SAMRS/2021/D/1 - SlovakAid

SAMRS/2021/D/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2021/D/1 – vysielanie dobrovoľníkov a expertov – dobrovoľníkov do rozvojových krajín na rok 2021, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/zaradené na listinu rezervných žiadostí/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 14.04.2021, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 31.03.2021.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY VYSIELANIA DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV-DOBROVOĽNÍKOV DO ROZVOJOVÝCH KRAJÍN NA ROK 2021

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška schválenej dotácie v euráchBodové hodnotenie SAMRS (podklad pre Komisiu MZVEZ SR)Stanovisko príslušného ZÚ SR (podklad pre Komisiu MZVEZ SR)
1.SAMRS/2021/D/1/33ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenieDobrovoľníctvo v Kragujevac, v SrbskuSrbsko11 050 €93áno
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/-čka by počas svojho pobytu bol/a esenciálnou súčasťou rozvojových programov organizácie Filantropia, kde by sa zaujímal/-a o zvyšovanie kvality života seniorov, sústreďujúc sa najmä na vidiecke oblasti, kde podľa prieskumu samotnej hostiteľskej organizácie (HO) sú najohrozenejšou skupinou ženy - seniorky, okrem toho by dobrovoľník/-čka pomáhal/-a ľuďom bez domova, HO dokonca nedávno vytvorila aj útulok pre ľudí bez domova. Okrem toho by dobrovoľník/-čka poskytoval/-a humanitárnu asistenciu v podobe distribúcie balíčkov pre seniorov, žijúcich v odľahlejších oblastiach - vidiek, tvorbe informačných kampaní, realizácii a plánovaní denných pracovných aktivít klientov.
2.SAMRS/2021/D/1/32ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenieDobrovoľníctvo v BelehradeSrbsko 7 660 €90áno
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/-čka sa bude počas svojho pobytu venovať pomoci projektovému internému tímu organizácie, sprevádzať ich na terénnych výjazdoch v komunitách, s cieľom vykonávať prieskum potrieb či priamu distribúciu potravín a inej materiálnej pomoci, asistenciu počas odborných školení zameraných na posilňovanie zamestnateľnosti marginalizovaných skupín, realizáciu spoločenských a rekreačných aktivít pre mládež zo sociálne slabších rodín, tvorbu komunikačného plánu a kampaní, komunikáciu výstupov aktivít, preklad komunikačných materiálov, podporu plánovania a organizačného rozvoja – vyhľadávanie nových projektových výziev a iné.
3.SAMRS/2021/D/1/26Človek v ohrození, n.o.Dobrovoľník/-čka na podporu projektu „Ženské skupiny ako motor miestnych komunít"Keňa10 500 €91áno
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/-čka sa bude počas vyslania venovať predovšetkým činnostiam ako pomoc pri nastavení lepšieho uvedenia produktov na trh v regióne; pomoc koordinátorovi projektu zozbierať výsledky a nastaviť kontrolu kvality; asistencii pri nastavení operačných prvkov a logistiky pri odovzdávaní zvierat a sadeníc; pomoc pri tréningoch pre nové členky skupín (zostavovať zoznam a pod.); podpore prieskumu trhu pre dané výrobky a o aké ďalšie výrobky je dopyt; podpore pri nastavovaní štruktúry a reportovaniu so skupinami. Okrem vyššie uvedených úloh bude dobrovoľník/-čka podporovať ďalšie administratívne, organizačné a prezentačné činnosti podľa potrieb a bude tiež propagovať dobrovoľníctvo pre slovenskú verejnosť v oblasti rozvojovej pomoci v Keni a vo svete.
4.SAMRS/2021/D/1/23Človek v ohrození, n.o.Expertka – dobrovoľníčka prebudovanie kapacít a organizačný rozvoj v BejrúteLibanon5 700 €91áno
opis projektu: Expertka - dobrovoľníčka sa počas expertného vyslania bude venovať činnostiam ako je podpora rozvoja organizácie a jej profesionalizácia v manažmente znalostí (knowledge-management), spracovaní a ukladaní informácií, podpora partnerskej organizácie vo vyhodnocovaní dát, monitorovaní a vyhodnotení aktivít, spolupráci s manažérskym tímom pri hĺbkovom zisťovaní a posudzovaní potrieb miestnych komunít v Bejrúte a Tripolise a plánovaní budúcich intervencií, podpore nastavenia mechanizmov spätnej väzby a skvalitňovania poskytovanej pomoci, podpore budovania kapacít hostiteľskej organizácie v projektovom manažmente, napĺňaní projektového cyklu, podpore organizácie v príprave strategických plánov a získavaní nových možností financovania, prepájaní a koordinácii činnosti organizácie s ostatnými aktérmi, pôsobiacimi v Libanone, účasťou na koordinačných stretnutiach OSN a medzinárodných organizácií, podpore zviditeľnenia organizácie a budovania povedomia o jej činnosti, ako i zvyšovaniu povedomia o SlovakAid a slovenskej rozvojovej a humanitárnej pomoci a informovaniu slovenskej verejnosti o práci expertky - dobrovoľníčky v Libanone.
