Odborná stáž v SAMRS - SlovakAid

Odborná stáž v SAMRS

PONUKA ABSOLVOVANIA ODBORNEJ STÁŽE

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) poskytuje možnosť absolvovania študentských stáží v mesiacoch jún – október 2015. Stáž je primárne určená študentom medzinárodných vzťahov,  žurnalistiky a masmediálnej komunikácie s prihliadnutím na individuálnu motiváciu žiadateľa, odborné a osobnostné charakteristiky. O prijatí a umiestnení študenta rozhodujú aktuálne kapacitné možnosti agentúry. Cieľom stáže je možnosť oboznámiť sa s činnosťou agentúry a problematikou medzinárodnej rozvojovej spolupráce so zameraním na verejnú informovanosť a externú komunikáciu agentúry.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania pre absolvovanie stáže:

• študent v  odbore medzinárodné vzťahy, ekonómia, manažment, žurnalistika, masmediálna komunikácia, grafický dizajn, marketingová komunikácia, audiovizuálna tvorba (FTF VŠMU) a pod. odbory
• aktívna znalosť anglického jazyka
• dobrá znalosť MS Office (Word, Excel, Power Point)
• splnené administratívne záležitosti: štruktúrovaný životopis
• potvrdenie o štúdiu, úspešné absolvovanie osobného pohovoru

Požadované doklady je potrebné zaslať elektronicky na eva.klanduchova@slovakaid.sk, v prípade zaslania neúplných informácií si agentúra vyhradzuje právo takéto žiadosti neakceptovať a tieto nebudú ďalej spracovávané.

Všeobecné informácie o stáži:

• odporučená dĺžka stáže je 4-12 týždňov (jún – október 2015)
• stáž sa realizuje v priestoroch SAMRS, Grösslingová 35, Bratislava
• odporučený týždenný pracovný čas je 10-20 hodín
• študentovi je pri nástupe na stáž pridelený garant, ktorý je zodpovedný za odbornú náplň, plán stáže a zároveň zaškolenie študenta
• SAMRS neposkytuje za vykonanú stáž finančnú ani inú odmenu, všetky náklady spojené s absolvovaním stáže si hradí študent sám

Náplň práce:

• administratívna činnosť, vypracovávanie podkladov, informácií, štatistík
• návrhy a grafické spracovanie publikácií, propagačných materiálov a pod.
• príprava tlačových správ, článkov, komunikácia s médiami
• preklady z a do anglického jazyka
• a iné činnosti podľa pokynov garanta stáže

Kontakt:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Mgr. Eva Klanduchová / eva.klanduchova@slovakaid.sk
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava