OECD/DAC Peer Review systému rozvojovej spolupráce SR - SlovakAid

OECD/DAC Peer Review systému rozvojovej spolupráce SR

Delegácia SR, ktorú viedla generálna riaditeľka sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Karla Wursterová, pozostávala zo zástupcov rezortu zahraničia, financií, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a zástupkyne Platformy mimovládnych rozvojových organizácií. Hodnotitelia zo sekretariátu OECD, ako aj z Fínska a Islandu v nadväznosti na ich hodnotiacu misiu v SR v marci tohto roka skonštatovali, že značka SlovakAid napriek obmedzeným administratívnym a rozpočtovým možnostiam má potrebnú vizibilitu, dobrú reputáciu a vysoký stupeň profesionality. SR svojimi intenzívnymi aktivitami na medzinárodnej politickej scéne dosiahla významnú kredibilitu, čo by bolo vhodné ďalej rozvíjať formou konkrétnych a cielených rozvojových intervencií.

Z viacerých konkrétnych odporúčaní rezonovala najmä výzva na plnenie záväzku vyčleniť 0,33% HND na Oficiálnu rozvojovú pomoc do roku 2030, posilnenie personálnych kapacít rozvojovej spolupráce SR, postupné odviazanie rozvojovej pomoci, rozšírenie aktérov rozvojovej spolupráce (najmä súkromnú sféru), ako aj na hľadanie inovatívnych foriem spolupráce. Závery OECD predstavujú východisko pri tvorbe novej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023, ktorú MZVaEZ SR pripravuje v úzkej spolupráci so zainteresovanými orgánmi štátnej správy, mimovládnymi rozvojovými organizáciami, predstaviteľmi akademického a podnikateľského sektora a ďalšími relevantnými partnermi v oblasti rozvojovej spolupráce.

Oficiálne zverejnenie finálnej hodnotiacej správy OECD sa očakáva začiatkom budúceho roka (elektronická verzia správy bude prístupná od novembra tohto roka).