Domov > Novinky > Hľadáme vedúceho/-cu projektového oddelenia

Hľadáme vedúceho/-cu projektového oddelenia

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

   Názov pozície:               Vedúci/-ca projektového oddelenia

               Forma:               Trvalý pracovný pomer

Dátum nástupu:               1.8.2018                                     

            Odmena:               minimálne 1400 eur

 

Obsah pracovnej činnosti:

Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie SAMRS.

Zodpovedá za:

 • spoluprácu s orgánmi a organizáciami pri prípravu strategických materiálov a pri realizácii programov a projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR,
 • komplexné riadenie procesu projektového a finančného manažmentu projektov rozvojovej pomoci SR,
 • koordinačnú činnosť pri príprave výziev, interných smerníc a opatrení, metodických usmernení SAMRS (napr. Finančná príručka) a obsahových vstupov do strategických dokumentov (napr. Zameranie),
 • kompletný manažment riadenia všetkých projektov, vrátane výkazníctva a uchovávania dokladov v súlade s právnymi predpismi EK a SR,
 • poskytovanie usmernení žiadateľom a prijímateľom v procese podávania žiadostí a počas celej implementácie projektu, vrátane procesu zúčtovania,
 • riadenie procesu spracovania zmlúv o poskytnutí dotácie na realizáciu projektov rozvojovej spolupráce SR,
 • odsúhlasenie žiadostí o zmeny v projektoch a rozpočtoch počas implementácie,
 • kontrolu priebežných a záverečných správ k projektom,
 • kontrolu hospodárneho vynaloženia prostriedkov v rámci dotácií, poskytnutých prijímateľom na základe zmlúv so SAMRS, zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 392/2015 Z.z. o  rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • výkon finančnej kontroly v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • koordináciu prípravy podkladov na prevod finančných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov rozvojovej pomoci, na základe medzinárodných zmlúv, s ktorými nakladá SAMRS prostredníctvom rozpočtovej kapitoly/ finančných vzťahov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,
 • monitoring čerpaní dotácií, dohľad nad  kontinuálnou aktualizáciou údajov o čerpaní finančných prostriedkov a o riadení projektov v rámci informačných systémov (napr. RisDev, GMS atď.), dohľad aj nad dodržiavaním povinnej publicity prijímateľa.
 • prípravu materiálov, podkladov, reportov a prezentácií pre R SAMRS,
 • riadenie, koordináciu, kontrolu a analýzu plnenia úloh zadávaných podriadeným zamestnancom externe alebo riaditeľkou SAMRS,
 • organizáciu, riadenie a kontrolu práce podriadených zamestnancov projektového oddelenia,
 • oboznámenie nových zamestnancov s právami vyplývajúcimi z ich pracovného zaradenia, poskytovanie predpisov vzťahujúcich sa na prácu podriadených zamestnancov a starostlivosť o odbornosť a vzdelávanie zamestnancov,
 • dodržiavanie právnych a iných predpisov na pracovisku, starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

Zabezpečuje:

 • zastupovanie R SAMRS na vybraných stretnutiach,
 • v prípade neprítomnosti R SAMRS zastupovanie v rozsahu činností uvedených v poverení na zastupovanie,
 • profesionálne budovanie vzťahov s kľúčovými národnými a zahraničnými partnermi,
 • koordináciu a poskytovanie súčinnosti pri tvorbe nových nástrojov rozvojovej spolupráce (napr. rámcových dohôd, zákaziek),
 • predkladanie návrhov na zefektívnenie SAMRS (napr. interných procesov, postupov, tímovej spolupráce),
 • prípravu podkladov a obsahové spracovanie výročnej správy SAMRS,
 • prípravu interných školení pre zamestnancov projektového oddelenia,
 • ďalšie plnenie ostatných úloh v intenciách bodov 1.1 až 2.8 podľa príkazu R SAMRS.

Požadujeme:

 • VŠ II. stupňa
 • skúsenosti s projektovým a finančným manažmentom (minimálne 5 rokov)
 • znalosť anglického jazyka (úroveň C1)

V prípade záujmu pošlite Váš životopis spolu s krátkym motivačným listom na jitka.navratilova@slovakaid.sk. Termín podania prihlášok je do 30.06.2018.