Kvalitné vzdelávanie - SlovakAid

Kvalitné vzdelávanie

Sektorové zameranie ODA SR vychádza z rozvojových potrieb partnerských krajín, dostupných kapacít SlovakAid, ako aj z výsledkov monitorovacích a evaluačných misií. Významným faktorom sú globálne výzvy medzinárodného spoločenstva definované predovšetkým cieľmi udržateľného rozvoja. Rozvojová spolupráca SR preto napomáha pri napĺňaní národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj partnerských krajín, ako boli prezentované počas Voluntary National Review na pôde OSN.

Rozvojová spolupráca SR je implementovaná v šiestich sektoroch. Do každého z týchto sektorov sú integrované prierezové témy.

Sektorovou prioritou č. 1 je KVALITNÉ VZDELÁVANIE:
Vzdelávanie na všetkých stupňoch škôl, nadobúdanie odborných zručností so zameraním na vstup na trh práce a vlastné podnikanie, vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, vybavenie školských zariadení.

Táto sektorová priorita je prepojená s Agendou 2030 prostredníctvom cieľa udržateľného rozvoja (SDG - Sustainable Development Goal) č. 4.

SDG č. 4 Kvalitné vzdelanie

Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Integrované prierezové témy