Životné prostredie a zmena klímy - SlovakAid

Životné prostredie a zmena klímy

Prierezové témy sú integrované v projektoch a aktivitách SlovakAid. Posudzuje sa ich začlenenie do projektov a aktivít v každom zo šiestich prioritných sektorov. Zároveň sú v rámci SlovakAid realizované projekty a aktivity, v rámci ktorých predstavujú prierezové témy prioritné zameranie.

Prierezová téma ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZMENA KLÍMY – podpora zmierňovania zmeny klímy (mitigácie), posilnenie schopnosti adaptácie na zmenu klímy a zvyšovanie odolnosti ekosystémov, ochrana prírody, biodiverzity a pôdy, monitorovanie životného prostredia; ochrana a  podpora udržateľného využívania prírodných zdrojov.

V oblasti zmeny klímy je potrebné, aby SR podporila projekty, ktorých cieľom je implementácia Parížskej dohody, najmä záväzku zmluvných strán Parížskej dohody dosiahnuť mobilizáciu spoločných 100 miliárd dolárov ročne do roku 2020 na mitigačné a adaptačné opatrenia. V oblasti ochrany biodiverzity je rovnako žiaduce, aby sa SR zamerala na projekty, ktorých cieľom je implementácia Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a jeho Aichi biodiverzitných cieľov.

Táto prierezová téma je prepojená s Agendou 2030 prostredníctvom cieľa udržateľného rozvoja (SDG - Sustainable Development Goal) č. 13.

SDG č. 13 Ochrana klímy

Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti zmene klímy a ich dôsledkom.