu v domácnostiach, ako aj organizácia letného tábora pre miestne deti a mládež. Opatrenia realizované v rámci projektu žiadateľ plánuje transformovať do modelu replikácie pre ďalšie samosprávy Moldavska.
CELKOM: 3 PROJEKTY3 ŽIADATELIASpolu 580 018 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuVýška požadovanej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/MD/1/5Slovenská agentúra životného prostrediaZlepšovanie nakladania s plastovým odpadom a podpora predchádzania a znižovania jeho vzniku v Moldavskej republike90 896 €78,33/100
OPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na zlepšenie manažmentu plastov, obalov z plastov ako aj plastových odpadov. Pozostáva z troch komponentov: 1. Posilnenie legislatívneho rámca a harmonizácia so smernicami EÚ v zmysle naplnenia Asociačnej dohody medzi EÚ a Moldavskou republikou 2. Posilnenie odborných a technických kapacít štátnej správy a podnikateľských subjektov - výrobcov v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) so zámerom zlepšenia evidencie, vykazovania a analýzy údajov o plastových obaloch 3. Zvyšovanie environmentálneho povedomia širšej verejnosti prostredníctvom vzdelávacej kampane o predchádzaní a minimalizácii plastového odpadu.
2.SAMRS/2021/MD/1/7Priatelia Zeme - SPZUdržateľné odpadové hospodárstvo vo vidieckych samosprávach Moldavska100 000 €75,83/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom navrhovaného projektu je zlepšenie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov v šiestich samosprávach (19 500 obyvateľov) v Moldavsku prostredníctvom zefektívnenia systému odpadového hospodárstva. Na základe analýzy súčasnej situácie s nakladaním s odpadmi a práce s verejnosťou bude žiadateľom pre samosprávy vypracovaná stratégia nakladania s odpadmi a informačnej kampane na obdobie min. piatich rokov. Žiadateľ taktiež plánuje zakúpiť nádoby a vrecia na zber odpadu s úmyslom podporiť správne nakladanie s odpadom v zapojených obciach. V rámci školiaceho komponentu prebehne rozsiahla informovanosť pre zástupcov samospráv, odborných pracovníkov, mládež, širokú verejnosť a partnera žiadateľa prostredníctvom zapojenia slovenských odborníkov (prenos slovenskej expertízy a skúseností).
3.SAMRS/2021/MD/1/4Národné lesnícke centrumTransfer poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov na príklade lesnej pedagogiky87468,76 €71,17/100
OPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na zvyšovanie povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov prostredníctvom lesnej pedagogiky v národnom parku Orhei v Moldavsku. Hlavné aktivity projektu sú zamerané na posilnenie zručností pedagogických zamestnancov a lesníkov prostredníctvom environmentálneho vzdelávania. Žiadateľ plánuje vytvoriť metodické materiály, ktoré budú podporným prostriedkom pre odborných účastníkov a zároveň pre cieľovú skupinu žiakov, ktorá sa zúčastní pilotných programov na báze lesnej pedagogiky. Programy na príklade lesnej pedagogiky žiadateľ plánuje testovať v praxi s úmyslom vytvorenia východiskovej bázy pre implementáciu vzdelávania o lesoch do školského kurikula. Informačná kampaň Lesnícke dni, ktoré každoročne žiadateľ organizuje na Slovensku, by bol použitý ako dobrý príklad praxe, na základe ktorého by sa vytvoril a zorganizoval podobný model v Moldavsku.
4.SAMRS/2021/MD/1/3Výskumný ústav vodného hospodárstvaVymedzenie aglomerácií na území Moldavska pre potreby sanácie odpadových vôd96 225 €69,83/100
OPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na zlepšenie poznania technických a ekonomických požiadaviek na sanáciu odpadových vôd v Moldavsku prostredníctvom harmonizácie existujúcich metodík pri transponovaní Smernice o čistení mestských odpadových vôd (91/271/EHS). Zavedenie požiadaviek Smernice 91/271/EHS do národnej legislatívy predstavuje jeden z hlavných predpokladov na splnenie kritérií stanovených v Asociačnej dohode medzi EÚ a Moldavskou republikou. Prostredníctvom slovenských odborných skúseností budú harmonizované metodiky na určenie citlivých oblastí a na vymedzenie aglomerácií v troch kategóriách podľa požiadaviek EÚ a stanovené aglomerácie na základe harmonizovanej metodiky. Žiadateľ taktiež plánuje formou školiaceho seminára posilniť kapacity štátnej správy a samosprávy v oblasti sanácie odpadových vôd. Projekt má zámer prispieť k zvýšeniu ochrany vodných zdrojov, kvality života a zdravia obyvateľov krajiny, ako aj zefektívniť investovanie finančných prostriedkov do čistenia odpadových vôd.

5.SAMRS/2021/MD/1/1Voda pre klímu - environmentálne technológie o.z.Zvyšovanie povedomia verejnosti o ekológii povodia rieky Dnester97 773 €N/A*
OPIS PROJEKTU: N/A
CELKOM: 5 PROJEKTOV5 ŽIADATEĽOVSpolu 472 362,76 €

*N/A znamená, že žiadosť nesplnila podmienky výzvy. Žiadosť nebola predložená riadne, včas a v určenej forme, a preto SAMRS zastavila posudzovanie žiadosti.