Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska za rok 2018 - SlovakAid

Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska za rok 2018

Dávame do pozorosti údaje o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska za rok 2018Slovenská republika ako člen Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) realizuje rozvojovú spoluprácu v súlade s princípmi a pravidlami Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC). Jedným z nich je transparentnosť, ktorá SR zaväzuje ku komplexnému a prehľadnému štatistickému vykazovaniu rozvojovej spolupráce. Údaje vychádzajú zo štatistických dát každoročne zasielaných OECD. Slovenská rozvojová spolupráca zahŕňa všetky aktivity financované z verejných a súkromných zdrojov, ktoré prispievajú k úsiliu znížiť mieru chudoby a hľadaniu udržateľného modelu rozvoja. Je plnohodnotnou súčasťou zahraničnej politiky a napomáha plneniu jej cieľov.