Eastern Partnership - SlovakAid

Eastern Partnership

Spolupráca s krajinami Východného partnerstva EÚ v oblasti rozvoja potvrdzuje záujem SR mať na východ od svojich hraníc ekonomicky a politicky stabilných partnerov v súlade s revidovanou politikou európskeho susedstva z roku 2015. Dôraz pritom kladie na podporu transformačného procesu, realizáciu reforiem vrátane reformy verejných financií, ako aj intenzívnejšie zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce.

SR je aktívne zapojená do implementácie strategickej vízie EÚ k Východnému partnerstvu v podobe „dvadsiatich výstupov do roku 2020“, ktoré sú zamerané na posilnenie 1. hospodárstva; 2. verejnej správy, 3. infraštruktúry a životného prostredia; 4. spoločnosti.¹

Rozvojovú spoluprácu s Ukrajinou výrazne ovplyvnila vnútropolitická kríza v roku 2014 a následný ozbrojený konflikt na východe krajiny. V závislosti od vývoja situácie a aktuálnych potrieb SR naďalej pomáha Ukrajine pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu, a to aj prostredníctvom poskytovania humanitárnej pomoci. Výrazným impulzom je predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2019, ktoré má za cieľ zlepšenie životných podmienok obyčajných ľudí v konfliktných zónach, vrátane východnej Ukrajiny.

Podľa aktuálnej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 podporuje SlovakAid projekty v Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine.

Vzhľadom na malú úspešnosť projektov SlovakAid v Bielorusku v predchádzajúcom období prebieha spolupráca s Bieloruskom prostredníctvom iných nástrojov ako dotačných výziev. V Bielorusku realizuje SlovakAid mikrogranty, nástroj odovzdávania expertných skúseností, ako aj Program podnikateľských partnerstiev.

¹V zmysle dokumentu Európskej komisie: Eastern Partnership - 20 Deliverables for 2020 Focusing on key priorities and tangible results