Dobré zdravie - SlovakAid

Dobré zdravie

Sektorové zameranie ODA SR vychádza z rozvojových potrieb partnerských krajín, dostupných kapacít SlovakAid, ako aj z výsledkov monitorovacích a evaluačných misií. Významným faktorom sú globálne výzvy medzinárodného spoločenstva definované predovšetkým cieľmi udržateľného rozvoja. Rozvojová spolupráca SR preto napomáha pri napĺňaní národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj partnerských krajín, ako boli prezentované počas Voluntary National Review na pôde OSN.

Rozvojová spolupráca SR je implementovaná v šiestich sektoroch. Do každého z týchto sektorov sú integrované prierezové témy.

Sektorovou prioritou č. 2 je DOBRÉ ZDRAVIE:
Zdravotná starostlivosť s dôrazom na matky a deti, výživové programy, vzdelávanie a osveta obyvateľstva v oblasti prevencie a zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vybavenie zdravotníckych zariadení.

Táto sektorová priorita je prepojená s Agendou 2030 prostredníctvom cieľa udržateľného rozvoja (SDG - Sustainable Development Goal) č. 3.

SDG č. 3 Kvalita zdravia a života

Zabezpečiť zdravý život a podporovať dobrý život pre všetkých a v každom veku.

Integrované prierezové témy