5.SAMRS/2021/D/1/24Človek v ohrození, n.o.Dobrovoľník/-čka pre rehabilitáciu trhovej infraštruktúry drobných podnikateľov v BejrúteLibanon10 500 €89áno
Dobrovoľník /-čka bude podporovať budovanie povedomia a získa cenné skúsenosti pre rozvojový a humanitárny sektor na Slovensku. Jeho/jej miestom pôsobenia bude Bejrút, ktorý je v aktuálnej situácii stabilnou časťou Libanonu, a bude mať podporu etablovanej miestnej organizácie Leb Relief a podporu Človek v ohrození a People in Need Lebanon. Dobrovoľník /-čka podporovaný/-á miestnou pobočkou People in Need Lebanon v spolupráci s partnerskou organizáciou Leb Relief, sa bude v Bejrúte venovať nasledovným činnostiam: podporovať tím organizácie Leb Relief pri koordinácii opravných prác a inštalácie vybavenia pre malé podniky postihnuté výbuchom v Bejrúte a hospodárskou krízou; podporovať Leb Relief a PIN LBN pri realizácii hodnotenia a prieskumu potrieb a monitorovaní výsledkov aktivít; podporovať komunikáciu organizácie Leb Relief a PIN LBN a koordináciu s ostatnými aktérmi a OSN. Bude podporovať budovanie kapacít partnerskej organizácie v oblasti projektového riadenia, projektového cyklu a hľadania nových možností financovania. Okrem vyššie uvedených úloh bude dobrovoľník/-čka podporovať ďalšie administratívne, organizačné a prezentačné činnosti (napríklad zostavovanie dokumentácie, monitorovanie a reportovanie aktivít), napomáhať propagácii dobrovoľníctva a zvyšovania povedomia slovenskej verejnosti o SlovakAid a slovenskej humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci v Libanone.
6.SAMRS/2021/D/1/25Človek v ohrození, n.o.Dobrovoľník/-čka v oblasti sociálnej inklúzie v Bosne a HercegovineBosna a Hercegovina11 850 €89áno
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/-čka bude pracovať pod supervíziou projektovej manažérky a bude tvoriť tím spolu s projektovou manažérkou, projektovým asistentom, finančnou asistentkou a odborníčkou na komunikáciu. Medzi jeho/jej hlavné pracovné činnosti budú patriť: podpora projektovej manažérky pri plánovaní a vykonávaní projektových aktivít, monitorovanie časového harmonogramu a kalendára projektu, podpora koordinácie aktivít, udržiavanie kontaktov a spolupráce s partnerskými mimovládnymi organizáciami, vládnymi inštitúciami a orgánmi a ďalšími zapojenými subjektmi; organizácia návštev, stretnutí a projektových aktivít; zhromažďovanie dát a informácií pre potreby priebežných a záverečných správ, asistencia pri kompilácii naratívnej a finančnej správy; príprava agendy a ďalších podporných dokumentov potrebných na realizáciu stretnutí, workshopov a iných podujatí; zabezpečenie riadnej správy údajov a projektovej dokumentácie podľa interných pravidiel a systémov. Ďalšie úlohy: správa sociálnych sietí (Facebook stránky); networking; príprava logistických plánov a vykonávanie administratívnych úloh; zhromažďovanie relevantných informácií na požiadanie – z webových stránok, reportov alebo od partnerských organizácií; vykonávanie hodnotenia v teréne alebo sprevádzanie počas monitorovania v teréne.
7.SAMRS/2021/D/1/19Dvojfarebný svetDobrovoľník v House of Family Phnom PenhKambodža 13 000 €88áno
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/-čka a jeho/jej aktivity budú prínosom k Agende 2030, ku ktorej sa zaviazala Slovenská republika, a to v oblasti znižovania chudoby a sociálnej inklúzie. Úlohou dobrovoľníka/-čy bude najmä logisticko-administratívna činnosť a aktivity s deťmi na projekte a sociálna práca s tzv. outdoor deťmi v teréne. Outdoor deti sú tie, ktoré už projekt opúšťajú a vracajú sa k svojej rodine. Úloha dobrovoľníka/-čky je práca v teréne, inkúzia detí do rodín a folow-up. Priamo v projekte House of Family bude dobrovoľník/-čka vypĺňať voľný čas detí, organizovať pre ne spoločenské aktivity a pomáhať v propagácii projektu na lokálnej aj zahraničnej úrovni. Jeho/jej úlohou bude aj zabezpečovať kontakty s organizáciami, ktoré pôsobia v Kambodži a miniprojekty, ktoré súvisia s fungovaním organizácie House of Family. Dvojfarebný svet už na projekt House od Family vyslal 20 dobrovoľníkov od roku 2012. Všetky projekty boli úspešne dokončené. Doborovľníci/-čky na projekte nepôsobia sami/-é, ale pod dozorom zamestnancov zo Slovenska a lokálneho partnera.
8.SAMRS/2021/D/1/7Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyDobrovoľník pre Antimalnutričné centrum v KibehoRwanda9 800 €90áno
OPIS PROJEKTU: Antimalnutričné cestrum v Kibeho prevádzkujú Sestry Misionárky Svätého Vincenta Pallottiho pre najchudobnejších ľudí v Rwande. Projekt je zameraný aj na budovanie miestnych kapacít, keďže v oblasti nie je dostatok expertov a pracovníkov v sociálnej oblasti. Projekt podporuje aj dialóg medzi kultúrami, posilňuje solidaritu a porozumenie.
