Grantová výzva 2016 / Rozvojové vzdelávanie - SlovakAid

Grantová výzva 2016 / Rozvojové vzdelávanie

(c) Jakub Šimek

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2016 a so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu (ďalej len “žiadosť”) na projekty rozvojovej spolupráce SR v roku 2016.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je začleňovanie princípov a tém globálneho a rozvojového vzdelávania do vzdelávacích programov na vysokých školách.

Výzva SAMRS/2016/RV/1

Žiadosť o dotáciu:

Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:

Projektový dokument
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Matica logického rámca
Program školení
Technické špecifikácie

Ostatné dokumenty:

Finančná príručka
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Správa nezávislého audítora
Zadávacie podmienky pre výber personálu – vzor
Protokol o darovaní
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Zákon 392/2015 o rozvojovej spolupráci
OECD CRS kódy

Formulár krízový pracovný výkaz
Formulár žiadosť o platbu
Formulár priebežná správa
Formulár záverečná správa
Formulár vyúčtovanie nákladov

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane všetkých príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 1.7.2016. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 1.7.2016 do 14.00 hod.. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.