SAMRS/2021/D/1 otvorená do 1. marca 2021 - SlovakAid

SAMRS/2021/D/1 otvorená do 1. marca 2021

SAMRS v súlade s ustanoveniami zákona č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2021, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s Koncepciou vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín, a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje:

výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín na rok 2021, č. SAMRS/2021/D/1. 

Dátum uzatvorenia výzvy: 01.03.2021

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 01.03.2021. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 01.03.2021 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.