Dobrovoľník/-čka sa bude zúčastňovať pri administrácii a chode malnutričného centra a pri implementácii aktivít zameraných na výživu podľa parametrov WHO (vyhľadávanie detí a ich zaradenie do rehabilitácie, monitoring atď.). Podporené budú matky podvyživených detí pomocou terénnej sociálnej práce alebo tzv. livelihood strategies, ktoré im poskytnú návyky vedúce k správnej výžive, starostlivosti o dieťa a finančnej samostatnosti. Dobrovoľník bude zodpovedný za poskytovanie zdravotného, nutričného a osvetového poradenstva.Hostiteľskou organizáciou je Antimalnutričné centrum v Kibeho prevádzkované Sestrami Misionárkami svätého Vincenta Pallottiho, ktoré žiadateľ zakladal v roku 2008. Cieľom centra je vyhľadávať podvyživené deti z najchudobnejších rodín, poskytovať rehabilitačný program pre podvyživené deti a ich matky, poskytovať komplexné odborné a efektívne vzdelávanie- Lokálny partner má bohaté skúsenosti s hosťovaním dobrovoľníkov zo zahraničia.
9.SAMRS/2021/D/1/3Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyDobrovoľník 1 pre MalindiKeňa18 000 €89áno
OPIS PROJEKTU: Ushirikiano centrum poskytuje vzdelávaciu, sociálnu a nutričnú podporu pre ľudí v núdzi a komplexnú starostlivosť pre ľudí nakazených HIV vírusom a zároveň prevádzkuje HIV mobilnú jednotku. Dobrovoľník/-čka bude profilovaný/-á na edukačný projekt a sociálny projekt. V rámci edukačného projektu sa bude zameriavať na formálne a neformálne vzdelávanie, a to pomoc deťom z chudobných rodín dostať aspoň základné vzdelanie a poskytovať lekcie matkám, ktoré budú zamerané na dodržiavania správnych hygienických návykov v domácnosti, poriadku v domácnosti a podobne. Okrem toho sa bude dobrovoľník/-čka zameriavať na detské lekcie a aktivity, počítačové lekcie pre študentov stredných škôl, edukáciu zameranú na prevenciu šírenia infekčných ochorení. Sociálny projekt je zameraný na pomoc rodinám najmä vo forme jedla, darovanie oblečenia a mnoho iného na základe potrieb danej rodiny. Dobrovoľník/-čka sa zoznámi tiež s malnutričným projektom či HIV mobilnou jednotkou.
10.SAMRS/2021/D/1/5Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyDobrovoľník pre Ugandu - BuikweUganda18 000 €89áno
OPIS PROJEKTU: Hostiteľskou organizáciou je Health Initiatives Association, ktorá spolu so žiadateľom prevádzkuje Centrum Buikwe už vyše 11 rokov a kam žiadateľ každoročne vysiela dobrovoľníkov a expertov. Centrum Buikwe je zamerané na liečbu HIV, malnutrície a na edukáciu populácie s dôrazom na prevenciu šírenia HIV. Centrum je súčasťou siete antimalnutričných a HIV ambulancií v Ugande. V minulosti Centrum už prijalo SlovakAid dobrovoľníkov, projekt umožňuje zabezpečiť kontinuitu v aktivitách slovenských dobrovoľníkov v Centre Buikwe. Dobrovoľník/-čka, ktorý/-á sa vyslania zúčastní, bude aktívne participovať na chode a aktivitách centra. Bude sa zúčastňovať na dennom chode kliniky a centra, participovať na realizácii sociálneho programu, organizovať hry pre detských pacientov, participovať aktívne na edukácii, pri výchove a konzultáciách pre miestnych sociálnych pracovníkov, pomáhať k vytváraniu správneho dialógu a vytváraniu partnerstiev. Dobrovoľník/-čka sa zameriava aj na tzv. health talks, diskusie, športové podujatia a stretnutia pre rôzne cieľové skupiny (deti, matky, tehotné ženy, starí ľudia, a pod.). Dobrovoľník/-čka bude súčasťou aj tzv. outreachov (výjazdy do ťažko prístupných oblastí), zberu a triedení dát a tvorby PR materiálov na zvýšenie povedomia o problematike HIV.
11.SAMRS/2021/D/1/12eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíZlepšovanie odbornosti práce s ľuďmi so zdravotným postihnutím v KeniKeňa9 000 €90áno
OPIS PROJEKTU: Hostiteľská organizácia SEP pracuje s deťmi so zdravotným postihnutím v komunitách s nízkym príjmom, predovšetkým v slumoch Kibera, Mukuru a Kariobangi v Nairobi. Postihnutie v rodine ešte viac marginalizuje už aj tak výrazne znevýhodnenú skupinu obyvateľov. Ľudia s postihnutím nemajú prístup ku vzdelaniu, ani k zamestnaniu. Náročná situácia ovplyvňuje aj rodinných príslušníkov, pretože nedokážu prispievať k rodinnému rozpočtu a čelia vysokým nákladom na lekársku starostlivosť a iné súvisiace náklady. Dobrovoľník/čka sa počas polročného pôsobenia oboznámi s problematikou života s postihnutím v kontexte rozvojovej krajiny. Spoločne s odborníkmi s dlhoročnou praxou zo SEPu bude pravidelne podľa stanoveného harmonogramu navštevovať vybraných klientov. Dobrovoľník/čka získa cenné skúsenosti a poznatky z práce v chudobných pomeroch a bude môcť si v praxi vyskúšať teoretické poznatky zo svojich štúdií či praxe. Popri hodnoteniu jednotlivých prípadov bude v spolupráci s mentormi pripravovať akčné plány, cvičiť s klientami a vzdelávať rodičov klientov. Nakoľko spektrum projektov, ktoré SEP navštevuje je rôznorodé, dobrovoľník/čka spozná problematiku života s postihnutím z viacerých uhlov pohľadu, z pohľadu ľudí s postihnutím, ich rodín, opatrovateľov či škôl, ktoré riešia otázku inklúzie klientov do výučby. Jedinečnou pridanou hodnotou dobrovoľníckeho pobytu bude skúsenosť s organizáciou, ktorá nielen že pracuje priamo s klientami, navyše, spolupracuje aj s ďalšími organizáciami, ktoré sa venujú ľuďom s postihnutím, u ktorých sa snažia o zvýšenie odbornej kapacity a zlepšovaniu nimi ponúkaných služieb svojim klientom. Dobrovoľník/čka sa bude môcť oboznámiť aj s prácou profesionálov z iných oblastí ako špeciálna pedagogika, napr. s fyzioterapeutmi, rečovými terapeutmi či psychológmi.
