Western Balkans - SlovakAid

Western Balkans

Spolupráca s regiónom západného Balkánu je pevnou súčasťou ODA SR už od roku 2003. Úspešná integrácia celého regiónu do EÚ je dlhodobým záujmom SR a je v súlade so Stratégiou Európskej komisie pre západný Balkán¹, ako aj príslušnými závermi Rady EÚ². Zameriava sa pritom na podporu transformačného procesu, realizáciu reforiem vrátane reformy verejných financií, intenzívnejšie zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce, ako aj podporu zmierenia a medzi-komunitného dialógu. V závislosti od výsledkov integračného a reformného procesu v regióne môže dôjsť k modifikácii (postupnému znižovaniu) rozvojových aktivít a prechodu ťažiska na ekonomickú a obchodnú spoluprácu.

¹A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans, 6. 2. 2018
²Závery Rady EÚ pre všeobecné záležitosti pre rozširovanie a stabilizačný a asociačný proces, 26. 6. 2018.

*V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova