Dnes je Deň Afriky - SlovakAid

Dnes je Deň Afriky

Jej budúcnosť je aj našou budúcnosťou

V Afrike žije viac ako 1,2 miliardy obyvateľov, čo predstavuje asi 16% celkovej populácie našej planéty. Populačná explózia je však enormná, predpokladá sa, že do roku 2050 bude na tomto kontinente žiť takmer 2,5 miliardy ľudí, čo znamená, že každý štvrtý človek na svete bude Afričan. Pretrvávajúce konflikty vo viacerých štátoch, negatívne dopady zmeny klímy, nedostatočná zdravotnícka a vzdelávacia infraštruktúra, predstavujú výzvu vyspelým štátom na adresnú a rozsiahlu pomoc priamo tam, kde tieto problémy existujú. Sú zároveň pôvodcom migračnej a utečeneckej krízy. Dnes je Deň Afriky. Jej budúcnosť je aj našou budúcnosťou.

Slovenské mimovládne organizácie pomáhajú v Afrike od polovice deväťdesiatych rokov a SlovakAid od svojho vzniku v roku 2003. Desiatky úspešných projektov sa doteraz zameriavali najmä na zdravotníctvo, školstvo, rozvoj vidieka a poľnohospodárstvo. Od roku 2017 je v rámci spoločnej iniciatívy krajín V4 v Keni realizovaný projekt za 1,9 milióna eur zo zdrojov EU Trust Fund for Africa (EUTF – Núdzový zverenecký fond EÚ). Jeho cieľom je trvale zlepšiť socioekonomickú situáciu 15 000 malých farmárov a vytvoriť nové pracovné miesta prostredníctvom BIO a FAIR TRADE produkcie kešu orechov a sezamu. Slovensko tiež aktívne participuje na spoločnom rozvojovom programovaní EÚ v Keni prostredníctvom projektu KLIMO-VC, zameraného na stimulovanie investícií do agropotravinárskeho sektora. Slovensko si vo svojej Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce na roky 2019-23 vytýčilo osem nových partnerských krajín z východnej subsaharskej Afriky (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda). Všetky sú podľa klasifikácie OSN považované za najmenej rozvinuté krajiny a Slovensko pri pomoci uplatní dobré skúsenosti získané práve z úspešnej rozvojovej spolupráce s Keňou. Príklady rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovenska v Afrike pod značkou SlovakAid prinášame v našej Výročnej správe za rok 2019.

S využitím nástrojov EÚ sa Slovensko aktívne podieľa na riešení príčin migrácie v miestach ich vzniku. V roku 2018 krajiny V4 poskytli spoločný príspevok do EUTF vo výške 35 miliónov eur (podiel SR predstavuje 8,75 miliónov eur) na podporu druhej fázy projektu Integrovaného riadenia hraníc a migrácie v Líbyi. Počas slovenského predsedníctva vo V4 v roku 2019 bol ohlásený spoločný príspevok krajín V4 a Nemecka (celkovo 30 miliónov eur) na projekt pomoci Maroku pri riadení migrácie. Jeho cieľom je prispieť k zníženiu migračných tokov v oblasti a bojovať proti príčinám neregulárnej migrácie.

V roku 2020 SAMRS vyhlásila viacero výziev na podporu globálneho a rozvojového vzdelávania, zmierňovania negatívnych vplyvov humanitárnej krízy v Južnom Sudáne, podporu podnikateľských aktivít a rozvojových intervencií v afrických krajinách.

Bezprecedentná situácia, spôsobená pandémiou koronavírusu primäla zamyslieť sa nad adresnou pomocou nielen, ale aj africkému kontinentu. Prostredníctvom mikrograntov bolo od apríla 2020 operatívne podporených 9 projektov v Keni a 2 v Etiópii. SAMRS vyhlásila už dve výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na zmiernenie negatívnych vplyvov, vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu, z ktorých už boli schválené prvé projekty. S ich realizáciou sa počíta už v roku 2020.

Tak ako koronavírus nepozná hranice, naučme sa nemyslieť na ne aj pri snahe pomáhať. Dnes je Deň Afriky. Jej budúcnosť je aj našou budúcnosťou.