SAMRS/2022/KE/1 otvorená do 11. apríla 2022 - SlovakAid

SAMRS/2022/KE/1 otvorená do 11. apríla 2022

OZNAM❗ Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy č. SAMRS/2022/KE/1 – Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike, vyhlásenej SAMRS dňa 14.2.2022, sa predlžuje zo dňa 4.4.2022 do 11.4.2022.

O predĺžení lehoty na registráciu nových žiadateľov o dotáciu v GM IS pre túto výzvu budeme informovať v najbližších dňoch.

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 11.04.2022. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 11.04.2022 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.