Prvá akreditácia slovenského veľvyslanca pre Južný Sudán - SlovakAid

Prvá akreditácia slovenského veľvyslanca pre Južný Sudán

Slovenský veľvyslanec je akreditovaný pre Južný Sudán

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky  so sídlom v Nairobi Michal Mlynár odovzdal dňa 23.9.2013 v Jube kópie poverovacích listín námestníkovi ministra zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Juhosudánskej republiky Charlesovi Manyang D´Awolovi. Od vzniku samostatnej Juhosudánskej republiky (9. júl 2011) a nadviazania diplomatických stykov medzi oboma krajinami (12. december 2011) ide o historicky prvú akreditáciu slovenského veľvyslanca pre Južný Sudán, najmladšiu a jednu najchudobnejších krajín na svete. V rozhovore sa partneri venovali najmä oblastiam rozvojovej pomoci, obchodno-ekonomickej spolupráce, vzdelávania, zdravotníctva a poľnohospodárstva, ako aj vývoju  vzťahov medzi Sudánom a Južným Sudánom a vzájomnému politického dialógu. Námestník šéfa juhosudánskej diplomacie vysoko ocenil výdatnú rozvojovú pomoc Slovenska jeho krajine, ktorá pokračuje už vyše 10 rokov. Málo rozvinuté juhosudánske spoločenstvá ako prijímatelia pomoci z nej výraznou mierou profitujú. Južný Sudán má eminentný záujem o ďalší rozvoj vzájomných vzťahov v zmienených oblastiach, o odovzdávanie slovenských skúseností z budovania štátu a spoločenskej transformácie, ako aj o odbornú prípravu svojich odborníkov najmä s dôrazom na zdravotníctvo, školstvo, štátnu správu, technickú a prírodovednú expertízu. Uvítal by aj realizáciu krátkodobých alebo dlhodobých pobytov slovenských odborníkov v Južnom Sudáne. Vláda SR poskytla Južnému Sudánu v ostatných dvoch rokoch spolu štyri vládne štipendiá na vysokoškolské štúdium v SR. Slovenské vysoké školy môžu prijať aj štipendistov juhosudánskej vlády na štúdium v anglickom jazyku.

Ďalšej konkretizácii a rozpracovaniu uvedených tém boli venované rokovania veľvyslanca Mlynára s ministrom pre vládne záležitosti (de facto predsedom vlády) a úradujúcim ministrom zahraničných vecí Martinom Elia Lomurom a s ministrom školstva, vedy a techniky Johnom Gai Nyuot Yohom.

Rozvojovej spolupráci, problematike reformy bezpečnostného sektora (RBS) a pokračovaniu mierových a transformačných procesov v Južnom Sudáne boli venované rokovania veľvyslanca s osobitnou predstaviteľkou generálneho tajomníka OSN pre Južný Sudán a vedúcou Misie OSN v tejto krajine (UNMISS) Hilde Johnsonovou, s vedúcim Delegácie EÚ Svenom Kuehnom von Burgsdorffom a s veľvyslankyňou Nórskeho kráľovstva Hanne-Marie Kaarstadovou. Slovenská rozvojová pomoc Južnému Sudánu, ako aj dlhodobé expertné a diplomatické aktivity SR v oblasti RBS sa stretli s uznaním a záujmom partnerov. Slovensko má záujem o úzko koordináciu svojich ďalších aktivít s partnermi. Od r. 2007 je SR predsedom Skupiny priateľov OSN pre RBS. Veľvyslanec Mlynár zastáva od r. 2011 pozíciu predsedu riadiaceho výboru Medzinárodného poradného tímu pre RBS (ISSAT), organizačnej zložky Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF).

Pobyt v Južnom Sudáne veľvyslanec využil tiež na návštevu jedného z projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR (SlovakAid) v krajine. V okrese Terekeka v Stredorovníkovom štáte navštívil vidiecke zdravotné stredisko v Rijone, ktoré poskytuje základnú starostlivosť cca 70 pacientom denne so záberom na vyše 16 000 obyvateľov spádovej oblasti. Projekt s podporou SlovakAid v r. 2011-2013 úspešne zrealizovala slovenská mimovládna rozvojová organizácia Magna – deti v núdzi. Zdravotnícki pracovníci dosahujú obdivuhodné výsledky najmä pri liečení malárie, pľúcnych chorôb, vážnych črevných infekcií, podvýživy a pohlavných chorôb vrátane HIV/AIDS u extrémne chudobnej a sociálne znevýhodnenej populácie.