Súťažte o Cenu UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat - SlovakAid

Súťažte o Cenu UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat

Cenu UNESCO oblasti vzdelávania žien a dievčat udeľuje UNESCO spolu s čínskou vládou od roku 2016 jednotlivcom a organizáciám, ktoré sa zásadne podieľajú na zlepšovaní vzdelania dievčat a žien v kritických oblastiach tým, že odbúravajú rodové stereotypy a podporujú školskú dochádzku dievčat.

UNESCO dáva do pozornosti možnosť uchádzaťsa o Cenu UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat, ktorú udeľuje UNESCO spolu s čínskou vládou od roku 2016. Cieľom je odmeniť jednotlivcov a organizácie, ktoré sa zásadne podieľajú na zlepšovaní vzdelania dievčat a žien v kritických oblastiach tým, že odbúravajú rodové stereotypy a podporujú školskú dochádzku dievčat.  Dvaja víťazi tejto ceny získajú sumu 50.000 USD/každý.

Aj napriek značnému pokroku za posledných dvadsať rokov, milióny dievčat stále nemajú prístup k základnému vzdelaniu, alebo sú nútené ukončiť školskú dochádzku predčasne. Dôvodom môže byť konflikt v krajine, nútené manželstvo, či rodová diskriminácia. Až dve tretiny negramotnej populácie na svete sú práve ženy. Nevzdelané ženy sú viac ohrozené chudobou a chorobami a ich ľudské práva sú častokrát potláčané. UNESCO sa preto výrazne zasadzuje za vzdelávanie dievčat a žien, ktoré vďaka nemu môžu dosiahnuť lepšie spoločenské a ekonomické postavenie vo svojej komunite.

Vhodné projekty môžu súťažiaci zasielať na unesco@mzv.sk do 10. mája 2020. Cenu financuje čínska vláda, avšak za hodnotenie projektov je zodpovedné výlučne UNESCO a nezávislý expertný výbor. 

Viac informácií o cene nájdete na UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education