Globálne a rozvojové vzdelávanie – strategický cieľ Agendy 2030 - SlovakAid

Globálne a rozvojové vzdelávanie – strategický cieľ Agendy 2030

Dňa 14. júna 2018 sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnilo stretnutie národných a zahraničných expertov na tému zavádzania globálneho vzdelávania do formálneho a neformálneho vzdelávania na Slovensku. Predmetom tohto stretnutia bola odborná diskusia o význame a nutnosti globálneho vzdelávania a výmena skúseností krajín, v ktorých globálne vzdelávanie je spoločensky zakotvené a etablované dlhšie.

Globálne vzdelávanie je jedným z princípov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030. Je to vzdelávanie, ktoré otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnejšej realite sveta a prebúdza potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudským právam pre všetkých. Jedná sa o uvedomenie si prepojenosti rozvinutých a rozvojových krajín a ich vzájomné ovplyvňovanie.

Na Slovensku je globálne vzdelávanie zakotvené  predovšetkým oficiálnym dokumentom –  Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 až 2016. Je súčasťou oficiálnej rozvojovej spolupráce a je zaradené medzi základné formy poskytovania rozvojovej pomoci. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) doposiaľ implementovala 13 projektov v hodnote 398,5 tisíc eur a 10 projektov v hodnote 458,6 tisíc eur je stále v realizácií. Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti prispieva k začleneniu globálneho vzdelávania do formálneho vzdelávania a zvyšuje povedomie o rozvojových témach. „Globálne vzdelávanie zvyšuje nielen povedomie o globálnych témach, ale súčasne aj rozvíja kritické myslenie vytvára dialóg a prehlbuje témy, ktoré sa týkajú celého sveta,“ dodala riaditeľka agentúry SAMRS Lucia Rozkopálová.

Globálne vzdelávanie preniká aj do našej spoločnosti.  V rámci spomínaného Programu sa systematicky podporuje integrácia rozvojovej problematiky do učebných plánov a osnov na jednotlivých stupňoch slovenských škôl. Doposiaľ sa podarilo spustiť výučbu pilotného akreditovaného kurzu rozvojového vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a čiastočne aj na Filozofickej fakulte UK. Začleniť témy a princípy globálneho rozvojového vzdelávania do vzdelávacích programov katedier žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave a na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Implementovať globálne vzdelávania do študijných predmetov vyučovaných na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci s University of Oulu z Fínska. Je dôležité spomenúť, že kľúčovými subjektmi pri implementácii globálneho vzdelávania sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a členovia Platformy mimovládnych rozvojových organizácií.

Napriek uvedeným úspešným príkladom je i naďalej nevyhnuté posilniť implementáciu zavádzania globálneho vzdelávania do formálneho vzdelávania prostredníctvom všetkých silných aktérov, kľúčových a medzinárodných partnerov a expertov v oblasti vzdelávania na Slovensku. Je dôležité transformovať sektor vzdelávania z pohľadu globalizácie a  medzinárodnej spolupráce. „Našim cieľom je aj naďalej podporovať kontinuálne začleňovanie princípov a tém globálneho vzdelávania do študijných programov na slovenských školách a motivovať spoločnosť a jednotlivcov k prijatiu globálnej zodpovednosti ,“ povedala riaditeľka odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZVaEZ SR Anna Muríňová.

Téma globálneho vzdelávania je komplexnejšia agenda, ktorá sa systematicky dostáva do povedomia spoločnosti a odbornej verejnosti na Slovensku. Preto je nevyhnutné pokračovať v analýze globálneho vzdelávania a identifikovaní a posilňovaní hlavných aktérov, tém, princípov a cieľov globálneho vzdelávania na Slovensku. Pretože globálne vzdelávanie vzdeláva spoločnosť, vedie ľudí k zodpovednosti a princípom solidarity a pomáha nachádzať riešenia problémov súčasného globálneho sveta.