Konferencia Quo vadis SlovakAid - SlovakAid

Konferencia Quo vadis SlovakAid

Dňa 24. 4. 2019 sa na pôde MZVEZ SR uskutočnila konferencia „Quo Vadis SlovakAid – Rozvojová spolupráca SR a odporúčania OECD“.  Jej hlavným cieľom bolo predstavenie Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023, ako aj Správy a odporúčaní z hodnotenia rozvojovej spolupráce SR: OECD/DAC Peer Review. Podujatie otvoril príhovorom štátny tajomník Lukáš Parízek, ktorý vyzdvihol zmysluplnosť rozvojovej spolupráce, prostredníctvom ktorej SR preukazuje svoj diel zodpovednosti a solidarity. Poukázal na príklady mobilizácie súkromného sektora ako kľúča k prekonaniu medzery v financovaní rozvojových potrieb. Konferencie sa zúčastnil aj riaditeľ Direktoriátu OECD pre rozvojovú spoluprácu Jorge Moreira da Silva, ktorý vyzdvihol SR ako dobrý príklad transformácie odporúčaní OECD do konkrétnych  výsledkov, nakoľko tie sú reflektované v novej strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR.

Súčasťou konferencie bola aj panelová diskusia , ktorá sa venovala aktuálnym otázkam a výzvam stojacim pred rozvojovou spoluprácou SR, vrátane potreby navyšovania rozpočtu, rozdrobenosti priorít, zvyšovania efektivity, či posilňovania vizibility značky SlovakAid. Diskutujúci ocenili významný pokrok, ktorý sa za ostatné obdobie podarilo dosiahnuť osobitne v oblasti úzkej spolupráce a zaangažovanosti jednotlivých sektorov (štátny, mimovládny, súkromný) na spoločnom dosahovaní výsledkov. 

Na okraj konferencie štátny tajomník L. Parízek prijal riaditeľa J. Moreiru da Silvu a ocenil spoluprácu a podporu OECD pri zefektívňovaní systému rozvojovej spolupráce SR. Partner pri tejto príležitosti upozornil, že rok 2019 je kľúčovým z pohľadu rozvojovej spolupráce a napĺňania SDGs, nakoľko po prvýkrát bol zaznamenaný pokles financovania udržateľného rozvoja zo strany svetových donorov o 2,7 percentuálneho bodu, ako aj pokles priamych zahraničných investícií, a to dokonca o 30 percentuálnych bodov. Zároveň predstavil nové odporúčanie OECD k humanitárno-rozvojovo-bezpečnostnému nexusu, ktorého implementácia bude jednou z priorít organizácie v najbližšom období.

Riaditeľ J. Moreira da Silva rovnako absolvoval pracovné raňajky s R ORPO A. Plassat Muríňovou, VSM OECD Paríž vv. Ingrid Brockovou a R SAMRS Luciou Kišš, ako aj stretnutie s generálnou riaditeľkou EXIMBANKY Monikou Kohútovou. Témou tohto stretnutia boli pravidlá implementácie súkromných nástrojov v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci a mobilizácia súkromného kapitálu pre rozvojovú spoluprácu prostredníctvom verejných finančných zdrojov (tzv. blended finance).