Finančná príručka – platná pre projekty zazmluvnené v roku 2013 - SlovakAid

Finančná príručka – platná pre projekty zazmluvnené v roku 2013

V prílohe zverejňujeme aktualizovanú finančnú príručku platnú pre projekty zazmluvnené v roku 2013. Zmenená/doplnená je výlučne príloha č. 3 Vyúčtovanie nákladov o riadok „Kapitálové výdavky z vyúčtovanej sumy:/ z toho ODA:“.

Financna prirucka platna pre projekty zazmluvnene v roku 2013
Vyuctovanie nakladov (priloha c. 3)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Vzhľadom na nutnosť deliť výdavky na bežné a kapitálové, je kontaktor povinný uviesť v prílohe č. 3 – Vyúčtovanie nákladov –  sumu kapitálových výdavkov z vyúčtovanej sumy a uviesť tiež sumu kapitálových výdavkov hradených z ODA (z dotácie). Na základe uvedenej informácie, SAMRS rozdelí poskytnutú časť dotácie na bežné a kapitálové výdavky. Uvedené sumy, musia vychádzať z účtovníctva kontraktora.

Zdroj: www.financie.gov.sk

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 1 (FS č. 9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS č. 5/2010), Dodatku č. 8 (FS č. 12/2010) a Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012)

Kapitálové výdavky

Zahrňujú sa sem výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov.

Táto hlavná kategória zahŕňa výdavky na obstaranie hmotného majetku, t.j.

– pozemkov, budov a stavieb, umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov, ktoré sú hmotným majetkom bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými investíciami. Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti, likvidovaného v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu, sa zahŕňa do nákladov na stavbu a hradí sa z kapitálových výdavkov,

– samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok, napr. interiérové vybavenie, kancelárske stroje, prístroje, zariadenia, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky. Súbor hnuteľných vecí, ktorý je definovaný v § 22 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov účtovná jednotka môže, ale nemusí vytvárať zo samostatných hnuteľných vecí, pričom každá z nich spĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 2 písm. a) cit. zákona. Len tie hnuteľné veci, resp. súbory hnuteľných vecí, ktoré spĺňajú všetky tri vyššie uvedené kritériá, možno zaradiť do hmotného majetku,

– pestovateľských celkov trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, základných stád, ťažných zvierat, koní a iný majetok, napr. otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk a skládok odpadov, technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy, odstránenie následkov vodnej erózie, zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti atď.). Od technickej rekultivácie je potrebné odlíšiť biologickú rekultiváciu (hnojenie pôdy, vysiatie trávy, vysadenie kvetín a okrasných kríkov), ktorá je vždy súčasťou prevádzkových nákladov.

 

Príslušenstvom hmotného majetku sú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo sa k hlavnej veci priradí dodatočne. Pokiaľ príslušné predmety netvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok, ide o samostatné hnuteľné veci.

Samostatnou hnuteľnou vecou je aj výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na poskytovanie služieb, účelový predmet a iné zariadenie, ktoré s budovou alebo stavbou netvorí jeden funkčný celok, aj keď je s ňou pevne spojené.
 

Ďalej sa tu rozpočtujú výdavky na obstaranie nehmotného majetku.

Nehmotným majetkom je dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.

Hmotný majetok je možné rozložiť na jednotlivé oddeliteľné súčasti hmotného majetku, ak vstupná cena každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti je vyššia ako 1 700 eur (§ 22 ods. 15 zákona o dani z príjmov).

Za stavby sa považujú všetky stavby bez zreteľa na ich

a) stavebno-technické vyhotovenie, napr. budovy, veže, stožiare, silá, zásobníky, nádrže, studne, komunikácie, tunely, mosty a lávky, nástupištia a rampy, žeriavové dráhy, podzemné i nadzemné vedenia, tribúny, múry, oplotenia, pomníky,

b) účel, napr. stavby na bývanie, stavby občianskeho vybavenia, stavby pre výrobu a skladovanie, pre dopravu, rozvod energií, pre vodné hospodárstvo, stavby a zariadenia pre civilnú obranu, na rekreáciu, na školstvo a na športové účely,

c) čas trvania – trvalé, dočasné.
 

Výstavbou sa rozumie obstarávanie novej stavby alebo zmena dokončenej stavby nadstavbou, prístavbou, stavebnými úpravami (výstavbou, prestavbou), rekonštrukcia a modernizácia dokončenej stavby, t.j. technické zhodnotenie – pozri 717 a 718. Patria sem aj preddavky na nehmotný alebo hmotný majetok, ktoré sa hradia z kapitálových výdavkov.

Výdavkami súvisiacimi s obstaraním hmotného majetku sú výdavky na prípravu a zabezpečenie výstavby (aj pozemky na výstavbu výlučne vojenského charakteru), pričom prípravou a zabezpečením sa rozumie zabezpečenie všetkých hmotných investícií, nielen budov a stavieb.

Technickým zhodnotením sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a nehmotnom majetku sumu 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok).

Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku v súlade s § 29 zákona o dani z príjmov sa považujú aj výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 eur, ak sa organizácia rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie, resp. aj technické zhodnotenie v sume 1 700 eur a menej zvyšuje vstupnú cenu hmotného a nehmotného majetku. To znamená, že aj takéto technické zhodnotenie sa financuje z kapitálových výdavkov.

Technickým zhodnotením je aj technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur vykonané a odpisované nájomcom.

Ďalej z kapitálových výdavkov sa hradí aj technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 eur .

Rekonštrukciou sa rozumie taký zásah do majetku, ktorý má za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami.

Modernizáciou sa rozumie najmä rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti majetku o také prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

Patria sem aj kapitálové transfery umožňujúce ich príjemcom nadobudnúť hmotný a nehmotný majetok alebo kompenzovať jeho poškodenie alebo zničenie, výdavky na tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv, byty a ubytovacie zariadenia pre domácnosti príslušníkov ozbrojených síl, výstavby nemocníc, ciest, mostov, ktoré môže využívať i civilné obyvateľstvo, resp. diela realizované silami obrany pre nevojenské účely.

Z kapitálových výdavkov sa uhrádza aj nákup drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, ktorého obstarávacia cena sa rovná alebo je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom (zákonom o dani z príjmov) pre hmotný a nehmotný majetok, ak sú prevádzkovo technické funkcie alebo doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a organizácia sa rozhodla účtovať o ňom ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku v súlade s platnými postupmi účtovania.

Do kapitálových výdavkov nepatria výdavky na obstaranie drobného hmotného a drobného nehmotného majetku, pri ktorom sa náklady na jeho obstaranie hradia z bežných výdavkov.

Ďalej sem nepatria výdavky na zmluvné pokuty a úroky z omeškania, prípadne iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s investičnou výstavbou, ako aj výdavky na prípravu pracovníkov školenia pre budované zariadenia a prevádzky, výdavky na vybavovanie obstarávanej investície zásobami, výdavky na biologickú rekultiváciu a výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby vzniknuté po uvedení obstarávanej investície do užívania, ako aj výdavky na opravy a udržiavanie hmotného majetku – hradia sa z bežných výdavkov.

Vysvetlenie pojmov k výpočtovej technike

Pri obstarávaní výpočtovej techniky sa pre potreby ekonomickej klasifikácie pod pojmom počítač rozumie monitor, hardvér, klávesnica a myš (ďalej len „počítač“).

Pod pojmom príslušenstvo k počítaču v zmysle § 121 Občianskeho zákonníka sa rozumejú veci, ktoré patria vlastníkovi veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale využívali. Príslušenstvom k počítaču je všetko, čo sa priradí k hlavnej veci – počítaču súčasne alebo dodatočne, tvorí s hlavnou vecou jeden celok a je súčasťou jeho ocenenia (napr. tlačiareň, podávač k tlačiarni, modem, skener k počítaču). Pokiaľ príslušné predmety netvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok, ide o samostatné hnuteľné veci a kritérium pre zatriedenie výdavkov je obstarávacia cena.

Ak sa na základe rozhodnutia účtovnej jednotky uhrádza z kapitálových výdavkov aj drobný hmotný majetok (napr. počítač), ktorého obstarávacia cena je nižšia alebo sa rovná 1 700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, potom aj príslušenstvo k takémuto majetku sa obstaráva z kapitálových výdavkov.

Ak je operačný systém (OS) počítača zakúpený spoločne s počítačom, t. j. je súčasťou dodávky počítača – je aj súčasťou jeho ocenenia, pre potreby zatriedenia výdavkov je rozhodujúce, či spoločná cena (spolu cena počítača a cena operačného systému počítača) spĺňa kritériá podľa osobitného predpisu (zákona o dani z príjmov) pre obstaranie dlhodobého hmotného majetku