SAMRS/2021/HUM/1 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

SAMRS/2021/HUM/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2021/HUM/1  - zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria), spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 26.05.2021, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 28.04.2021.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/HUM/1/7
Nadácia IntegraRehabilitácia dvoch vodných vrtov pre komunitu Hjeira v SýriiSýria
199 916 €89,50/100
Opis žiadosti: Hlavným cieľom predkladanej žiadosti je zlepšiť kvalitu života a zdravie ľudí prostredníctvom zabezpečenia udržateľného prístupu k bezpečnej pitnej vode pre vnútorne presídlené obyvateľstvo a navrátilcov v oblasti Hjeirehu v Sýrii. Vďaka projektu získa 12 000 ľudí prístup k dostatku zdravotne nezávadnej vody, z toho 6 120 žien a 5 880 mužov. Špecifickými cieľmi projektu je zvýšenie kvality a dostupnosti k pitnej vode s priaznivým dopadom na životné prostredie a zabezpečovanie ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Ciele a výsledky sa zabezpečia hlavnými aktivitami, ktorými je sanácia dvoch vodných vrtov, vyškolenie technického personálu v počte 20 ľudí schopných prevádzkovať vodný systém a vyškolenie 480 domácností cieľovej komunity najmä o vode, hygiene, zdraví a prenosných chorobách.
2.SAMRS/2021/HUM/1/8ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o. z.WASH intervencia a energeticky udržateľná infraštruktúra pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti BekaaLibanon199 999,97 €87,00/100
Opis žiadosti: Hlavným cieľom predkladanej žiadosti o dotáciu je zlepšiť kvalitu života, hygienické podmienky, prevenciu chorôb a bezpečnosť na verejných priestranstvách libanonskej obce Al Faour vďaka prístupu ku kritickej infraštruktúre v sektoroch vody, sanitácie a obnoviteľnej elektrickej energie. Žiadateľ v spolupráci s partnerom plánuje zrealizovať komplexnejšiu intervenciu v obci Al Faour v okrese mesta Zahle, región Bekaa pre libanonské hostiteľské komunity a sýrskych utečencov, ktorí sú tu dlhodobo usadení. V obci žije 9375 obyvateľov – približne 6000 zraniteľných Libanončanov a 3375 sýrskych utečencov v neformálnych stanových usadlostiach. Prvou aktivitou bude inštalácia 100 solárnych lámp pre pouličné osvetlenie, ktoré zvýši bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách a prinesie udržateľný zdroj svetla do obce trpiacej nedostatkom elektrickej energie. Žiadateľ plánuje v rámci projektu takisto nainštalovať vodojem v objeme 10 000 litrov v miestnej neformálnej stanovej usadlosti, ktorá nedisponuje stálym prístupom k vode. Vodojem zabezpečí sýrskym utečencom v usadlosti pitnú vodu, zlepší hygienické podmienky a prevenciu chorôb. Poslednou aktivitou bude inštalácia latrín, ktorá prinesie dôstojnejšie sanitárne podmienky a zvýšený hygienický štandard pre 25 sýrskych rodín. Rodiny si spomedzi seba vyberú 4 zástupcov/zástupkyne, ktorí budú vyškolení v údržbe funkčnosti a hygieny latrín - komunita tak bude sebestačná v starostlivosti o sanitárne zariadenia aj po skončení projektu.
3.SAMRS/2021/HUM/1/1
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.Zdravotná starostlivosť pre vnútorných utečencov v Sýrii v AleppeSýria199 999 €86,33/100
Opis žiadosti: Predkladaná žiadosť sa zameriava na zlepšenie zdravotného stavu vnútorných presídlencov a utečencov v Sýrii. Hlavným cieľom žiadosti je pokles chorobnosti a úmrtnosti v Aleppe s dôrazom na deti a matky. Žiadateľ si dáva za cieľ vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitnej základnej zdravotnej starostlivosti ako reakciu na aktuálnu utečeneckú krízu v krajine. Projekt je zameraný na 38 000 obyvateľov východného Aleppa a na 17 000 obyvateľov štvrte Midan. Implementáciou projektu sa zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov v oblasti, zabezpečí sa starostlivosť o starých a telesne postihnutých a preventívne opatrenia na zníženie šírenia infekčných ochorení. Žiadateľ plánuje dosiahnuť implementáciou projektu nasledovné výsledky: zlepšený prístup ku kvalitnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti v Aleppe vďaka funkčnej ambulancii prvého kontaktu, prístup ku kvalitnej starostlivosti o starých a telesne postihnutých v Aleppe prostredníctvom funkčného Centra sociálnych služieb, zabezpečenie členov komunity pred infekčnými ochoreniami a šírením ochorenia COVID-19 prostredníctvom distribúcie hygienických balíčkov a edukáciou.
