V Keni začíname spoluprácu so Self-Help Africa - SlovakAid

V Keni začíname spoluprácu so Self-Help Africa

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, rozpočtová agentúra Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podpísala zmluvu o rozvojovej spolupráci s medzinárodnou rozvojovou organizáciou Self-Help Africa (SHA). Spoločné programovanie Európskej únie v oblasti rozvojovej spolupráce prebieha od roku 2011 a jeho cieľom je zefektívnenie, zosúladenie a prevencia duplicity aktivít členských štátov v tejto oblasti. Celková suma spoločného programovania predstavuje čiastku 24,5 mil. eur. 

Slovenská republika sa Uznesením vlády SR č. 158 z 5.4.2017 stala partnerom Spoločného programovania EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce a na túto oblasť vyčlenila sumu 2,5 mil. eur na obdobie 2017 – 2020. Spoločnou implementáciou podporíme produkciu a trhovú integráciu malých poľnohospodárov v Keni (AgriFi Kenya), prispejeme k zníženiu potravinového deficitu v krajine a posilníme konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora v Keni. "Vždy sa snažíme o zosúladenie našich priorít a cieľov s potrebami a víziami našich programových partnerov. V Keni pôsobíme od roku 2004 a preto je zapojenie sa do spoločného programovania prirodzeným vyústením snahy o čo najefektívnejšiu spoluprácu. Podpora aktivít podnikateľov práve v poľnohospodárskom sektore má v rámci fondu AgriFi výrazný potenciál udržateľnosti a pozitívneho dopadu na miestne komunity, čo je pre nás veľmi dôležité", dodáva riaditeľka SAMRS Lucia Kišš.

Self-Help Africa, medzinárodná rozvojová agentúra je grantovým manažérom prvej časti tohto programu. Aktivity budú zamerané na podporu zlepšenia integrácie hodnotového reťazca drobných farmárov/pastierov a to poskytovaním stimulov na investície do agropotravinárskeho sektora, tzv. KLIMO-VC. Tento sektor je v podstate kombinácia grantového mechanizmu s úverovými zdrojmi a prípadným spolufinancovaním z iných zdrojov žiadateľa. Podpora začala 1.1.2018 a bude trvať do 31.12.2022. Počas tohto obdobia bude program pomáhať malým poľnohospodárom v prechode od samozásobiteľského prístupu k podnikateľsky orientovanému prístupu. Zameriavať sa bude na podporu environmentálne udržateľných poľnohospodárskych postupov a zapojenie často vylúčených skupín, vrátane žien a vidieckej mládeže. Výsledkom projektu bude vytvorenie 10 000 pracovných miest, dosah na 100 000 malých poľnohospodárov, podpora minimálne 15 obchodných združení na miestnej a národnej úrovni a zvýšenie obratu o 25% u 50 poľnohospodárskych podnikov. Plánovaná investícia 18,3 mil. eur bude smerovať do kenského poľnohospodárskeho sektora.