Výročná správa SAMRS/dátum konania verejného odpočtu - SlovakAid

Výročná správa SAMRS/dátum konania verejného odpočtu

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1189 z 19. decembra 2001 a na základe Kontraktu uzatvoreného medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2013 sa verejný odpočet Výročnej správy rozpočtovej organizácie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu za rok 2013 uskutoční dňa 15. mája 2014, v čase od 10:00 do 12:00 hod. v zasadacej miestnosti UNDP na 2. poschodí na adrese: Grösslingová 35, 811 09 Bratislava.

Výročná správa SAMRS za rok 2013