SAMRS/2022/ZB/1 - SlovakAid

SAMRS/2022/ZB/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2022/ZB/1 -  podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 30. júna 2022, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 7. júna 2022.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/ZB/1/1Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWPCEE)Integrovaný systém manažmentu sucha a opatrenia na minimalizáciu účinkov klimatickej zmeny v KosoveKosovo*89,80/10090 390 €
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom je podpora udržateľného rozvoja vodného hospodárstva a ekonomického rozvoja Kosova cez intervencie a opatrenia na integrované riadenie sucha ako dôsledku zmeny klímy. Špecifickými cieľmi projektu sú zlepšenie systému riadenia vodných zdrojov zavedením opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov sucha, zvýšenie technických a personálnych kapacít na riadenie sucha a verejného povedomia o jeho dôsledkoch v oblasti vodných zdrojov vzdelávaním a realizáciou navrhnutých opatrení. V rámci projektu žiadateľ s partnerom vytvoria Návrh Akčného plánu pre pilotné povodie rieky Drin, ako integrovanej súčasti Vodného plánu povodia, podľa požiadavky Rámcovej smernice o vodách Európskej únie (RSV) spracujú súbor opatrení na znižovanie dopadov sucha vhodných pre Kosovo, vytvoria Platformu na riadenie sucha alebo spustia Národný konzultačný dialóg o riadení sucha pre miestne inštitúcie a expertov.
2.SAMRS/2022/ZB/1/2Národné lesnícke centrumPodpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku prostredníctvom využívania moderných nástrojov manažmentu poľovnej zveriSrbsko89,20/10088 175,50 €
POPIS PROJEKTU: Predložený návrh je zameraný na podporu udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku. Aktivity projektu žiadateľ prepája na oblasť zlepšenia manažmentu zveri, čím sa má prispieť k celkovému zlepšeniu obhospodarovania lesov v Srbsku. Žiadateľ plánuje v rámci projektu spracovať analýzu súčasného stavu manažmentu poľovnej zveri v Srbsku a vypracovať metodiku zisťovania výskytu zveri a možného poškodenia lesa. Týmto spôsobom a prostredníctvom spoločných študijných ciest na Slovensku a Srbsku i vzdelávacích aktivít žiadateľ plánuje zabezpečiť transfer poznatkov smerom k cieľovým skupinám. V rámci projektu sa pripraví aj návrh architektúry databázy pre monitoring zveri, ktorý bude môcť tvoriť základ pre tvorbu informačného systému poľovníctva v Srbsku.
3.SAMRS/2022/ZB/1/3Innovation LeagueClimathon Albania – Podpora zelených inovátorov a kapacít miest na implementovanie riešení na zlepšenie udržateľnostiAlbánsko88,60/10098 925 €
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predloženej žiadosti je zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľov Albánska zavedením inovácií na zlepšenie udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Projekt je zameraný na odovzdávanie praktických skúseností z úspešnej implementácie niekoľkých inovačných podujatí Climathon Bratislava. Do podujatia budú zapojené startupy, technologické firmy, študentské tímy a skúsení mentori, ktorých cieľom je za 48 hodín vytvoriť prototypy inovatívnych riešení, ktoré reagujú na výzvy, ktorým čelia mestá. Projekt má dva špecifické ciele, zvýšiť povedomie o zelených inováciách a vybudovať kapacity v mestách na zavádzanie zelených a inovatívnych riešení, ktoré prispejú k udržateľnosti Albánska. Žiadateľ rozširuje cieľovú skupinu aj na pracovníkov v štátnej správe, ktorí sa musia naučiť spolupracovať s angažovanými lokálnymi inovátormi.
