Program humanitárnej pomoci: SSD 2018/1 - SlovakAid

Program humanitárnej pomoci: SSD 2018/1

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s Mechanizmom poskytovania humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia, s EU Gender Action Plan, s Agendou 2030  a s humanitárnymi potrebami Južného Sudánu, vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci v Južnom Sudáne na rok 2018.

Cieľom je záchrana životov ľudí a zmiernenie dopadov nedostatku potravín, pitnej vody a dostupnosti základnej zdravotnej starostlivosti v najviac postihnutých oblastiach Južného Sudánu.

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci Programu humanitárnej pomoci:

Výzva SSD 2018/1

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Matice logického rámca

Príloha č. 3 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 4 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 5 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 6 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 18.5.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 18.5.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.