Evaluácia vybraných projektov v Moldavsku - SlovakAid

Evaluácia vybraných projektov v Moldavsku

V novembri a decembri 2013 bola realizovaná evaluácia  štyroch projektov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky. Hodnotenie sa zameralo na výsledky a dopady a vychádzalo zo štúdia dokumentov a osobných rozhovorov s riadiacimi štruktúrami a kontraktormi na Slovensku, ako aj predstaviteľmi vlády, partnermi a ďalšími účastníkmi projektov v Moldavsku. Moldavsko sa v roku 2014 stalo programovou krajinou slovenskej rozvojovej pomoci. V roku 2013 bolo otvorené v Kišiňove slovenské veľvyslanectvo a očakáva sa aj pôsobenie historicky prvého slovenského rozvojového diplomata.

Hodnotené projekty vybrané zadávateľom hodnotenia boli:

Tím dvoch evaluátorov a technického experta hodnotil projekty podľa kritérií Výboru pre rozvojovú pomoc pre OECD (OECD DAC): relevantnosť, účinnosť, hospodárnosť, dopad a udržateľnosť. Na programovej úrovni hodnotil konzistenciu projektov a výziev so stratégiami a spoločné črty projektov. Zároveň v rámci hodnotenia zmapoval priority rozvojovej pomoci z pohľadu moldavských strategických dokumentov a aktérov, ktoré nie sú plne pokryté inými donormi a porovnal ich s budúcimi možnosťami a kapacitami Slovenskej rozvojovej pomoci.