Rovnosť príležitostí - SlovakAid

Rovnosť príležitostí

Prierezové témy sú integrované v projektoch a aktivitách SlovakAid. Posudzuje sa ich začlenenie do projektov a aktivít v každom zo šiestich prioritných sektorov. Zároveň sú v rámci SlovakAid realizované projekty a aktivity, v rámci ktorých predstavujú prierezové témy prioritné zameranie.

Prierezová téma ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ – podpora rovnosti mužov a žien, odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien a dievčat, ako aj všetkých foriem násilia voči ženám a dievčatám, vrátane škodlivých praktík a zvyklostí (akými sú skoré alebo nútené manželstvá alebo mrzačenie ženských pohlavných orgánov), zabezpečenie rovnakých príležitostí vo verejnom živote.

Táto prierezová téma je v rámci aktivít SlovakAid uplatňovaná predovšetkým v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva a tvorby trhového prostredia. Dôraz je kladený na podporu vzdelávania, a to predovšetkým v krajinách, kde existuje disparita medzi úrovňou dosiahnutého vzdelania u chlapcov a dievčat. V oblasti zdravotníctva ide o potrebu zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti žien a dievčat. Projekty sú zamerané predovšetkým na zníženie úmrtnosti matiek, novorodencov a detí do päť rokov a zabezpečenie prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetky dievčatá, ženy,  chlapcov a mužov so zreteľom na ich špecifické potreby. V rámci ekonomického posilnenia postavenia žien je cieľom rozvoj a implementácia intervencií, ktoré podporujú rovnosť príležitostí na pracovisku, rovnaký prístup k možnostiam a zdrojom, ako aj zapojenie žien do podnikateľskej sféry v súlade s Agendou 2030. Podporovaná je aj eliminácia násilia páchaného špecificky na ženách so zameraním na odstránenie škodlivých kultúrnych praktík a násilia na dievčatách a ženách.

Táto prierezová téma je prepojená s Agendou 2030 prostredníctvom cieľa udržateľného rozvoja (SDG - Sustainable Development Goal) č. 5.

SDG č. 5 Rodová rovnosť

Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat.