SlovakAid Development Summit 2023 - SlovakAid

SlovakAid Development Summit 2023

V roku 2023 si naša krajina pripomína významné výročie – 20 rokov poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskou republikou.

Od získania samostatnosti v roku 1993 prešlo Slovensko výraznými zmenami, vrátane náročného procesu ekonomickej aj spoločenskej transformácie a budovania demokratických štátnych inštitúcií. Slovensko sa transformovalo z prijímateľa rozvojovej pomoci na jej poskytovateľa a stalo sa pevnou súčasťou svetovej donorskej komunity. Tento proces symbolicky zavŕšil vstup do Výboru Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD pre rozvojovú pomoc DAC v roku 2013. Zároveň sme pevnou účasťou donorskej pomoci Európskej únie.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu pod značkou SlovakAid, prostredníctvom svojich partnerov podporuje, v rámci záväzku Slovenskej republiky k medzinárodnej solidarite, projekty na cielenú pomoc ľuďom v najmenej rozvinutých a najohrozenejších regiónoch sveta. Takto Slováci pomáhajú v zahraničí už od roku 2003, kedy sa Slovensko z prijímateľskej krajiny stalo donorom a Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí Slovenskej republiky, postupne spolu s ďalšími rezortami, pod značkou SlovakAid začalo poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc.

Slovak Development Summit 2023 počas troch dní - stredy, 8. novembra, štvrtku, 9. novembra a piatku, 10. novembra, priblíži odbornej i laickej verejnosti čo všetko Slovensko na poli rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci za uplynulé obdobie dosiahlo, ale aj to, aké možnosti a výzvy máme pred sebou:

  • 8. novembra 2023 Platforma rozvojových organizácií Ambrela organizuje v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  Ambrela Development Forum,
  • 9. novembra 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR usporiada v priestoroch svojej kongresovej sály odbornú konferenciu s cieľom zhodnotiť 20 rokov fungovania SlovakAid a načrtnúť víziu pre jej fungovanie v dynamicky meniacom sa svete, a zároveň prediskutovať budúcnosť a výzvy rozvojovej pomoci v dynamicky sa meniacom svete; následne sa uskutoční slávnostný večer pri príležitosti 20 rokov SlovakAid, spojený s odovzdávaním ocenení ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
  • 10. november 2023 organizuje SAMRS v bratislavskom nákupnom centre pre širokú verejnosť SlovakAid Development Festival, kde v centrálnej interiérovej zóne budú mať návštevníci centra príležitosť vidieť výsledky projektov, podporených zo schémy SlovakAid, stretnúť sa a diskutovať s partnermi SlovakAid - realizátormi projektov z radov slovenských mimovládnych organizácií či inovatívnych subjektov.

„To, čo nám môže pomôcť a čo veľmi potrebujeme, je globalizácia súcitu. Globalizácia spolupráce. Sú predpokladom prekonania problémov, ktorým spoločne čelíme,“ povedala Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky. Tieto slová dodávajú nádej. Nádej, že solidarita a empatia dokážu spájať hranicami rozdelený svet. Slovensko sa pod značkou SlovakAid o to snaží už 20 rokov: naša pomoc nepozná hranice.

Nad podujatím SlovakDevelopment Summit 2023 prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová