OZNAM k projektovým aktivitám - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

OZNAM k projektovým aktivitám

Vzhľadom k šíreniu koronavírusu sme vydali usmernenia k projektovým aktivitám

Vážení prijímatelia dotácie programu SlovakAid

v súvislosti s celoplošným zákazom organizovania podujatí, ale aj ďalšími súčasnými obmedzeniami, ktoré sa vzťahujú k šíreniu koronavírusu si Vás dovoľujem informovať o usmerneniach týkajúcich sa zrušenia a/alebo zmeny termínov realizácie podujatí, prípadne iných projektových aktivít a pracovných ciest projektu bezprostredne spôsobených touto situáciou.

1. Podujatia určené pre verejnosť nie je možné organizovať bez prítomnosti publika.

2. Každú zmenu súvisiacu s realizáciou projektu je potrebné bez odkladu písomne (mailom) oznámiť SAMRS. Keďže zákaz podujatí možno klasifikovať ako prekážku z dôvodu vyššej moci, neuplatňuje sa 30 dňová lehota na oznámenie zmeny. V závislosti od situácie postupujú prijímatelia nasledovne:

  1. V prípade zrušenia projektu je potrebné postupovať podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej ako Zmluva).

  2. V prípade zrušenia projektovej aktivity a/alebo zrušenia pracovných ciest projektu  bez náhradného termínu je potrebné zaslať písomné oznámenie.  Výdavky, ktoré vznikli na takúto projektovú aktivitu/pracovnú cestu projektu  do 11.03.2020 (vrátane) budú považované za oprávnené. Výdavky, ktoré vznikli po 11.03.2020 na podujatie/projektovú aktivít/pracovnú cestu projektu, ktoré sa nebudú vôbec realizovať poskytnem ďalšie usmernenie.

  3. V prípade zmeny termínu realizácie projektovej aktivity  a/alebo pracovnej cesty projektu  je potrebné bezodkladne (mailom) informovať projektového a finančného manažéra  SAMRS. Samotnú písomnú žiadosť o zmenu použitia dotácie posielajte až keď bude jasné, aj vzhľadom na vývoj situácie, kedy bude možné danú projektovú aktivitu a/alebo pracovnú cestu projektu určite zorganizovať.

  4. Rada by som zdôraznila, že SAMRS jednoznačne preferuje, aby sa všetky projektové aktivity a/alebo pracovné cesty realizovali v iných, náhradných termínoch a neboli rušené úplne.

Pevne verím, že celú situáciu spoločne bez problémov zvládneme a spôsobené obmedzenia neprinesú žiadne významné škody.

Lucia Kišš, MSc.
riaditeľka  SAMRS