12.SAMRS/2021/D/1/13eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíPodpora odborného vzdelávania v Ugande 1Uganda14 460 €88áno
OPIS PROJEKTU: Počas svojho pôsobenia sa dobrovoľník/-čka zapojí do vyučovania, mimoškolských aktivít a inštitucionálneho rozvoja odborného učilišťa Vocational Training Institute v Kyabakadde v Ugande. Dobrovoľník/-čka bude pomáhať miestnym učiteľom vo vyučovacom procese, podelí sa o nové prístupy vo vzdelávaní z prostredia formálneho ako aj neformálneho. Pri mimoškolských aktivitách uplatní metodiku a dobrú prax práce s cieľovými skupinami deti a mládež, ktorá sa využíva v slovenských mimovládnych organizáciách. Na odbornom učilišti je aktuálna potreba výpomoci pri výučbe základov práce s počítačom. Hosťujúca organizácia VICODE otvorila v roku 2020 kurz stolárstva, v ktorom je potrebný rozvoj marketingu, predaja a v prípade teoretických a praktických zručností v tejto oblasti, aj so samotnou výučbou. Odborné učilište potrebuje diverzifikovať zdroje pre svoje dlhodobé fungovanie a samofinancovanie činnosti, podporu a budovanie kapacity v oblasti firemného a individuálneho fundraisingu by preto privítali.
CELKOM: 12 PROJEKTOV5 ŽIADATEĽOVSPOLU139 520 €

 

ZOZNAM ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
ZARADENÝCH NA LISTINU REZERVNÝCH ŽIADOSTÍ 
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY VYSIELANIA DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV-DOBROVOĽNÍKOV DO ROZVOJOVÝCH KRAJÍN NA ROK 2021

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška neschválenej dotácie v EURBodové hodnotenie SAMRS (podklad pre Komisiu MZVEZ SR)Stanovisko príslušného ZÚ SR (podklad pre Komisiu MZVEZ SR)
1. SAMRS/2021/D/1/6Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyDobrovoľník pre NairobiKeňa9 800 €88áno
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/-čka počas svojho pobytu by mal/-a participovať na zabezpečovaní logistických a organizačných servisov - logistických činnostiach projektu, spolupodieľať sa na práci s deťmi z ulice v rehabilitačných centrách, zoznámi sa s princípmi resocializácie, zoznámiť sa s činnosťami v antimalnutričných centrách v Nairobi; participovať na edukácii, zameranej na prevenciu šírenia infekčných ochorení s dôrazom na pandémiu COVID-19, získať tiež skúsenosti pri realizácii lokálneho fundraisingu, participovať pri výchove a konzultáciách pre miestnych sociálnych pracovníkov, pomáhať vytvárať dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami a komunitami. Projekt reaguje na aktuálne potreby miestnej komunity, v ktorej sa nachádza mnoho opustených detí bez domova a so zlou perspektívou do budúcnosti.
2.SAMRS/2021/D/1/17Dvojfarebný svetNávrat domov_Sociálna práca s deťmi z projektuKambodža9 000 €87áno
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/-čka v projekte House of Family by mal/-a mať na starosti sociálnu prácu s chránencami domova a ich rodinami. Dve tretiny detí v House of Family majú aspoň nejakú rodinu alebo žijúceho príbuzného. Úlohou dobrovoľníka/-čky by bolo preskúmať možnosti návratu chránencov pred dosiahnutím plnoletosti do rodín, asistovať pri návrate, vykonávať sociálnu prácu s rodinou detí, právne predpoklady pre dedičstvo prípadného majetku a podobne. Jeho/jej úlohou by bolo aj vyhľadanie možností sociálneho a vzdelávacieho programu, aby dieťa po návrate do rodiny nepredstavovalo pre príbuzných finančnú príťaž a aby mali záujem o starostlivosť.
CELKOM: 2 PROJEKTY2 ŽIADATELIASPOLU18 800 €

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY VYSIELANIA DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV-DOBROVOĽNÍKOV DO ROZVOJOVÝCH KRAJÍN NA ROK 2021

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška neschválenej dotácie v euráchBodové hodnotenie SAMRS (podklad pre Komisiu MZVEZ SR)Stanovisko príslušného ZÚ SR (podklad pre Komisiu MZVEZ SR)
1.SAMRS/2021/D/1/14eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíPodpora odborného vzdelávania v Ugande 2Uganda14 460 €80áno
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník bude pomáhať miestnym učiteľom vo vyučovacom procese, podelí sa o nové prístupy vo vzdelávaní z prostredia formálneho ako aj neformálneho. Pri mimoškolských aktivitách uplatní metodiku a dobrú prax práce s cieľovými skupinami deti a mládež, ktorá sa využíva v slovenských mimovládnych organizáciách.
