Prehľad nových projektov SlovakAid podporených v roku 2018 - SlovakAid

Prehľad nových projektov SlovakAid podporených v roku 2018

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v roku 2018 spustila 37 nových projektov v oblasti rozvojovej spolupráce v celkovej hodnote 4 074 783,13 eur. Projekty SlovakAid realizujú naši projektoví partneri v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania, budovania občianskej spoločnosti, poľnohospodárstva, vodného a odpadového hospodárstva, energetiky a podpory malých a stredných podnikov a inovatívnych riešení a humanitárnej pomoci.

V Moldavsku sme tento rok spustili 3 nové projekty. Od roku 2013 platí v tejto krajine nový zákon o vodách a skúsenosti slovenských expertov budú prínosom pri zavádzaní vodnej EÚ politiky. Cieľom je zlepšiť monitorovanie a hodnotenie povrchových vôd a zvýšiť kvalitu činnosti laboratória podľa požiadaviek novej normy EN ISO 17025. V autonómnej oblasti Gagauzsko sa bude pokračovať v aktivitách neformálneho vzdelávania, ktoré majú za cieľ posilniť občiansku zodpovednosť a poskytnúť priestor na zdieľanie  a výmenu skúsenosti mladých ľudí v oblasti vecí verejných. Ďalšou oblasťou podpory bude rozvoj manažmentu odpadových vôd v regióne Stred, kde má iba 10 percent obyvateľstva prístup ku kanalizácii. Hlavná aktivita bude zameraná na vybudovanie kanalizačného prepojenia v meste Straseni, poskytnutie odborných školení pre mestské úrady a zvýšenie povedomia o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu.

V Keni pokračujeme v aktivitách, ktoré majú za cieľ skvalitnenie vzdelávania a integrácie mladých ľudí na trh práce. V rámci SlovakAid projektu sa zvýši digitálna gramotnosť žiakov základnej školy,  vytvoria sa podmienky na výučbu stredoškolského vzdelávania a postavia sa učebne informatiky a knižnica pre 400 žiakov. Poskytne sa školenie pre 20 učiteľov v oblasti digitalizácie. V rámci ďalšieho projektu bude zriadené nové vzdelávacie centrum, ktoré poskytne znevýhodneným skupinám ľudí  odborné vzdelanie a podporu pri tvorbe vlastného podnikateľského plánu. Napríklad ženy vo veku 20-35 rokov, ktoré žijú na okraji spoločnosti, môžu po úspešnom absolvovaní získať certifikát a začať podnikať v oblasti krajčírstva či kaderníctva. Cieľom je integrácia postihnutých a znevýhodnených rodín a ľudí do spoločnosti a podpora ich ekonomickej samostatnosti. V Nairobi podporíme zamestnanosť mladých ľudí v elektrotechnickom priemysle a posilníme praktické zručnosti v oblasti klimatizácie a chladenia. Projekt sa zameriava aj na budovanie podnikateľských zručností absolventov a ich uplatnenie na trhu práce. V Etiópii sa vybuduje farma na pestovanie makadamových sadeníc a spracovanie orechov, taktiež sa zrealizuje školenie pre minimálne 250 farmárov z oblastí Guji Zone a Oromia State, ktorí budú používať tieto sadenice. Cieľom je vypestovať kvalitné štepené sadenice makadamových orechov v Etiópii a posilniť udržateľnosť podnikania farmárov v tejto oblasti. Podporujeme udržateľnosť a pokračovanie aktivít podporených projektov.

Slovensko od 2005 spolupracuje na zvýšení  kvality odborného vzdelávania a vzdelávania vysokoškolských učiteľov v Afganistane. Cieľom projektu je zlepšiť technickú vybavenosť na Technickej univerzite Ghazni, vybudovať laboratórium fotovoltanickej elektrickej energie a zaviesť štandardné postupy vedecko-výskumnej činnosti. Akademický pracovníci Kábulskej polytechnickej univerzity a Heratskej univerzity absolvujú dvojmesačné tréningové a vzdelávanie pobyty na Slovensku. Posilňujeme odbornosť, vzdelanie a expertízu.

