SAMRS/2022/D/1 otvorená do 15. marca 2022 - SlovakAid

SAMRS/2022/D/1 otvorená do 15. marca 2022

INFO 👉 z dôvodu technických problémov v informačnom systéme Grant Management (GM IS), predlžuje SAMRS lehotu na registráciu nových žiadateľov o dotáciu v GM IS pre dobrovoľnícku výzvu č. SAMRS/2022/D/1 do 11. marca 2022

SAMRS v súlade s ustanoveniami zákona č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2022, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s Koncepciou vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín, s EU Gender Action Plan III, s Európskym konsenzom o rozvoji, s Európskou zelenou dohodou a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje:

výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vyslania dobrovoľníčky/dobrovoľníka alebo expertky-dobrovoľníčky/experta-dobrovoľníka do partnerskej krajiny na rok 2022.

Dátum uzatvorenia výzvy: 15.03.2022

PRÍLOHY

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 15.03.2022. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 15.03.2022 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.