2.SAMRS/2021/D/1/35ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združeniePodpora vnútorne presídlených osôb v SýriiSýria14 650 €74áno
OPIS PROJEKTU: Cieľom dobrovoľníckeho projektu je podpora napĺňania cieľov udržateľného rozvoja v Sýrii, odstránenie chudoby a hladu, posilnenie kapacít miestnej organizácie a partnerstva medzi ADRA Slovensko a Sýria, činnosť dobrovoľníka/-čky by spočívala najmä v asistencii miestnym projektovým manažérom, asistencii pri zhodnotení potrieb miestnej komunity, práci s databázami a zhotovovaním materiálov (fotiek, videí) z terénu.
3.SAMRS/2021/D/1/34ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenieDobrovoľnícke vyslanie v LibanoneLibanon15 300 €74áno
Cieľom dobrovoľníckeho projektu je najmä asistencia miestnej organizácii, posilnenie jej kapacít. Organizácia ADRA Lebanon sa venuje najmä aktivitám v sektoroch Voda, Hygiena, Sanitácia a Obydlie. Činnosť dobrovoľníka by spočívala najmä v asistencii miestnej projektovej manažérke, asistencii pri zhodnotení potrieb miestnej komunity, práci s databázami a zhotovovaním materiálov (fotiek, videí) z terénu.
4.SAMRS/2021/D/1/18Dvojfarebný svetZo slumu na vysokú školu_projekt vzdelávania cez House of FamilyKambodža9 000 €70áno
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/-čka by mal/-a spolupracovať s partnerskou organizáciou House of Family v Kambodži na projekte vysokoškolského štúdia pre chránencov tohto slovenského Detského domova pre HIV siroty. Z projektu House of Family na vysokú školu v roku 2021 odchádza 11 detí, čo je spolu s ostatnými už 26 detí z projektu, ktoré navštevujú vysokú školu. Úlohou dobrovoľníka/-čky by bolo poskytnúť im potrebnú pomoc, pomôcť získať štipendiá, sponzorov, zapojiť ich do bezplatných vzdelávacích štruktúr, pomôcť nájsť bývanie, či brigádu popri práci. Ďalšou úlohou by bolo vytipovať ďalších potenciálnych vysokoškolákov z projektu a pomôcť im pripraviť sa na prijímacie skúšky.
5. SAMRS/2021/D/1/22Človek v ohrození, n.o.Dobrovoľník/-čka pre projek psychosociálnej a materiálnej podpory ľudí postihnutých konfliktom na východe UkrajinyUkrajina4 500 €69áno
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/-čka by sa podieľal/-a na realizácii projektov hostiteľskej organizácie Child Smile. Táto organizácia rieši problémy ľudí žijúcich na východe Ukrajiny v Doneckej oblasti. Organizácia poskytuje odbornú pomoc všetkým ľuďom bez rozdielu. Dobrovoľník/-čka by počas svojej práce vo veľkej miere vypomáhal/-a práve miestnej hostiteľskej organizácii. Asistoval/-a by miestnej projektovej manažérke pri plánovaní a vykonávaní projektových aktivít, monitorovaní časového harmonogramu a kalendára projektu, koordinácii projektu, podporoval/-a tím organizácie Child Smile pri koordinácii prác a distribúcii vybavenia pomôcok pre sociálne centrá na východe, zhromažďoval/-a dáta a informácie pre cluster reportovanie, zabezpečoval/-a riadnu správu údajov a projektovú dokumentáciu.
6.SAMRS/2021/D/1/28ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združeniePodpora udržateľného a ekologického farmárčenia v UgandeUganda14 800 €87nie
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/-čka v rámci projektu by podporoval/-a rozvojové aktivity ADRA Uganda v utečeneckom tábore Kyaka II., a to najmä pomáhal/-a budovať kapacity lokálneho obyvateľstva vo zvyšovaní úrodnosti pôdy bez využitia chemických hnojív a s využitím zeleného hnojenia a kompostovania bioodpadu, zadržiavaní vody, efektívnom hospodárení s vodou a zavlažovaním v záhradách, zohľadňujúc miestne podmienky. Okrem toho má dobrovoľník/-čka pomáhať s komunikáciou s miestnymi partnermi, pomáhať s terénnymi prieskumami a iné. Dobrovoľník/-čka by mal/-a pomáhať budovať kapacity lokálnemu obyvateľstvu v oblasti ekologického pestovania plodín, efektívneho využívania vody a znižovania dopadu ich aktivít na životné prostredie. Cieľovou skupinou sú muži aj ženy. Dôležité je zapojenie žien do práce na farme, najmä z dôvodu, že veľa z nich sú ženy samoživiteľky – vdovy alebo opustené ženy.
