Program humanitárnej pomoci: SAMRS/2017/SSD/1 - SlovakAid

Program humanitárnej pomoci: SAMRS/2017/SSD/1

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2017,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 a s ohľadom na humanitárne potreby Južného Sudánu vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci v Južnom Sudáne na rok 2017.

Ozbrojené konflikty, násilie, všeobecný hospodársky úpadok, vysoká chorobnosť a úmrtnosť a v neposlednom rade katastrofálne dopady klimatických zmien vyústili v posledných rokoch do vážnej humanitárnej krízy v Južnom Sudáne. Humanitárna pomoc je súčasťou medzinárodnej rozvojovej spolupráce SR a jej cieľom je zmiernenie negatívnych vplyvov humanitárnych kríz vo svete. 

Hlavným cieľom tejto výzvy je záchrana životov ľudí a zmiernenie dopadov nedostatku potravín a vody a dostupnosti základnej zdravotnej starostlivosti v najviac postihnutých oblastiach Južného Sudánu

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu humanitárnej pomoci:
SAMRS/2017/SSD/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument 
Rozpočet 
Program školení
Technické špecifikácie

Ostatné dokumenty:
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Finančná príručka
Usmernenie pre vyúčtovanie humanitárnych projektov
OECD CRS kódy
Zadávacie podmienky pre výber personálu – vzor
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7

811 04 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 12.5.2017. Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 12.5.2017 do 14:00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom.