SAMRS/2021/ZB/1 - SlovakAid

SAMRS/2021/ZB/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2021/ZB/1 - podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Severné Macedónsko, Srbsko), spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 17. júna 2021, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 21. mája 2021.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/ZB/1/1
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z.Uplift Západný Balkán – rozšírenie start-upového akcelerátora smerom k zvýšeniu investícií pre podnikateľov v regióneAlbánsko, Kosovo*, Severné Macedónsko135 490 €88,75/100
Opis žiadosti: Hlavným cieľom predkladanej žiadosti je vybudovať medzinárodný start-up akceleračný program v troch krajinách západného Balkánu, ktorý zefektívni podporu začínajúcich podnikateľov a start-upy v regióne. Projekt nadväzuje na doterajšie aktivity žiadateľa v danom sektore a danom regióne, ich výsledkom bol vznik medzinárodného start-upového programu v Albánsku. Cieľom nového projektu je rozšíriť celý program aj do ďalších krajín západného Balkánu, a to predovšetkým do Kosova* a Severného Macedónska. Akceleračný program UPLIFT pripravuje start-upy a mladých podnikateľov na podnikanie intenzívnym a praktickým tréningom. Tréning poskytuje hĺbkové a sústredené vzdelávanie zamerané na rozvinutie biznisu, ako aj zlepšenie schopnosti prezentovať svoju firmu a teda aj prilákať investície či klientov. Žiadateľ sa v projekte plánuje zamerať aj na zaučenie manažérov programu v Albánsku, Kosove* a Severnom Macedónsku cez konzultácie s expertmi a manažérmi start-up akceleračných programov na Slovensku a vytvorením platformy na rozvoj vzťahov s absolventmi programu.
2.SAMRS/2021/ZB/1/5
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrumPodpora dosiahnutia hygienických štandardov EÚ a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo VojvodineSrbsko133 512,80 €87,83/100
Opis žiadosti: Predkladaná žiadosť reaguje na skúsenosti žiadateľa z realizácie rozvojových projektov v minulosti. Cieľom projektu je podpora včelárstva ako jedného z rozhodujúcich faktorov udržateľného hospodárenia na pôde a zapojenia žien do spracovania včelích produktov. Špecifickými cieľmi projektu sú podpora konkurencieschopnosti včelárskych produktov najmä od menších včelárov splnením hygienických štandardov EÚ a tým aj otvorením trhov pre takéto produkty, zvýšenie odbornej spôsobilosti včelárov pre skvalitnenie chovu, spracovanie a výrobu včelích produktov a zapojiť ženy vo vidieckych oblastiach do produkcie včelích produktov náročných na ručnú prácu a aktivít súvisiacich s agroturistikou spojenou s včelárstvom. Hlavné aktivity projektu sa budú zameriavať na spracovanie hygienickej príručky pre výrobu včelích produktov v súlade s hygienickými nariadeniami EÚ, dovybavenie a úpravu spracovateľských kapacít a vytvorenie modelových tréningových prevádzok u vybraných včelárov, školenia a tréningy pre včelárov a ženy včelárky zamerané na správnu výrobnú a hygienickú prax. Cieľovou skupinou pre projekt sú včelári a ženy - včelárky, spracovateľky včelích produktov a poskytujúce služby v oblasti agroturistiky spojenej s včelárstvom.
3.SAMRS/2021/ZB/1/8
Regionálna rozvojová agentúra Senec-PezinokBudovanie efektívne fungujúcich orgánov štátnej správy pre kontrolu služieb pracovného lekárstva v Srbsku a Severnom MacedónskuSrbsko, Severné Macedónsko188 450 €84,71/100
Opis žiadosti: Predkladaná žiadosť je zameraná na prenos slovenských skúseností z oblasti pracovného lekárstva do Srbska a Severného Macedónska. Žiadateľ plánuje v rámci projektu spolupracovať s dvoma národnými inštitúciami pre oblasť pracovného lekárstva: Inštitút pracovného lekárstva Srbska „Dr. Dragomir Karajović“ a Inštitút pracovného lekárstva Severného Macedónska. Projekt reaguje na aktuálne problémy v oblasti ochrany zdravia pri práci v týchto dvoch krajinách v podobe nedostatku kontrolných funkcií centrálnych inštitútov pracovného lekárstva v systéme pracovných zdravotných služieb (PZS) v Srbsku a Severnom Macedónsku. Žiadateľ plánuje v rámci predkladaného projektu posilniť a rozšíriť ľudské a technické kapacity predmetných inštitúcií. Projekt sa ďalej zameria na vytvorenie funkčných digitálnych registrov pre evidenciu preverovaných podozrení na choroby z povolania a priznaných chorôb z povolania tak, aby sa umožnila lepšia analýza obsiahnutých údajov a spĺňali povinnosti krajín pri podávaní správ do Európskej štatistiky chorôb z povolania (EODS).
4.SAMRS/2021/ZB/1/6
Transparency International SlovenskoPodpora lokálnej demokracie a transparentnosti v KosoveKosovo*95 754 €80,33/100
Opis žiadosti: Cieľom predkladanej žiadosti je zlepšiť fungovanie miestnej demokracie v Kosove* prenosom slovenských skúseností z reforiem zvýšenej transparentnosti radníc a vyššieho zapojenia verejnosti na lokálnej úrovni. Otvorenosť kosovských samospráv bude žiadateľom v spolupráci s partnerom zmeraná prispôsobením slovenskej metodológie v dvoch ročných rebríčkoch transparentnosti všetkých 38 kosovských miest, s cieľom zvýšiť skóre miest o 20 percent za dva roky. Za účasti slovenských expertov bude vyškolených 50 kosovských starostov, ich zástupcov a aktivistov počas trojdňového školenia a prednášok v Prištine na tému ako zlepšiť fungovanie a otvorenosť miestnych samospráv, vrátane ochrany životného prostredia. V neposlednom rade štyroch najsľubnejších starostov a aktivistov žiadateľ pozve na pracovnú cestu na Slovensko na workshop miestnej demokracie na záver projektu.
5.SAMRS/2021/ZB/1/2
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o.Národný konvent o EÚ v AlbánskuAlbánsko99 998 €80,00/100
Opis žiadosti: Žiadateľ predloženou žiadosťou nadväzuje na svoje doterajšie aktivity v Albánsku, projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Albánska pre rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Albánsku. Cieľom projektu je pokračovať v zapájaní širšej odbornej verejnosti (vyvážene, s podielom žien na úrovni cca 50 %) zo všetkých segmentov spoločnosti do tvorby národných pozícií v agende európskej integrácie; transfer slovenského know-how z politickej, ekonomickej a spoločenskej transformácie (prierezovo aj s ohľadom na problematiku životného prostredia – PS III); ako aj udržanie interaktívneho informačného zdroja o európskej integrácii. V rámci projektu sa počíta s pôsobením štyroch pracovných skupín zameraných na konkrétne témy: PS I: Súdnictvo a základné práva, PS II: Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, PS III: Poľnohospodárstvo a PS IV: Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov. V rámci projektu bude zrealizovaných celkovo 16 zasadnutí PS a 1 plenárne zasadnutie. Zapojením širokého spektra expertov projekt prispeje k ďalšiemu budovaniu odborných kapacít vládnych i mimovládnych organizácií, k intenzifikácii ich vzájomného dialógu, tiež k prehĺbeniu bilaterálnej spolupráce medzi Albánskom a SR.
CELKOM: 5 PROJEKTOV5 ŽIADATEĽOVSpolu 653 204,80 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška požadovanej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/ZB/1/10ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o. z.HIB-HUB efektívnejšie podnikanie a inklúziu zraniteľných osôbSrbsko200 000 €69,33/100
Opis žiadosti: Cieľom predkladanej žiadosti je zvýšiť odolnosť podnikov a výkonnosť 20 MSP (s min. 40 zamestnancami, 100 nepriamych beneficientov) a zamestnanosť a zamestnateľnosť 30 beneficientov sociálne zraniteľných skupín (min. 120 nepriamych beneficientov). V rámci projektu plánuje žiadateľ vytvorenie HIB-HUB (Hub for Inclusion Business) v ADRA Komunitnom centre, vhodnom pre jednotlivcov (denná starostlivosť pre deti, priestor na rekreáciu) a podnikateľskú sféru (zdieľaný pracovný priestor, sklad, distribučný priestor), takisto plánuje MSP poskytovať kvalitné poradenstvo, piatim MSP budú poskytnuté finančné granty na zvýšenie výkonnosti, a vytvorenie minimálne 5 nových pracovných pozícií. Vybraní beneficienti rovnako v rámci projektu absolvujú odborné kurzy a školenie obchodných zručností za účelom zvýšenia ich zamestnateľnosti; desať z nich bude prepojených s MSP - prax a získanie zamestnania. Medzi cieľové skupiny projektu patria miestne MSP registrované v Srbsku, s aktivitami v oblasti Belehradu, 30 osôb zo sociálne znevýhodnených skupín žijúcich v Belehrade (90 rodinných príslušníkov) a ľudia nezamestnaní alebo s neistým zamestnaním (rómska národnosť, zdravotne postihnutí, mladí, odkázaní na sociálnu podporu, atď. – min 50% žien).
2.SAMRS/2021/ZB/1/3Global Water Partnership Central and Eastern EuropeTechnická podpora spracovania integrovaného systému riadenia pre manažment sucha a opatrení na minimalizáciu jeho účinkov na dostupnosť vodných zdrojov v Kosove*Kosovo*90 723 €58,50/100
Opis žiadosti: Predkladaná žiadosť reaguje na potreby vznikajúce z dôvodu opakujúcich sa období sucha v Kosove*. Žiadateľ sa v rámci navrhovaného projektu chce sústrediť na spracovanie Návrhu Akčného Plánu riadenia sucha a platformy za účelom zvýšenia pružnejšieho riadenia sucha a na zvýšenie kapacít na riadenie sucha a povedomia verejnosti na jeho dôsledky v oblasti vodných zdrojov cez školenie a dialóg zainteresovaných skupín. Výsledkami projektu podľa žiadateľa budú: návrh Akčného plánu pre pilotné povodie rieky Drin, ako integrovanej súčasti Vodného plánu povodia, podľa požiadavky Rámcovej smernice o vodách Európskej Únie (RSV), vyvinutá Platforma na riadenie sucha, národný konzultačný dialóg o riadení sucha pre inštitúcie a expertov zo sektorov ovplyvnených jeho dôsledkami, spracovaný súbor opatrení na znižovanie dopadov sucha vhodných pre Kosovo*, ako sú prevencia, znižovanie rizika, jeho riadenie počas výskytu sucha a opatrenia na vyrovnanie sa s jeho dôsledkami a školenie pre expertov v oblasti vodného hospodárstva, a farmárov zameraných na výmenu skúseností a praktík pri predchádzaní a riadení dôsledkov sucha a vodných zdrojov.
3.SAMRS/2021/ZB/1/4Únia materských centierBudovanie občianskych komunít žien v Bosne a Hercegovine a SrbskuBosna a Hercegovina, Srbsko158 982 €54,57/100
Opis žiadosti: Žiadateľ sa v predkladanom projekte zameriava na odovzdávanie skúseností partnerským organizáciám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku prostredníctvom aktivít Akadémií vzdelávania, mentoringu, advokácie, nástrojov udržateľnosti a priamou materiálnou podporou skrz technické vybavenie a vzdelávacie pomôcky. Prvý plánovaný vzdelávací blok sa zaoberá základnými otázkami vzniku a fungovania materských centier. Sieťovanie je podľa žiadateľa dôležité pre skvalitňovanie ich práce a úspešné uplatňovanie požiadaviek. Druhý blok vzdelávania plánuje sústrediť na to, aby ženy v projektových krajinách vytvorili materské centrá a neformálne skupiny a venovali sa ich dlhodobému fungovaniu a udržateľnosti, žiadateľ plánuje dané výsledky dosiahnuť prostredníctvom vzdelávania v oblasti projektového manažmentu a fundraisingu. V treťom bloku bude žiadateľ ponúkať obsahovú náplň materského centra, využiteľnú i v náročných podmienkach, zameria sa na vzdelávanie žien z rôznych sociálnych skupín a vekových kategórií, nachádzajúcich sa často i v nepriaznivých životných situáciách, a na spôsoby ako im dať priestor na sebarealizáciu a rozvíjanie osobnosti, schopností a zručností.
4.SAMRS/2021/ZB/1/9DANUBE Friendship GroupAkcelerácia rozvoja ľudských zdrojov formou zdieľania transformačných skúseností SR pri zbere a pestovaní liečivých, aromatických a koreninových rastlín s dôrazom na ich kvalitu, zavádzanie inovácií, s cieľom zlepšenia kvality života a zdravia obyvateľstva, ochranu klímy a zvýšenia výkonnosti podnikateľského sektora s dôrazom na znevýhodnené skupiny a rovnosť príležitostíSeverné Macedónsko197 116 €52,83/100
Opis žiadosti: Žiadateľ sa v projekte zameriava na podporu poľnohospodárskych aktivít vo vybraných samosprávach Severného Macedónska za účelom akcelerácie rozvoja ľudských zdrojov formou zdieľania transformačných skúseností SR zo zberu a pestovania liečivých, aromatických a koreninových rastlín s dôrazom na ich kvalitu, zavádzanie inovácií s cieľom zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľstva, podpory udržateľnej zamestnanosti a zvýšenie výkonnosti miestneho podnikateľského sektora. V rámci žiadosti plánuje podporiť ekonomické, sociálne a environmentálne väzby medzi mestskými, prímestskými a vidieckymi oblasťami, zlepšiť národné a regionálne rozvojové plánovanie vo vybraných samosprávach. Cieľovou skupinou navrhovaného projektu sú́ rodinné farmy a podnikatelia, predstavitelia samospráv, miestne podnikateľské́ zväzy a občianske združenia.