7.SAMRS/2021/D/1/1Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyDobrovoľník 1 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha BuasonoLesotho18 000 €85nie
OPIS PROJEKTU: Sirotinec v Ha Buasono pri Maseru je poskytovateľom zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre siroty v Lesothe. Lesotho je totižto krajina s vysokou prevalenciou HIV. VŠ sv. Alžbety je podporovateľom a koordinátorom projektu. Sirotinec poskytuje starostlivosť 56 HIV pozitívnym a HIV negatívnym deťom. Aktivity dobrovoľníka/-čky by boli realizované pod dohľadom skúseného pracovníka VŠ. Sv Alžbety. Projekt je zameraný aj na budovanie miestnych kapacít. Dobrovoľník/-čka by participoval/-a na sociálnych aktivitách sirotinca, organizácii voľnočasových aktivít detí a dobrovoľného vzdelávania s cieľom lepšieho začleňovania detí do spoločnosti. Participoval/-a by pri výchove a konzultáciách miestnych sociálnych pracovníkov a logistov prostredníctvom transferu vedomostí a skúseností. Takisto by aktívne spolupracoval/-a na chode sirotinca. Získal/-a by predovšetkým teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri realizácii projektových aktivít. Slovenskej verejnosti by po svojom návrate prezentoval/-a svoje skúsenosti a vedomostíi,nadobudnuté v Lesothe počas dobrovoľníckeho pobytu. Dobrovoľník/-čka by sa pravidelne podieľal/-a na tímových stretnutiach a stal/-a sa tak integrálnou súčasťou lokálneho tímu.
8.SAMRS/2021/D/1/15eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíPodpora drobného podnikania na východe UgandyUganda9 000 €78nie
OPIS PROJEKTU: Hostiteľská organizácia JPC implementuje viacero rozvojových projektov v oblasti tvorby pracovných miest, podporu drobného podnikania, ekologického poľnohospodárstva a odborného vzdelávania. Aktuálne je však potrebné rozvíjať vlastné príjmové aktivity ako organizácie tak aj u viac ako 60 skupín na lokálnej úrovni. Úlohou dobrovoľníka/-čky bude naštartovať nové a rozvíjať rozbehnuté príjmové aktivity, ako aj asistovať koordinátorom a terénnym pracovníkom pri sprevádzaní a mentoringu podnikateľských skupín najmä v oblastiach tvorby podnikateľských plánov, analýze trhu a marketingu. V oblasti neformálneho vzdelávania detí, mládeže a dospelých sa podelí o metodiku a skúsenosti slovenských mimovládnych organizácií ako aj tých vlastných. V oblasti inštitucionálneho rozvoja identifikuje ďalšie zdroje financovania humanitárnych a rozvojových aktivít JPC a pomôže s písaním grantových žiadostí.
9.SAMRS/2021/D/1/4Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyDobrovoľník 2 pre MalindiKeňa9 800 €77nie
OPIS PROJEKTU: Ushirikiano centrum poskytuje vzdelávaciu, sociálnu a nutričnú podporu pre ľudí v núdzi a komplexnú starostlivosť pre ľudí nakazených HIV vírusom a zároveň prevádzkuje HIV mobilnú jednotku. Dobrovoľník/-čka bude profilovaný/-á na edukačný projekt a sociálny projekt. V rámci edukačného projektu sa bude zameriavať na formálne a neformálne vzdelávanie, a to pomoc deťom z chudobných rodín dostať aspoň základné vzdelanie a poskytovať lekcie matkám, ktoré budú zamerané na dodržiavanie správnych hygienických návykov v domácnosti, poriadku v domácnosti a podobne. Okrem toho sa bude dobrovoľník/-čka zameriavať na detské lekcie a aktivity, počítačové lekcie pre študentov stredných škôl, edukáciu zameranú na prevenciu šírenia infekčných ochorení. Sociálny projekt je zameraný na pomoc rodinám najmä vo forme jedla, darovania oblečenia a mnoho iného na základe potrieb danej rodiny. Dobrovoľník/-čka sa zoznámi s malnutričným projektom či HIV mobilnou jednotkou.
10.SAMRS/2021/D/1/2Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyDobrovoľník 2 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha BuasonoLesotho9 800 €76nie
OPIS PROJEKTU: Sirotinec v Ha Buasono pri Maseru je poskytovateľom zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre siroty v Lesothe. Lesotho je totižto krajina s vysokou prevalenciou HIV. VŠ sv. Alžbety je podporovateľom a koordinátorom projektu. Sirotinec poskytuje starostlivosť 56 HIV pozitívnym a HIV negatívnym deťom. Aktivity dobrovoľníka/-čky by boli realizované pod dohľadom skúseného pracovníka VŠ. Sv Alžbety. Projekt je zameraný aj na budovanie miestnych kapacít. Dobrovoľník/-čka by participoval/-a na sociálnych aktivitách sirotinca, organizácii voľnočasových aktivít detí a dobrovoľného vzdelávania s cieľom lepšieho začleňovania detí do spoločnosti. Participoval/-a by pri výchove a konzultáciách miestnych sociálnych pracovníkov a logistov prostredníctvom transferu vedomostí a skúseností. Takisto by aktívne spolupracoval/-a na chode sirotinca. Získal/-a by predovšetkým teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri realizácii projektových aktivít. Slovenskej verejnosti by po svojom návrate prezentoval/-a svoje skúsenosti a vedomosti, nadobudnuté v Lesothe počas dobrovoľníckeho pobytu. Dobrovoľník/-čka by sa pravidelne podieľal/-a na tímových stretnutiach a stal/-a sa tak integrálnou súčasťou lokálneho tímu.
11.SAMRS/2021/D/1/31ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenieVyslanie dobrovoľníka – nutričného poradcu do RwandyRwanda13 550 €75nie
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/-čka by počas svojho pôsobenia podporoval/-a multidisciplinárny tím ADRA Rwanda, operujúci v oblasti zvyšovania potravinovej bezpečnosti, zdravia a odolnosti rizikových komunít v Rwande. Podporova/-a by poskytovanie nutričného poradenstva a zvyšovania povedomia o zdravom stravovaní, v cieľových komunitách s dôrazom na deti ohrozené podvýživou, tehotné a dojčiace ženy a ľudí s chronickými chorobami, pomáhal/-a by budovať kapacity zdravotných pracovníkov v oblasti zdravia a výživy, aktualizoval/-a by zdravotné a nutričné informácie, materiály, pomáhal/-a by nadväzovať vzťah a prepojenie lokálnych inštitúcií v Rwande s inštitúciami na Slovensku, komunikoval/-a s partnermi a hľadal/-a nové grantové príležitosti.
