Home > Grantove vyzvy 2019 > Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike - SAMRS/2019/MD

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike - SAMRS/2019/MD

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2019, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v Moldavskej republike na rok 2019.

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike - SAMRS/2019/MD

Dátum uzatvorenia výzvy: 05.04.2019

Prílohy:

Príloha č. 1 - Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2 - Formulár matice logického rámca projektu

Príloha č. 3 - Formulár rozpočtu projektu

Príloha č. 4 - Technická špecifikácia

Príloha č. 5 - Formulár personálnej matice

Príloha č. 6 - Vzor Splnomocnenia štatutárneho zástupcu

Príloha č. 7 - Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov

Finančná príručka 2019

Zoznam CRS kódov

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava 

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 05.04.2019. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 05.04.2019 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.