Vo východnom Aleppe sa nerealizujú žiadne preventívne opatrenia. Implementáciou projektu sa zabezpečí distribúcia hygienických balíčkov a edukácia miestnej populácie 5 komunitnými pracovníkmi. Komunitní pracovníci budú navštevovať rodiny vnútorných presídlencov s cieľom distribuovať hygienické balíčky. Budú realizovať základnú edukáciu prevencie infekčných chorôb, zameranú najmä na ochorenie spôsobené vírusom Covid-19.
4.SAMRS/2021/HUM/1/5Človek v ohrození, n. o.Zmiernenie ekonomickej a environmentálnej krízy podporou trhového prostredia, odbornej kvalifikácie a budovaním kanalizačnej infraštruktúry v TripoliseLibanon200 000 €83,67/100
Opis žiadosti: Predkladaná žiadosť reaguje na ekonomickú a environmentálnu krízu v Libanone, ktorá bola prehĺbená pandémiou Covid-19; poskytne odbornú kvalifikáciu, podporu podnikania a zamestnanosti, a zlepší kanalizačnú infraštruktúru a životné prostredie v meste Tripolis. Žiadateľ zameriava aktivity žiadosti na 90 miestnych obyvateľov z libanonských, sýrskych a palestínskych komunít, ktorí v rámci projektu získajú technické odborné kompetencie a platenú prax v odbore WASH inštalatérstvo, pričom ich výber bude na základe ekonomickej a sociálnej zraniteľnosti a 30% z nich budú ženy, 4% zdravotne znevýhodnené osoby. Učni získajú potrebné životné zručnosti, kariérne poradenstvo a sprostredkovanie pracovných príležitostí a psychosociálnej pomoci. Učni budú v praxi zapojení do inštalačných prác a opráv kanalizačnej infraštruktúry odpadovej a dažďovej vody v rozsahu 1000 m v kľúčových lokalitách. V projekte získa miestna samospráva pripojenie 200 domácností a podnikov na systém kanalizácie vedúci do mestskej čističky a intervencia by mala prispieť k zlepšeniu zdravia, hygieny, kvality života a životného prostredia pre 4000 miestnych obyvateľov žijúcich na uliciach zaplavovaných kontaminovanou vodou kvôli chýbajúcej alebo poškodenej infraštruktúre. V záujme podpory podnikania žiadosť prispeje k vytvoreniu alebo zachovaniu 30 pracovných pozícií a materiálne alebo finančne podporí 10 malých miestnych podnikov, ktorým hrozí zánik alebo strata pracovných pozícií alebo tie, ktoré boli založené učňami tohto projektu. V neposlednom rade aktivity projektu ovplyvnia povedomie miestnych obyvateľov o údržbe a dobrom hospodárení s dažďovou a odpadovou vodou pre celkovo 6500 ľudí na miestnej a národnej úrovni, čím zvýši udržateľnosť intervencie a znásobí pozitívny vplyv na životné prostredie.
5.SAMRS/2021/HUM/1/2
Slovenská katolícka charitaZabezpečenie pitnej vody pre obce Bersavy a BirstekIrak200 000 €81,83/100
Opis žiadosti: Predložená žiadosť predpokladá výstavbu studní v obciach Birstek a Bersavy a reflektuje kritickú situáciu s nedostatkom pitnej vody v obciach. Situáciu navyše komplikuje aktuálna pandémia Covid-19 a rozhodnutie miestnych autorít postupne zatvárať existujúce IDP tábory, v ktorých stále žijú ľudia, ktorí sa nemajú kam vrátiť. V prípade zatvorenia IDP táborov je preto vysoko pravdepodobné, že ich obyvatelia budú hľadať útočisko práve v obciach, ktoré už v minulosti IDPs prijali, čím dôjde k ďalšiemu zvýšeniu záťaže na ich vodnú infraštruktúru. Zabezpečenie pitnej vody v obciach Birstek a Bersavy poskytne kapacity na jednoduchý a stabilný prístup k dostatočnému množstvu pitnej vody pre všetkých obyvateľov obcí – vrátane žien, detí a IDP komunít. V kontexte Iraku, ktorý je značne zasiahnutý nedostatkom pitnej vody tak budú mať obce vhodné podmienky na svoj rozvoj a zároveň sa predíde prípadnému napätiu medzi hostiteľskou a IDP komunitou. Súčasťou projektu sú protipandemické opatrenia s cieľom znížiť šírenie vírusu Covid-19 a tiež školenia na ochranu vodných zdrojov a využívania pitnej vody pri pestovateľských a chovateľských aktivitách obyvateľov obcí.
