Dobrovoľníctvo - nástroj trvalo udržateľného rozvoja - SlovakAid

Dobrovoľníctvo – nástroj trvalo udržateľného rozvoja

V reprezentatívnych priestoroch bratislavskej Reduty sa 30. 5. 2018 uskutočnil Desiaty ročník podujatia "Dobrovoľník roka" pod záštitiou ministra zahraničných veci a európskych záležitostí SR M. Lajčáka. Súčasťou podujatia bola aj konferencia s názvom Dobrovoľníctvo ako podpora udržateľného rozvoja, ktorej cieľom bolo rozvinúť dialóg medzi partnermi v štátnej správe a samospráve a občanmi, podnikateľmi a mimovládnymi organizáciami na tému spojenú s implementáciou Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú pomoc (SAMRS) v rámci Programu vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín od 2012 vyslala vyše 189 dobrovoľníkov a expertov do 25 krajín sveta. Dobrovoľníctvo je neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja a vyslaní dobrovoľníci a experti sa podieľajú na aktivitách, ktoré umožňujú miestnej komunite a obyvateľstvu viesť dôstojnejší a lepší život. Vyslaní dobrovoľníci sú neoceniteľnou súčasťou vzdelávacích aktivít detí a mládeže, zabezpečujú zdravotnú a materiálnu pomoc pre najchudobnejšie vrstvy miestnej komunity, starajú sa o HIV pozitívne deti a siroty, poskytujú edukačné kurzy a kurzy, ktoré zvýšia ich šance na trhu práce. Na druhej strane, exterti odovzdávajú svoje dlhoročné odborné skúsenosti a zastrešujú kvalifikované aktivity s vyššou mierou pridanej hodnoty v danom odbore. Slovensko si je vedomé spoločenského významu a rozvojového dopadu dobrovoľníctva. Preto aj hodnoty a prínosy dobrovoľníctva sú neoddeliteľnou súčasťou zásad slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci.

Program vysielanie dobrovoľníkov a expertov.