Konaj lokálne, mysli globálne - SlovakAid

Konaj lokálne, mysli globálne

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu podporila v roku 2018 10 projektov v sume vyše 300 tisíc eur, ktorých cieľom je posilniť trvalo udržateľný rozvoj a ciele Agendy 2030 prostredníctvom aktivít globálneho a rozvojového vzdelávania (GRV) na Slovensku. Cieľom je zvyšovanie povedomia o globálnych témach a systematické zavádzanie týchto tém do formálneho a neformálneho procesu vzdelávania v našej krajine.

 

Podporujeme tieto oblasti:

Projekty v oblasti globálneho rozvojového vzdelávania boli spolufinancované v spolupráci s GENE – Global Education Network Europe v celkovej sume 50 000 eur. Ide o európsky mechanizmus spolufinancovania, ktorého cieľom je podporiť budovanie kapacít na rozvoj národných štruktúr koordinácie, poskytnúť skúsenosti z iných krajín a posilniť tému globálneho rozvojového vzdelávania. 

Aktivity projektov oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid sú realizované projektovými partnermi, ktorými sú slovenské organizácie. „Je dôležité podporiť a budovať kapacity aj v rámci týchto organizácií v otázkach globálneho vzdelávania, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,dodáva riaditeľka SAMRS Lucia Kišš. Cieľom podpory je zvýšiť odbornosť a informovanosť 27 mimovládnych organizácií, podporiť ich vyslanie na školenia a vzdelávacie podujatia v zahraničí. Podporiť realizáciu simulácie humanitárnej pomoci na Slovensku za účasti 15 osôb z mimovládneho sektora a 100 osôb reprezentujúcich verejnosť. Spolupracovať v oblasti výmeny skúseností a poskytovaní expertízy a odporúčaní pri tvorbe strategických dokumentov SR a EÚ v rámci existujúcich pracovných skupín. Spoločné posilnenie a zvýšenie informovanosti odbornej a širšej verejnosti o témach rozvojovej pomoci a globálneho vzdelávania.  

SlovakAid finančne podporuje slovenských žiadateľov grantových schém Európskej komisie v oblasti rozvojovej spolupráce. Cieľom je posilniť a prepojiť slovenskú rozvojovú spoluprácu s rozvojovou politikou Európskej únie. V tomto roku spolufinancujeme 4 projekty.

V rámci rozvojových projektov SlovakAid spolu s EÚ podporíme:

  1. Zvýšenie povedomia mládeže o témach udržateľného bývania a dobudovanie existujúcej knižnice Libraria. Pre študentov, odbornú a aj širšiu verejnosť sa vytvorí lepší prístup k tlačeným materiálom  a vybuduje sa webový portál digitálnej knižnice. Posilní sa verejná informovanosť cez sociálne médiá.
  2. Posilnenie národných a európskych partnerstiev pri tvorbe koherentných politík rozvojovej spolupráce zameraných na napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja.
  3. Efektívnejšia spoluúčasť slovenských učiteľov a učiteliek pri začleňovaní GRV do vzdelávacích procesov. Podpora budovania odbornej expertízy prostredníctvom vzdelávacích školení a poskytnutie 4 metodicko – didaktických príručiek pre matematiku, slovenský jazyk a literatúru, etickú výchovu, geografiu, ktoré reflektujú témy udržateľného rozvoja (ako klimatická zmena, rodová rovnosť a migrácia).
  4. Odovzdávanie slovenských skúseností s adaptáciou malých a stredných podnikov v rámci spoločného európskeho trhu. 5 dňový študijný pobyt gruzínskych mimovládnych organizácií a malých podnikateľov má za cieľ poskytnúť konzultácie so zástupcami slovenských MSP, výmenu skúseností a posilniť obchodné kontakty medzi oboma krajinami.