5.SAMRS/2021/ZB/1/7Inštitút hospodárskej politiky, n. o.Zefektívnenie riadenia verejných financií prostredníctvom informovanosti a participácie verejnosti v novej pokrízovej éreBosna a Hercegovina89 957,90 €N/A**
Opis žiadosti: Predkladaná žiadosť je zameraná na oblasť zvyšovania informovanosti a participácie občanov na správe vecí verejných s výhľadom ovplyvnenia efektivity výkonu samosprávnych kompetencií a zvýšenia hospodárnosti a trvalej udržateľnosti na úrovni regionálnej územnej samosprávy. Cieľom žiadosti o dotáciu je prostredníctvom odovzdávania reformných skúseností SR podporiť efektívne fungujúcu samosprávu a silnú občiansku spoločnosť na úrovni kantónu Hercegovina-Neretva v Bosne a Hercegovine, vrátane podpory úsilia o procesy obnovy v post-pandemickom období. Aktivity sa zameriavajú na analýzu, hodnotenie a návrh riešenia súčasného stavu reformných procesov v oblasti informovanosti, transparentnosti a participatívneho riadenia verejných financií. Predkladateľ plánuje pripraviť metodické a koncepčné dokumenty, ako aj návrh Občianskeho rozpočtu. Súčasná dokumentácia riešeného kantónu bude analyzovaná s cieľom navrhnúť optimalizáciu rozpočtovej dokumentácie, zvýšiť verejnú informovanosť a účasť občanov na tvorbe rozpočtu verejných financií. Na podporu reformných zámerov sa projektové aktivity zamerajú aj na pomoc a podporu pre partnera pri implementácii a uplatňovaní zásad participácie pri tvorbe, aktualizácii a hodnotení verejného rozpočtu. Výstupné dokumenty budú obsahovať alternatívy rozpočtu v podobe Občianskeho rozpočtu a Participatívneho rozpočtu.
6.SAMRS/2021/ZB/1 - číslo cez GM systém nepriradenéZdruženie pre rozvoj Horná NitraZlepšenie inovačného startup ekosystému pre budúce podnikateľky v SrbskuSrbsko79 750 €N/A**
Opis žiadosti: Cieľom predloženej žiadosti je prispieť k tvorbe trhového prostredia v Srbsku prostredníctvom zlepšenia inovačného startup ekosystému pre budúce inovatívne podnikateľky. Uvedený cieľ plánuje žiadateľ dosiahnuť zvýšením kompetencií žien a akvizíciou nových poznatkov z nových technológií (3D a digitálne technológie). Počas doby implementácie projektu ženy z cieľových skupín (ženy a dievčatá od 19 do 55 rokov, študentky stredných a vysokých technických škôl) absolvujú 3D akcelerátor, ktorý im umožní stať sa nielen navrhovateľkami, ale aj samotnými výrobkyňami produktov, dostanú takisto príležitosť prezentovať svoj výrobok budúcim investorom a investorkám. V rámci žiadosti o dotáciu žiadateľ plánuje realizovať aj sieťovanie a spájanie s profesionálnymi podnikateľmi a podnikateľkami prostredníctvom digitálnej platformy. Žiadateľ okrem iného plánuje v rámci projektu vyhlásiť súťaž o najlepšiu inovátorku Srbska, ktorá bude mať za cieľ miestne ženy v danej oblasti ďalej nasmerovať, naladiť a motivovať.
CELKOM: 6 PROJEKTOV6 ŽIADATEĽOVSpolu 816528,90 €

 
*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
**N/A znamená, že žiadosť nesplnila podmienky výzvy. Žiadosť nebola predložená riadne, včas a v určenej forme, a preto SAMRS zastavila posudzovanie žiadosti.