4.SAMRS/2022/ZB/1/6Hekima, o. z.Začleňovanie žien zo znevýhodnených skupín do oblasti klimaticky inteligentného podnikania a inováciíSeverné Macedónsko85,80/10099 615 €
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predloženej žiadosti je zvýšiť zapojenie žien zo znevýhodnených skupín (mladé ženy, vysokoškolské študentky, nezamestnané ženy, ženy žijúce na vidieku, matky samoživiteľky, príslušníčky menšín, atď.) do obehového a klimaticky inteligentného poľnohospodárstva, podnikania a inovácií a prispieť tak k udržateľnému rozvoju infraštruktúry, udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov a ochrany životného prostredia. Žiadosť prepája tri oblasti - rodovú rovnosť, ekonomický rozvoj prostredníctvom inovatívneho podnikania a klimaticky inteligentných riešení. Žiadateľ plánuje prispieť k pozitívnym zmenám v týchto oblastiach prostredníctvom podporných programov, zvyšovaním verejného povedomia, zapojením súkromného sektora, budovaním partnerstiev s tvorcami/kyňami politík vo verejnom sektore a prenosom skúseností mimovládnych organizácií a expertiek zo Slovenska.
CELKOM: 4 PROJEKTY4 ŽIADATELIASpolu377 105,50 €

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/ZB/1/4Priatelia Zeme - SPZKompostovanie pre klímu v Čiernej HoreČierna Hora74,60/100N/A
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predloženej žiadosti je zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva Čiernej Hory a hlavného mesta Podgorica o pozitívnom vplyve kompostovania na zmenu klímy, na životné prostredie a ich zdravie. Žiadateľ plánuje informačnou kampaňou osloviť 200 000 obyvateľov Čiernej Hory z radov širokej i odbornej verejnosti, zástupcov samospráv a vlády Čiernej Hory. Informácie o predmetnej téme plánuje šíriť aj inými formami, ako napr. spracovaním príručky o nakladaní s biologickými odpadmi, vrátane kompostovania, realizáciou okrúhleho stola a záverečnej konferencie, odovzdaním skúseností zo Slovenska workshopmi pre školiteľov, študentov a verejnosť, či študijnej návštevy na Slovensku alebo vytvorením jednoduchého prístupu k informáciám prostredníctvom podstránky na webe ZW Čierna Hora. V rámci projektu plánuje žiadateľ vytvoriť aj krátky šot a film, ktoré budú prezentované na workshopoch. Podpora informovanosti praktickými ukážkami by mala byť zabezpečená zavedením pilotného komunitného kompostovania a domáceho kompostovania v 100 domácnostiach pomocou - infokampane „od dverí k dverám“, či súťaže o najlepší kompost a kompost párty.
2.SAMRS/2022/ZB/1/5Národné poľnohospodárske a potravinárske centrumPodpora odbornej pripravenosti a zapojenia žien do spracovania ekoprodukcie v Srbsku a Bosne a HercegovineSrbsko, Bosna a Hercegovina74,20/100N/A
POPIS PROJEKTU: Cieľom predloženej žiadosti je podpora ekologického poľnohospodárstva ako súčasť udržateľného hospodárenia a zapojenia žien farmárok do spracovania ekologických produktov. Žiadateľ si stanovil nasledovné špecifické ciele: podpora ekologického poľnohospodárstva na území západného Balkánu, konkrétne v Srbsku a Bosne a Hercegovine, podpora konkurencieschopnosti ekologických produktov, najmä od menších výrobcov a farmárov splnením hygienických štandardov EU, zlepšenie prístupu k novým trhom, zapojenie žien vo vidieckych oblastiach do ekologickej produkcie ovocia, zeleniny a liečivých rastlín a aktivít spojených s ekologickou agroturistikou. Hlavné aktivity predloženej žiadosti sa zameriavajú na spracovanie metodickej pomôcky správnej výrobnej a hygienickej praxe pre ekologickú výrobu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín v súlade s hygienickými nariadeniami EU, vytvorenie modelových tréningových prevádzok zameraných na správnu výrobnú a hygienickú prax. Cieľovou skupinou navrhovaného projektu sú ekologickí farmári a spracovatelia s dôrazom na zastúpenie žien.
CELKOM:2 PROJEKTY2 ŽIADATELIA