12.SAMRS/2021/D/1/29ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenieDôstojné bývanie pre utečencov v tábore Kyaka II, UgandaUganda14 800 €74nie
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/-čka by počas dobrovoľníckeho pobytu pomáhal/-a napĺňať ciele udržateľného rozvoja, najmä v oblasti zaistenia dôstojného bývania, budovania kapacity miestnej organizácie, posilňoval/-a by dlhodobé partnerstvo. Spolupracoval/-a by s projektovým manažérom pri implementácii a monitorovaní projektu výstavby domov z miestnych prírodných zdrojov, zvyšoval/-a povedomie lokálneho obyvateľstva v oblasti WASH, uskutočňoval/-a by prieskum potrieb miestneho obyvateľstva, zberal/-a a spracovával/-a dáta z terénu, pripravoval/-a mediálne výstupy, komunikoval/-a s potencionálnymi partnermi a donormi, vyhľadával/-a nové grantové skúsenosti a podobne.
13.SAMRS/2021/D/1/21Človek v ohrození, n.o.Expertka - dobrovoľníčka pre budovanie kapacít a organizačný rozvoj v GagauzskuMoldavsko5 700 €70nie
OPIS PROJEKTU: Cieľom aktivít expertnej dobrovoľníčky je zdieľať medzinárodné skúsenosti s rozvojovou spoluprácou a podporou mimovládnych organizácii. V spolupráci s partnerskou organizáciou ProEuropa, ktorá sa venuje posilneniu občianskej spoločnosti a dobrej správe vecí verejných, by sa expertná dobrovoľníčka venovala predovšetkým nasledovným činnostiam: podpora rozvoja organizácie a jej profesionalizácia, budovanie kapacít hostiteľskej organizácie, najmä v oblasti nastavenia strategických plánov, interných procesov, monitorovania a vyhodnotenia dát, či získavaní nových možností financovania, spolupráca s manažérskym tímom partnerskej organizácie pri hĺbkovom zisťovaní a posudzovaní lokálnych potrieb, prepájanie a koordinácia činnosti organizácie s ostatnými aktérmi pôsobiacimi v Moldavsku, konkrétne v Gagauzsku, a na medzinárodnej úrovni, podpora zviditeľnenia organizácie a budovania povedomia o jej činnosti, zvyšovanie povedomia a informovanie slovenskej verejnosti o situácii v krajine a práci expertnej dobrovoľníčky.
14.SAMRS/2021/D/1/8Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyDobrovoľník 1 pre IndiuIndia8 400 €61nie
OPIS PROJEKTU: Program je zameraný najmä na oblasť Manvi, kde žijú chudobní ľudia, predovšetkým z najnižších kást. Cieľom projektu je pozdvihnúť kvalitu života týchto ľudí, zvýšiť prístup ku vzdelávaniu, zvýšiť hygienické návyky, podporovať budovanie miestnych kapacít, podporovať dialóg medzi kultúrami, posilňovať solidaritu a porozumenie medzi národmi a dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami. Dobrovoľník/-čka by participoval/-a na rôznorodých edukáciach, kontroloval/-a podvýživené deti v domácnostiach, distribuoval/-a sušené mlieka kaše, participova/-a na doučovaní detí, komunikova/-a so sponzormi a podieľaťl/-a sa na kontrole a manažmente financií, participoval/-a pri výchove a konzultáciách pre miestnych sociálnych pracovníkov, prispievať k vytváraniu dlhodobých partnerstiev.
15.SAMRS/2021/D/1/9Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyDobrovoľník 2 pre IndiuIndia8 400 €61nie
OPIS PROJEKTU: Program je zameraný najmä na oblasť Manvi, kde žijú chudobní ľudia, predovšetkým z najnižších kást. Cieľom projektu je pozdvihnúť kvalitu života týchto ľudí, zvýšiť prístup ku vzdelávaniu, zvýšiť hygienické návyky, podporovať budovanie miestnych kapacít, podporovať dialóg medzi kultúrami, posilňovať solidaritu a porozumenie medzi národmi a dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami. Dobrovoľník/-čka by participoval/-a na rôznorodých edukáciach, kontroloval/-a podvýživené deti v domácnostiach, distribuoval/-a sušené mlieka, kaše, participova/-a na doučovaní detí, komunikova/-a so sponzormi a podieľal/-a sa na kontrole a manažmente financií, participoval/-a pri výchove a konzultáciách pre miestnych sociálnych pracovníkov, prispieval/-a k vytváraniu dlhodobých partnerstiev.
16.SAMRS/2021/D/1/10Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyDobrovoľník 3 pre IndiuIndia8 400 €61nie
OPIS PROJEKTU: Program je zameraný najmä na oblasť Manvi, kde žijú chudobní ľudia, predovšetkým z najnižších kást. Cieľom projektu je pozdvihnúť kvalitu života týchto ľudí, zvýšiť prístup ku vzdelávaniu, zvýšiť hygienické návyky, podporovať budovanie miestnych kapacít, podporovať dialóg medzi kultúrami, posilňovať solidaritu a porozumenie medzi národmi a dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami. Dobrovoľník/-čka by participoval/-a na rôznorodých edukáciach, kontroloval/-a podvýživené deti v domácnostiach, distribuoval/-a sušené mlieka, kaše, participova/-a na doučovaní detí, komunikova/-a so sponzormi a podieľal/-a sa na kontrole a manažmente financií, participoval/-a pri výchove a konzultáciách pre miestnych sociálnych pracovníkov, prispieval/-a k vytváraniu dlhodobých partnerstiev.
17.SAMRS/2021/D/1/11Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyDobrovoľník 4 pre IndiuIndia8 400 €61nie
OPIS PROJEKTU: Program je zameraný najmä na oblasť Manvi, kde žijú chudobní ľudia, predovšetkým z najnižších kást. Cieľom projektu je pozdvihnúť kvalitu života týchto ľudí, zvýšiť prístup ku vzdelávaniu, zvýšiť hygienické návyky, podporovať budovanie miestnych kapacít, podporovať dialóg medzi kultúrami, posilňovať solidaritu a porozumenie medzi národmi a dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami. Dobrovoľník/-čka by participoval/-a na rôznorodých edukáciach, kontroloval/-a podvýživené deti v domácnostiach, distribuoval/-a sušené mlieka, kaše, participova/-a na doučovaní detí, komunikova/-a so sponzormi a podieľal/-a sa na kontrole a manažmente financií, participoval/-a pri výchove a konzultáciách pre miestnych sociálnych pracovníkov, prispieval/-a k vytváraniu dlhodobých partnerstiev.
18.SAMRS/2021/D/1/20Dvojfarebný svetPodpora podnikania žien v KeniKeňa9 000 €61nie
OPIS PROJEKTU: Od roku 2012 realizuje v Keni, v meste Eldoret, Dvojfarebný svet projekt odborného vzdelávania a podpory podnikania žien zo slumu Langas. Absolventkám štúdia krajčírstva a kaderníctva pomáha so začatím podnikania. Vo februári 2021 spúšťa pre ženy projekt Podpor mamu, kedy získava pre ich absolventky drobných sponzorov zo Slovenska. Úloha dobrovoľníka/-čky: adaptácia v projekte, asistencia pri projektových aktivitách, rozširovanie projektových aktivít a spoluprác, networking, práca v teréne so študentkami, PR projektu na lokálnej aj medzinárodnej úrovni, pomoc absolventkám s rozbehnutím lokálneho biznisu.
19.SAMRS/2021/D/1/30ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenieVyslanie dobrovoľníka – veterinára do RwandyRwanda13 550 €56nie
OPIS PROJEKTU: Dobrovoľník/-čka by počas svojho dobrovoľníckeho pobytu podporoval/-a rozvojové aktivity Adra Rwanda v oblasti potravinovej bezpečnosti komunít poskytovaním veterinárnej služby, podporoval/-a by budovanie kapacít lokálnych farmárov a majiteľov v oblasti chovu hospodárskych zvierat prostredníctvom terénnych výjazdov, kontroloval/-a podmienky, v ktorých sú zvieratá chované s dôrazom na ich čistotu, kŕmenie a zdravotný stav, spolupracoval/-a by s miestnymi veterinárnymi úradmi na okresnej úrovni, vykonával/-a prieskumy na príčiny úmrtnosti a úbytku hospodárskych zvierat.
20.SAMRS/2021/D/1Slovenská katolícka charitaVyslanie dobrovoľníka do Ugandy 1Uganda6 980 €N/A*N/A*
OPIS PROJEKTU: N/A
21.SAMRS/2021/D/1Slovenská katolícka charitaVyslanie dobrovoľníka do Ugandy 2Uganda6 980 €N/A*N/A*
OPIS PROJEKTU: N/A
22.SAMRS/2021/D/1Slovenská katolícka charitaVyslanie dobrovoľníka do Ugandy 3Uganda6 980 €N/A*N/A*
OPIS PROJEKTU: N/A
23.SAMRS/2021/D/1Slovenská katolícka charitaVyslanie dobrovoľníka do Ugandy 4Uganda6 980 €N/A*N/A*
OPIS PROJEKTU: N/A
24.SAMRS/2021/D/1Slovenská katolícka charitaVyslanie dobrovoľníka do Rwandy 1Rwanda7 925 €N/A*N/A*
OPIS PROJEKTU: N/A
25.SAMRS/2021/D/1Slovenská katolícka charitaVyslanie dobrovoľníka do Rwandy 2Rwanda7 925 €N/A*N/A*
OPIS PROJEKTU: N/A
26.SAMRS/2021/D/1Slovenská katolícka charitaVyslanie dobrovoľníka do Rwandy 3Rwanda7 925 €N/A*N/A*
OPIS PROJEKTU: N/A
27.SAMRS/2021/D/1Slovenská katolícka charitaVyslanie dobrovoľníka do Rwandy 4Rwanda7 925 €N/A*N/A*
OPIS PROJEKTU: N/A
28.SAMRS/2021/D/1Slovenská katolícka charitaVyslanie expertky do Rwandy a UgandyRwanda/Uganda3 760 €N/A*N/A*
OPIS PROJEKTU: N/A
CELKOM: 28 PROJEKTOV6 ŽIADATEĽOVSPOLU27 2890 €

*N/A znamená, že žiadosť nesplnila podmienky výzvy. Žiadosť nebola predložená riadne, včas a v určenej forme, a preto SAMRS zastavila posudzovanie žiadosti.