Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti - SlovakAid

Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti

Sektorové zameranie ODA SR vychádza z rozvojových potrieb partnerských krajín, dostupných kapacít SlovakAid, ako aj z výsledkov monitorovacích a evaluačných misií. Významným faktorom sú globálne výzvy medzinárodného spoločenstva definované predovšetkým cieľmi udržateľného rozvoja. Rozvojová spolupráca SR preto napomáha pri napĺňaní národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj partnerských krajín, ako boli prezentované počas Voluntary National Review na pôde OSN.

Rozvojová spolupráca SR je implementovaná v šiestich sektoroch. Do každého z týchto sektorov sú integrované prierezové témy.

Sektorovou prioritou č. 3 je DOBRÁ SPRÁVA VECÍ VEREJNÝCH A BUDOVANIE OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI:
Reforma verejného sektora, riadenie verejných financií, podpora právneho štátu a účasti občianskej spoločnosti na demokratických procesoch, budovanie kapacít samospráv a aktívna účasť občanov na rozvoji komunít, reforma bezpečnostného sektora, aktivity civilných expertov v medzinárodnom krízovom manažmente, prevencia konfliktov a podpora zmierovacích aktivít.

Táto sektorová priorita je prepojená s Agendou 2030 prostredníctvom dvoch cieľov udržateľného rozvoja (SDG - Sustainable Development Goal) č. 16 a 11.

SDG č. 16 Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie

Podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.

SDG č. 11 Udržateľné mestá a komunity

Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a trvalo udržateľné.

Integrované prierezové témy