Výberové konanie - finančný manažér - SlovakAid

Výberové konanie – finančný manažér


Názov pozície:
finančný manažér
Miesto výkonu práce: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z.     o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Platové podmienky: v zmysle zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov

Náplň práce:

 

Požiadavky na kandidáta:

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované odborné znalosti:

Osobitné predpoklady a vlastnosti:

 

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Motivačný list
3. Kópia diplomu o ukončení vysokej školy druhého stupňa; v prípade predloženia kópie vysokoškolského diplomu zo zahraničnej vysokej školy, posiela uchádzač spolu s kópiou diplomu aj nostrifikačnú doložku oprávneného orgánu SR
3. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy)
4. Čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o:

a. Pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov
b. Zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie funkcie

 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:13.12.2013

Na adresu:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu,
Drotárska cesta 46,
811 02 Bratislava

Na obálke označiť: VK 1/2013

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi.
Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s dokladmi následne aj písomne poštou, alebo osobne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, pred jeho začatím.
Rozhodujúcim pre dodržanie termínu prihlásenia sa do výberu je dátum podania zásielky na pošte, vyznačený na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami.

Do výberového konania budú pozvaní len tí účastníci, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta v časti kvalifikačné predpoklady. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Kontaktná osoba:
Ing. Helena Tóthová
Tel: 02/68205022
e-mail: helena.tothova@slovakaid.sk