SAMRS/2021/GE/1 - SlovakAid

SAMRS/2021/GE/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2021/GE/1 - podpora rozvojových intervencií v Gruzínsku, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1. júna 2021, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 14. mája 2021.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/GE/1/5
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológieBudovanie inkluzívneho prostredia pre deti86 217,50 €87,00/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predkladaného projektu je vybudovať kapacity miestnej infraštruktúry, renovovať a vybaviť samostatnú terapeutickú miestnosť v materskej škole v meste Martvili, ktorá by bola prístupná deťom a rodičom zo širokého okolia ako i odovzdať skúsenosti a dobrú prax v oblasti inklúzie do Gruzínska prostredníctvom tréningu 10 „multiplikátorov“ (odborníkov s vplyvom na miestnu odbornú komunitu – skúsení psychológovia, tréneri a pedagógovia z okolitých obcí v regióne Samegrelo) a následne prostredníctvom nich trénovať personál v okolitých materských školách a centrách. Žiadateľ identifikoval hlavné problémy cieľových skupín v predkladanom projekte, ktorými sú najmä nedostatočný prístup ku kvalifikovanej starostlivosti, s dôrazom na detí so špeciálnymi potrebami, nedostatočne vybavenie materských škôl, nedostatočná informovanosť rodičov týchto detí a aj nedostatočná profesionalita v prístupe k deťom so špeciálnymi potrebami. Žiadateľ má v pláne zrenovovať a vybaviť priestor adresne pre tieto deti a zlepšiť tým sociálne služby dotknutým rodinám v cieľovom regióne.
2.SAMRS/2021/GE/1/2
MESA10Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj99 758 €82,33/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predkladaného projektu je vybudovanie kapacít miestnej samosprávy v zraniteľných komunitách pozdĺž administratívnej hraničnej línie (ABL) oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska v nasledovných odborných oblastiach: regionálny rozvoj, podpora zelených inovácií, sociálne podnikanie a sociálne poľnohospodárstvo, lokálna vizibilita a zvýšenie zapojenia žien a mladých ľudí do rozhodovacích procesov lokálnych samospráv, zvýšenie odolnosti proti dezinformáciám a podpora miestnej žurnalistiky. Žiadateľ chce prostredníctvom odovzdania reformných skúseností SR zlepšiť kapacity zástupcov miestnych samospráv z komunít na ABL prostredníctvom cielene nastavených workshopov a študijnej cesty pre vybrané skupiny na Slovensko. Zároveň cieľom je vytvorenie dvoch stálych občianskych rád na úrovni samosprávy k otázkam angažovanosti a inklúzie žien a mládeže, a to rovnako v oboch cieľových okresoch. V rámci projektu sa uskutočnia workshopy, kde bude prezentovať tému angažovanosti žien a mladých v rámci fungovania samospráv na SR. Žiadateľ uskutoční aj terénny výskum zameraný na potreby ABL komunít z pohľadu týchto dvoch kľúčových cieľových skupín. Počas celej implementácie projektu sa v Gruzínsku bude nachádzať slovenský terénny pracovník.
3.SAMRS/2021/GE/1/1
TENENETPodporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku96 063 €76,67/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom predkladaného projektu je napomôcť a odporučiť systematicky koncept práce so zdravotne postihnutými osobami a posilniť možnosti nastavenia trhu práce pre zdravotne postihnutých ľudí na regionálnych úrovniach. Projekt by mal byť zameraný na prenos reformných skúseností SR v oblasti podporovaného zamestnávania, sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií. Cieľom je aj posilniť optimalizáciu politiky zamestnanosti v Gruzínsku a kompetenčne posilniť pracovníkov s osobami so ZP, vrátane mapovania potrieb, priamych školení, okrúhlych stolov s verejnými predstaviteľmi a konferencie pre zainteresovanú odbornú verejnosť. Výsledkom projektu budú vypracované odporúčania pre konkrétne skvalitnenie verejnej politiky GE v tejto oblasti.
CELKOM: 3 PROJEKTY3 ŽIADATELIASpolu 282 038,50 €

 

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/GE/1/3
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie viedTechnická pomoc pri vyrovnávaní sa z dôsledkami klimatickej zmeny v oblasti vodného hospodárstva a poľnohospodárstva v Gruzínsku90 289,40 €72,67/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predkladaného projektu je zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľov prostredníctvom udržateľného rozvoja infraštruktúry, udržateľného využívania vodných zdrojov a ochrany životného prostredia. Na dosiahnutie cieľov projektu by mali prispievať aktivity ako analýza súčasného stavu adaptácie na klimatickú zmenu v Gruzínsku, zorganizovanie platformy pre riadenie dopadov klimatickej zmeny, spracovanie portfólia konkrétnych adaptačných opatrení Gruzínska a národný konzultačný dialóg na riešenie dôsledkov klimatickej zmeny v oblasti vodného hospodárstva a poľnohospodárstva.
2.SAMRS/2021/GE/1/4
Regionálna rozvojová agentúra Senec -PezinokPodpora bio-certifikácie a rozšírenie obchodných príležitostí pre MSP v poľnohospodárstve97 800 €43,33/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predkladaného projektu je zlepšiť výkonnosť mikro, malých a stredných podnikov prostredníctvom zavedenia bio-certifikácie ako nástroja podpory pridanej hodnoty a zamestnanosti v poľnohospodárstve v troch gruzínskych municipalitách. Projekt ma dosiahnuť svoje ciele posilnením odborných kapacít v oblasti ekologického poľnohospodárstva, vybudovania podpornej štruktúry a komunikácie medzi aktérmi a poskytnúť finančné príspevky nevyhnutné na rozvoj podnikania. Hlavnými aktivitami projektu by mali byť vzdelávacie a informačné aktivity.
3.SAMRS/2021/GE/1/6
SOSNAPilotné riešenia pre udržateľné hospodárenie s odpadovými vodami v gruzínskom regióne Racha200 000 €N/A*
OPIS PROJEKTU: N/A
CELKOM: 3 PROJEKTY3 ŽIADATELIASpolu 388 089,40 €

*N/A znamená, že žiadosť nesplnila podmienky výzvy. Žiadosť nebola predložená riadne, včas a v určenej forme, a preto SAMRS zastavila posudzovanie žiadosti.