SAMRS/2021/KE/1 - SlovakAid

SAMRS/2021/KE/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2021/KE/1 - podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 17. júna 2021, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 21. mája 2021.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/KE/1/1
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri na strednú školu - fáza 3Keňa200 000 €91/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom predloženého projektu je zvýšiť podiel mladých ľudí s kvalitným základným a stredoškolským vzdelaním prostredníctvom podpory v oblasti poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia a dobudovaním infraštruktúry strednej školy St. Philip Neri v Joske. Cieľovou skupinou je 540 žiakov a počas implementácie sa postavia a zariadia 4 nové triedy pre stredoškolskú výučbu, na ktorú sa zamestná 10 nových učiteľov. Vďaka dobudovaniu SŠ sa poskytne plynulý prechod študentov z jedného stupňa na ďalší a zároveň bude poskytnuté vzdelávanie vo všetkých 3 oblastiach (umenie a športové vedy; humanitné a spoločenské vedy a STEM). V rámci projektu bude taktiež pre účely predmetov ochrana ŽP a udržateľné poľnohospodárstvo zriadené školské pole so závlahovým systémom.
2.SAMRS/2021/KE/1/5

Prírodovedecká fakulta UK BAZavedenie výroby a využitia slovenského pľúcneho ventilátora Q-vent pre „bridging“ terapiu pacientov s COVID-19 a jednoduché lekárske zákroky.Keňa128 603,20 €81,50/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom predloženého projektu je významne zmierniť následky vzniknutej krízy v súvislosti s ochorením Covid-19 prostredníctvom alternatívneho pľúcneho ventilátora Q-vent v miestach, kde nie je dostupná klasická pľúcna ventilácia. Sekundárne určenie je pre dychovú podporu pacientov počas jednoduchších zákrokov. V rámci projektu by mali byť vyškolení domáci odborníci v Keni na výrobu tohto zariadenia z dostupných zdrojov a členovia zdravotníckeho personálu k ovládaniu tohto zariadenia. Na oboch univerzitách by mal zároveň vzniknúť start-up zahrňujúci vytvorený technický tím a platformu v Keni aj v SR. Vypracujú sa odborné publikácie a vzniknúť by malo aj niekoľko pracovných miest.
3.SAMRS/2021/KE/1/2
Dvojfarebný svet, o.z.Kvalitná zdravotná starostlivosť s dôrazom na matky a deti v oblasti MasolKeňa200 000 €79,67/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov v oblasti Masol s dôrazom na matky a deti. V rámci doby realizácie projektu je podcieľom znížiť čísla úmrtnosti matiek a novorodencov v regióne (z aktuálnych 20 % na 5%), zvýšiť počet liečených pacientov na 6 600 a systematicky pracovať s komunitou a ľudovými excízormi, pričom celkovo by malo byť vyškolených 450 členov komunity. V rámci projektu by v Dr. Roth Roden Tikit Mission Health Center mala prebehnúť rekonštrukcia existujúcich priestorov, zriadenie chýbajúcich oddelení, zakúpené vybavenie, školenie personálu, poskytovanie zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti ako aj budovanie povedomia v miestnych komunitách na tému rizík ženských obriezok. Žiadateľ by chcel takisto reprofilizovať zariadenie z „dispensary“ na „health center“.
CELKOM: 3 PROJEKTY3 ŽIADATELIASpolu 528 603,20 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuVýška požadovanej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/KE/1/4SAVIO, o.z.Podpora kvality a finančnej udržateľnosti učňovského vzdelávania199 964,90 €67,67/100
OPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na znižovanie úrovne nezamestnanosti mladých ľudí budovaním ich praktických zručností. Projekt má naplánované tri výsledky. Prvým je mládež so zručnosťami v automechanike a zváraní, s merateľným ukazovateľom 120 vyškolených osôb, pričom cieľovou skupinou je nezamestnaná mládež z kraja Turkana a nezamestnaní utečenci z tábora Kakuma. Druhým plánovaným výsledkom predkladaného projektu sú lepšie podmienky na život a prácu učiteľov a to prostredníctvom novopostaveného domu pre učiteľov. Tretím výsledkom projektu budú vybudované kapacity v oblasti fundraisingu.
2.SAMRS/2021/KE/1/6Nadácia IntegraPodpora zavádzania inovácií do avokádového hodnotového reťazca, posilnenie klimatickej a potravinovej odolnosti miestnych farmárskych komunít199 320 €64,33/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je podpora socio-ekonomického rozvoja vidieka a ochrany životného prostredia vo vidieckych oblastiach centrálnej Kene vytvorením klimaticky pozitívneho výrobno-obchodného reťazca certifikovaného avokáda. Aktivity projektu sú zamerané na zavádzanie ekologických riešení, rast kvality produkcie a hodnoty pre farmárov. Projekt takisto smeruje k rozširovaniu princípov CSA (climate smart agriculture) medzi farmárov a ich zapájanie do systému udržateľného agrolesníctva. Špecifickými cieľmi sú posilňovanie potravinovej bezpečnosti budovaním odolnosti miestnych komunít voči dopadom zmeny klímy zavádzaním udržateľných spôsobov hospodárenia a ekologickými princípmi v dobrej poľnohospodárskej praxi; zavádzanie inovatívnych technologických riešení do spracovateľského reťazca po zbere úrody, zameraných na znižovanie strát na hodnote produkcie a zachovaní vysokej prijatej hodnoty za svoju produkciu pre farmárov a podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom udržateľného rozvoja v oblasti ekologického pestovania avokáda.
3.SAMRS/2021/KE/1/7eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíZlepšenie prístupov adaptácie na zmenu klímy založenej na ekosystémoch a posilnenie živobytia a potravinovej bezpečnosti v kraji Turkana190 562,50 €56,83/100
OPIS PROJEKTU: Zámerom projektu je posilniť potravinovú bezpečnosť pastierskych komunít v okresoch Turkana Juh a Turkana Východ budovaním ich odolnosti voči dopadom zmeny klímy v poľnohospodárstve s dôrazom na ženy a mladých, a to posilnením miestnych komunít v ich vlastnom riadení a koordinovaní znižovania rizík katastrof, ktoré sú spôsobené klimatickou zmenou a cez školenia v oblasti včelárstva a šľachtenia odolnejších plemien kôz. Cieľovou skupinou je približne 2 500 členov komunity, ktorí by mali získať základné informácie adaptácii na klimatickú zmenu. 176 z nich absolvuje školenie o komunitou riadenom znižovaní rizika katastrof (CMDRR), 240 členov komunity bude vyškolených v oblasti chovu a šľachtenia kôz a 240 členov v skupinovom včelárstve.
4.SAMRS/2021/KE/1/3Trnavská univerzita v TrnavePoskytovanie kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy pedagogického personálu a budúceho zdravotníckeho personálu v regióne Kilifi181 817,17 €56,83/100
OPIS PROJEKTU: Projekt stanovuje za svoj hlavný cieľ - znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností. Na jeho dosiahnutie boli navrhnuté a definované tri špecifické ciele, a to: Zvýšenie kvalifikácie a odbornej pripravenosti 35 vysokoškolských pedagógov na výučbu študentov; poskytnutie materiálno-technického zabezpečenia na modernizáciu výučbového procesu pre získanie odborných vedomostí a praktických zručností (počítačová učebňa, učebňa odborných techník, odborná knižnica) a finálne, podpora dievčat počas prípravy na výkon povolania na zvýšenie miery úspešného absolvovania vysokoškolského stupňa vzdelávania
CELKOM: 4 PROJEKTY4 ŽIADATELIASpolu 771 664,57 €