SAMRS/2021/SSA/1 otvorená do 15. marca 2021 - SlovakAid

SAMRS/2021/SSA/1 otvorená do 15. marca 2021

SAMRS v súlade so Zameraním dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2021, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s  EU Gender Action Plan III a Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj, vyhlasuje:

výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR: Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike (Etiópia, Južný Sudán, Keňa*, Rwanda, Tanzánia a Uganda) - SAMRS/2021/SSA/1 

Dátum uzatvorenia výzvy: 15.03.2021

*V rámci tejto výzvy nie je oprávnené realizovať samostatný projekt v Keni, ale musí ísť o cezhraničnú intervenciu (napr. prenos skúseností z Kene do susednej krajiny). Viď podmienka výzvy č. 16.

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 15.03.2021. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 15.03.2021 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.