Erik Solheim, predseda výboru DAC-OECD na Slovensku - SlovakAid

Erik Solheim, predseda výboru DAC-OECD na Slovensku

V stredu 19. februára 2014 navštívil Bratislavu Erik Solheim, predseda Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (OECD – DAC). Počas okrúhleho stola na MZVaEZ SR, E. Solheim prezentoval výročnú správu OECD „Development Co-operation Report 2013 – Ending Poverty“, ktorá je analýzou súčasného stavu medzinárodnej rozvojovej spolupráce a súborom odporúčaní pre zlepšenie efektívnosti poskytovanej pomoci. E. Solheim počas stretnutia diskutoval s predstaviteľmi rezortov, mimovládneho sektora a s ďalšími aktérmi SlovakAid o súčasnom stave, trendoch v medzinárodnej rozvojovej agende a rozvojovom rámci po roku 2015, potrebe kohézie rozvojovej politiky a ochrany životného prostredia a využívania trhových inštrumentov ODA. Rezort diplomacie počas tohto významného stretnutia odprezentoval novú Strednodobej stratégie ODA SR na roky 2014-2018. Slovensko sa stalo plnoprávnym členom Výboru OECD pre rozvojovú pomoc v septembri minulého roka. Výbor DAC združuje najvýznamnejšie donorské krajiny sveta, ktorých cieľom je koordinovať a zvyšovať efektívnosť svojich rozvojových politík, znižovať chudobu a zlepšovať životné podmienky v rozvojových krajinách.