 

SlovakAid dlhodobo pôsobí v krajinách západného Balkánu. V Albánsku aj naďalej posilňujeme start-upy a malé a stredné podniky v oblasti kreatívneho priemyslu. Cieľom je zlepšiť spoluprácu kľúčových aktérov a podnikateľov, vytvoriť 60 nových subjektov v oblasti kreatívneho priemyslu, zaviesť sylaby a vybudovať virtuálny inkubátor na Polis Univerzite. Poskytne sa priestor na výmenu skúseností a zrealizujú sa vzdelávacie pobyty na Slovensku. Taktiež podporujeme projekty zamerané na využitie alternatívnych vykurovacích zdrojov podľa EÚ štandardov a smerníc. Cieľom je znížiť energetickú  náročnosť objektu a nevytvárať emisie CO, CO2 alebo iné spodiny, ktoré vznikajú spaľovaním fosílnych palív. V Bosne a Hercegovine sa bude riešiť kvalita pitnej vody, ktorú využívajú lokálni obyvatelia v kantóne Sarajevo. V tejto oblasti je dostatočné množstvo zdrojov vody, ktoré nie sú pravidelne analyzované a monitorované. V rámci projektu budú vyškolení pracovníci Úradu verejného zdravotníctva v oblasti hodnotenia kvality pitnej vody a prítomnosti organických polutantov. Odoberú sa vzorky z existujúcich a možných nových zdrojov pitnej vody z najmenej 5 lokalít v kantóne Sarajevo. Budú vytvorené podmienky na identifikáciu a lokalizáciu použiteľných zdrojov pitnej vody. Riešime problematiku pitnej vody a podporujeme inovatívne a kreatívne nápady.   

 

V krajinách Východného partnerstva sa zaoberáme aj problematikou radikalizácie mladých ľudí, ktorá môže viesť k násilnému extrémizmu. Zraniteľnou skupinou sú mladí ľudia vo veku 14-25 rokov. Projektové aktivity sú zamerané na zvýšenie povedomia o fungovaní radikalizácie a budovanie odolnosti mladých ľudí voči akýmkoľvek formám extrémizmu. Posilňujeme spoluprácu a dialóg vládneho a mimovládneho sektora. Pomáhame budovať občiansku spoločnosť. V Bielorusku poskytneme expertízu v oblasti digitalizácie administratívnych procesov kontroly a auditu vo verejnej správe. Vytvorí sa školiaci model v súlade s medzinárodnými štandardami EUROSAI a INTOSAI. Zaškolia sa 15 pracovníci, ktorí budú oprávnení poskytovať získané vedomosti ďalším pracovníkom úradu. Podporujeme dlhodobejšie využitie získaných vedomostí a zručností z aktivít projektov. Na Ukrajine podporíme zavádzanie protikorupčných opatrení v štátnych podnikoch a samosprávach a posilníme procesy lepšej informovanosti občianskej spoločnosti. Cieľom je zlepšiť spôsob komunikácie s verejnosťou a posilniť inštitucionálnu dôveru samospráv. Etablujeme princípy dobrej správy veci verejných. 

V Gruzínsku spolupracujeme na implementácii smernice o čistení mestských odpadových vôd. Cieľom je vyvinúť a aplikovať metodiku pri určení zraniteľných oblastí a aglomerácie v povodiach a zorganizovať dva odborné semináre v oblasti sanácie vôd. Ďalšou oblasťou podpory je zvýšenie objemu kvalitnejšej pitnej vody a zefektívnenie využitia vody v poľnohospodárstve použitím vysoko-absorpčných polymérov rady Aquaholder. Tieto látky sú schopné pohltiť veľké množstvo vody a v období sucha ich postupne uvoľňovať do koreňového systému rastlín.  Je preukázateľné, že ich použitím sa môže dosiahnuť až 50 % úspora vody. Podporujeme nové riešenia v poľnohospodárstve a v oblasti vodného manažmentu.