CELKOM: 5 PROJEKTOV5 ŽIADATEĽOVSpolu999 914,97 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/HUM/1/6
Akadémia urgentnej medicíny – Academy of Emergency MedicineZmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy, spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Iraku a Sýrie so špeciálnym zreteľom na prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID-19Irak, Sýria
250 000 €73,17/100
Opis žiadosti: Hlavným cieľom predkladanej žiadosti je zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy, spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Iraku a Sýrie so špeciálnym zreteľom na prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID-19. Špecifickým cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Projektové aktivity sa budú zameriavať na poskytovanie materiálno- technického zabezpečenia, budovanie kapacít miestneho zdravotníckeho personálu a zabezpečenie ochrany pred šírením nového koronavírusu a ochorenia COVID-19. Aktivity zahŕňajú školenia zdravotníckeho a nezdravotníckeho personálu; zásobenie špecializovaných zdravotníckych zariadení a oddelení zdravotníckym materiálom a vybavením a osobnými ochrannými pracovnými pomôckami; distribúciu hygienických balíčkov; expertné stretnutia a zdieľanie skúseností; vypracovanie metodík pre účely manažmentu pacientov s ochorením COVID-19.
2.SAMRS/2021/HUM/1/4
Savio, o. z.Lepší prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre deti a mládež v SýriiSýria
199 991 €72,17/100
Opis žiadosti: Hlavným cieľom predkladanej žiadosti je prispieť k zníženiu nezamestnanosti mladých ľudí a zlepšeniu vzdelania a možností vzdelávania miestnych detí. V rámci projektu žiadateľ sleduje zlepšenie študijných výsledkov žiakov základných škôl, projekt plánuje podporiť vzdelávanie 300 znevýhodnených detí a pomôcť im zlepšiť výsledky vďaka doučovaniam, budovaniu životných zručností a psychologickému sprevádzaniu. Žiadateľ v projekte zabezpečí prístup k STEM vzdelávaniu v oblasti automatizácie a programovania robotov, ktoré u 90 účastníkov podporí kritické a inovatívne myslenie a poskytne výborný základ pre štúdium vedeckých odborov. V záujme zlepšovania možností uplatniť sa na trhu práce projekt plánuje budovať tvrdé a mäkké zručnosti u cieľovej skupiny nezamestnanej mládeže s cieľovou hodnotou 350 mladých ľudí. Tretím výsledkom teda bude mládež s vybudovanými zručnosťami pre trh práce v oblasti IT, administrácie a manažmentu, anglického jazyka a údržby elektroniky. Projekt tiež podporí budovanie podnikateľských zručností u 15 mladých ľudí a založenie 5 malých podnikov v záujme dosiahnutia štvrtého výsledku projektu, ktorým je podnikajúca mládež.
3.SAMRS/2021/HUM/1/3
D. S. O. – Development and Security OutcomesRevitalizácia a zvýšenie kapacity Zdravotného a komunitného centra pre ženy v Duhoku, vrátane podpory adaptácie a psychosociálnej starostlivosti pre ženyIrak199 922 €43,67/100
Opis žiadosti: Predkladaná žiadosť sa zameriava na revitalizáciu a rozšírenie kapacít Zdravotného a komunitného centra v Duhoku vrátane podpory adaptácie a psychosociálnej starostlivosti pre ženy, ktoré sa nachádzajú v kurdskom regióne severného Iraku. Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie kapacít WEH Centra pre odstraňovanie traumatických následkov u žien a utečencov vojnových konfliktov kurdských regiónoch. Aktivitami projektu bude modernizácia a rozšírenie kapacít WEH Centra, žiadateľ rovnako plánuje v spolupráci s miestnym partnerom realizovať vzdelávanie a paralelne aj aktivity psychosomatickej starostlivosti pre ženy postihnuté vojnovými konfliktmi, keďže vojnová traumatizácia žien, ktoré sú osobitne zraniteľné obete, má spravidla ťažké následky na ich duševný stav a ich budúcu schopnosť adaptovať sa na normálny život. Pre celkovú podporu povedomia o dôležitosti psychosociálnej starostlivosti bude žiadateľom realizovaná sprievodná osvetová kampaň. Cieľovou skupinou projektu sú miestne ženy.
CELKOM: 3 PROJEKTY3 ŽIADATELIASpolu649 913 €